Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā rajona tiesa (Latvija) 5. marca 2019 – SIA «KOB»/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Zadeva C-206/19)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Administratīvā rajona tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SIA «KOB»

Tožena stranka: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je zakonodaja države članice, na podlagi katere se od pravne osebe, da bi ta lahko pridobila lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, zahteva, da – če je družbenik oziroma so družbeniki, ki imajo skupaj več kot polovico kapitala z glasovalno pravico v družbi, in vse osebe s pravico zastopanja te družbe državljani drugih držav članic Evropske unije, – predloži njihova potrdila o prijavi državljana Unije in dokument, ki potrjuje njihovo znanje uradnega jezika na ravni, ki ustreza vsaj B2, v nasprotju s pravom Unije in zlasti s členi 18, 49 in 63 PDEU?

____________