Language of document :

Жалба, подадена на 6 февруари 2019 г. от Европейската служба за външна дейност срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 27 ноември 2018 г. по дело T-315/17, Hebberecht/ЕСВД

(Дело C-93/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt, R. Spac)

Друга страна в производството: Chantal Hebberecht

Искания на жалбоподателя

да бъде отменено решението на Общия съд от 27 ноември 2018 г. по дело T-315/17,

да бъде отхвърлена първоначалната жалба като неоснователна,

да бъде осъдена другата страна да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Според ЕСВД общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, като е основал решението си на нарушение на член 1г, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и като е приел, че посочената разпоредба съдържа пряко приложим принцип по отношение на индивидуалните решения, приети от институцията в изпълнение на този правилник (т. 93—94 от обжалваното решение).

Освен това, дори да се предположи, че член 1г, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица съдържа пряко приложимо задължение, тази разпоредба не може да се приложи в конкретния случай с оглед на естеството на спорното решение, което засяга само жалбоподателката в качеството ѝ на ръководител на делегация и не подлежи на прилагането на принципа за равнопоставеност на половете.

____________