Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 5. marca 2019 – SIA „KOB“/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(vec C-206/19)

Jazyk konania: lotyščina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā rajona tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „KOB“

Žalovaná: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Prejudiciálna otázka

Odporuje právu Únie, a najmä článkom 18, 49 a 63 ZFEÚ, právna úprava členského štátu, ktorá vyžaduje od právnických osôb, v prípadoch, keď jeden alebo viacerí spoločníci, ktorí spolu vlastnia viac než polovicu základného imania s hlasovacími právami v uvedenej spoločnosti, a všetky osoby oprávnené zastupovať ju sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov Európskej únie, aby predložili na účely nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov potvrdenie o ich registrácii ako občanov Únie a doklad, ktorý preukazuje ich znalosť úradného jazyka aspoň na úrovni B2?

____________