Language of document :

Odvolanie podané 6. februára 2019: Európska služba pre vonkajšiu činnosť proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 27. novembra 2018 vo veci T-315/17, Hebberecht/ESVČ

(vec C-93/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a R. Spáč, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Chantal Hebberecht

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok z 27. novembra 2018 vo veci T-315/17;

Zamietnuť pôvodnú žalobu ako nedôvodnú;

Uložiť ďalšiemu účastníkovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa ESVČ sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že svoj rozsudok založil na porušení článku 1d ods. 2 Služobného poriadku úradníkov a tým, že usúdil, že toto ustanovenie obsahuje zásadu, ktorá je priamo uplatniteľná na individuálne rozhodnutia prijaté inštitúciou na základe uvedeného služobného poriadku (body 93 a 94 napadnutého rozsudku).

Okrem toho aj za predpokladu, že by článok 1d ods. 2 Služobného poriadku úradníkov ukladal priamo uplatniteľnú povinnosť, toto ustanovenie sa nemôže v prejednávanej veci uplatniť vzhľadom na povahu sporného rozhodnutia, ktoré sa týkalo len žalobkyne v jej postavení vedúcej delegácie a nesúviselo s uplatnením zásady rovnosti pohlaví.

____________