Language of document :

Преюдициално запитване от Administratīvā rajona tiesa (Латвия), постъпило на 5 март 2019 г. — SIA „KOB“/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Дело C-206/19)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Administratīvā rajona tiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател: SIA „KOB“

Ответник: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Преюдициален въпрос

Допуска ли правото на Съюза, и в частност членове 18 ДФЕС, 49 ДФЕС и 63 ДФЕС, правна уредба на държава членка, съгласно която, за да придобият собственост върху земеделски имоти, юридическите лица, в които съдружникът или съдружниците, притежаващи заедно повече от половината от дяловия капитал с право на глас в дружеството, и всички лица, имащи право да представляват същото, са граждани на други държави — членки на Европейския съюз, трябва да представят за тези съдружници и представители удостоверение за регистрация като граждани на Съюза и документ за владеене на официалния език поне на ниво B2?

____________