Language of document :

Appel iværksat den 6. februar 2019 af Tjenesten for EUʼs Optræden Udadtil til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 27. november 2018 i sag T-315/17, Hebberecht mod EU-Udenrigstjenesten

(Sag C-93/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Tjenesten for EUʼs Optræden Udadtil (ved S. Marquardt og R. Spac, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Chantal Hebberecht

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 27. november 2018, sag T-315/17, ophæves.

Frifindelse i det oprindelige søgsmål.

Chantal Hebberecht tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Ifølge EU-Udenrigstjenesten begik Retten en retlig fejl, idet den begrundede sin dom med en tilsidesættelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk. 2, og idet den fastslog, at denne bestemmelse indeholder et princip, der er direkte anvendeligt på individuelle afgørelser truffet af institutionen i medfør af denne vedtægt (den appellerede doms præmis 93 og 94).

Selv hvis det lægges til grund, at tjenestemandsvedtægtens artikel 1d, stk. 2, foreskriver en forpligtelse, der er direkte anvendelig, finder denne bestemmelse ikke anvendelse i den foreliggende sag henset til den omtvistede afgørelses karakter, idet den alene vedrører appelindstævnte i dennes egenskab af delegationsleder, og idet princippet om ligebehandling af kønnene ikke finder anvendelse på denne afgørelse.

____________