Language of document :

Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien (Австрия), постъпило на 15 януари 2019 г. — kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

(Дело C-20/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Wien

Страни в главното производство

Ищец: kunsthaus muerz gmbh

Ответник: Zürich-Versicherungs AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли Директива 2002/83/ЕО1 , и по-специално членове 35 и 36 от тази директива, да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, съгласно която независимо дали преди сключването на договора е предоставена (правилна) информация за правото на отказ, срокът за отказ изтича 30 дни след сключването на договора, (включително когато) титулярят на полица не е потребител?

____________

1 Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането (ОВ L 345, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 4, стр. 192)