Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Lettland) den 5 mars 2019 – SIA «KOB» mot Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

(Mål C-206/19)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Administratīvā rajona tiesa

Parter i det nationella målet

Klagande: SIA «KOB»

Motpart: Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

Tolkningsfråga

Utgör unionsrätten, i synnerhet artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF och 63 FEUF, hinder för en lagstiftning i en medlemsstat som innebär att juridiska personer, i de fall där den eller de ägare som tillsammans företräder mer än hälften av det röstberättigade kapitalet i bolaget och alla personer som har rätt att företräda bolaget är medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen, måste förete ett intyg om att bolagets ägare och företrädare är registrerade som unionsmedborgare och en handling som visar att de har kunskaper i det officiella språket på en nivå som minst motsvarar B2 för att kunna förvärva äganderätten till jordbruksmark?

____________