Language of document :

Euroopa välisteenistuse 6. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 27. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-315/17: Hebberecht versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi C-93/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquardt, R. Spac)

Teine menetlusosaline: Chantal Hebberecht

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 27. novembri 2018. aasta kohtuotsus T-315/17;

jätta algne hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

mõista kohtukulud välja teiselt menetlusosaliselt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa välisteenistuse arvab, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui viimane tugines oma kohtuotsuses ametnike personalieeskirjade artikli 1d lõike 2 rikkumisele ning leidis, et selles sättes sisaldub põhimõte, mis on otse kohaldatav nende personalieeskirjade kohaldamisel institutsioonide võetud üksikotsustele (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 93–94).

Lisaks tuleb märkida, et isegi kui personalieeskirjade artikli 1d lõikega 2 on kehtestatud otse kohaldatav kohustus, siis ei saa seda sätet kohaldada käesolevale juhtumile, arvestades sellise vaidlusaluse otsuse laadi, mis puudutab üksnes hagejat delegatsiooni juhina ega kujuta endast soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte kohaldamist.

____________