Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 15. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Wien (Austrija) – kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

(Lieta C-20/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Wien

Pamatlietas puses

Prasītāja: kunsthaus muerz gmbh

Atbildētāja: Zürich-Versicherungs AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīva 2002/83/EK 1  – it īpaši tās 35. un 36. pants – ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru līguma laušanas termiņš neatkarīgi no pirms līguma noslēgšanas veiktas (pareizas) informēšanas par tiesībām lauzt līgumu beidzas 30 dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā, tai ir pretrunā (arī tad), ja apdrošinājuma ņēmējs nav patērētājs?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002/83/EK (2002. gada 5. novembris) par dzīvības apdrošināšanu (OV 2002, L 345, 1. lpp.).