Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Letland) op 5 maart 2019 – SIA „KOB”/ Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Zaak C-206/19)

Procestaal: Lets

Verwijzende rechter

Administratīvā rajona tiesa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: SIA „KOB”

Verwerende partij: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Prejudiciële vraag

Staat het Unierecht, in het bijzonder de artikelen 18, 49 en 63 VWEU, in de weg aan de regeling van een lidstaat die voor de verwerving van landbouwgrond door rechtspersonen vereist dat, wanneer de vennoot of de vennoten die gezamenlijk meer dan de helft van het stemgerechtigde kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en alle personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen onderdanen zijn van andere EU-lidstaten, een verklaring van hun inschrijving als burger van de Unie wordt overgelegd, samen met een document waaruit hun kennis van de officiële taal blijkt op een niveau dat ten minste overeenkomt met B2?

____________