Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administratīvā rajona tiesa (Letland) den 5. marts 2019 – SIA »KOB« mod Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Sag C-206/19)

Processprog: lettisk

Den forelæggende ret

Administratīvā rajona tiesa

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SIA »KOB«

Sagsøgt: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Præjudicielt spørgsmål

Er EU-retten, herunder navnlig artikel 18 TEUF, 49 TEUF og 63 TEUF, til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter juridiske personer, der ønsker at erhverve ejendomsretten til landbrugsarealer, i de tilfælde, hvor den eller de parthavere, som i forening repræsenterer mere end halvdelen af selskabets stemmeberettigede kapital, og samtlige de personer, der har ret til at repræsentere selskabet, er statsborgere i andre EU-medlemsstater, skal fremlægge et bevis for registrering som unionsborger for disse samt dokumentation for deres kendskab til det officielle sprog på et niveau svarende til mindst B2?

____________