Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Wien (Österrike) den 15 januari 2019 – kunsthaus muerz gmbh mot Zürich-Versicherungs AG

(Mål C-20/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: kunsthaus muerz gmbh

Motpart: Zürich-Versicherungs AG

Tolkningsfråga

Ska direktiv 2002/83/EG1 – särskilt dess artiklar 35 och 36 – tolkas på så sätt att det utgör hinder för en nationell bestämmelse enligt vilken uppsägningstiden, oberoende av om (korrekt) information lämnats innan avtalet ingicks, löper ut inom 30 dagar efter det att avtalet kom till stånd (också) när försäkringstagaren inte är en konsument?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (EGT L 345, 2002, s. 1).