Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) dne 5. března 2019 – SIA „KOB“ v. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Věc C-206/19)

Jednací jazyk: lotyšština

Předkládající soud

Administratīvā rajona tiesa

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: SIA „KOB“

Žalovaná: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Předběžné otázky

Brání unijní právo, a zejména články 18, 49 a 63 SFEU, právní úpravě členského státu, která á stanoví, že právnické osoby v případech, kdy společník nebo společníci, jejichž celkový podíl na kapitálu s hlasovacím právem představuje v dané společnosti více než jednu polovinu, a všechny osoby s oprávněním jednat za danou společnost mají státní příslušnost jiných členských států Evropské unie, mohou nabýt zemědělskou půdu do vlastnictví jen tehdy, když předloží jejich osvědčení o registraci občana Unie a doklad osvědčující jejich znalost úředního jazyka na úrovni odpovídající alespoň úrovni B2?

____________