Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. martā iesniedza Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(lieta C-206/19)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Administratīvā rajona tiesa

Pamatlietas puses

Pieteicēja: SIA „KOB”

Atbildētāja: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības tiesībām, it īpaši LESD 18., 49. un 63. pantam, ir pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, kas noteic prasību juridiskai personai, kuras kapitāldaļu īpašnieks vai īpašnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā kapitāla sabiedrībā, un visas personas, kurām ir tiesības pārstāvēt sabiedrību, ja tās ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, iesniegt Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un dokumentu par valsts valodas zināšanām vismaz atbilstoši B līmeņa 2. pakāpei, lai iegūtu savā īpašumā lauksaimniecības zemi?

____________