Language of document :

Överklagande ingett den 6 februari 2019 av Europeiska utrikestjänsten av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 27 november 2018 i mål T-315/17, Hebberecht mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål C-93/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt, R. Spac)

Övrig part i målet: Chantal Hebberecht

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 27 november 2018 i mål T-315/17,

ogilla den ursprungliga talan, och

förplikta Chantal Hebberecht att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt utrikestjänsten gjorde sig tribunalen skyldig till felaktig rättstillämpning när den grundade sin dom på att artikel 1d.2 i tjänsteföreskrifterna åsidosatts och genom att anse att denna bestämmelse innehåller en princip som är direkt tillämplig på individuella beslut som antas av en institution med tillämpning av tjänsteföreskrifterna (punkterna 93–94 i den överklagade domen).

Även om det antas att artikel 1d.2 i tjänsteföreskrifterna föreskriver en skyldighet som är direkt tillämplig, kunde denna bestämmelse inte tillämpas i förevarande fall, mot bakgrund av arten av det omtvistade beslutet, som inte avsåg sökanden i egenskap av delegationschef och inte lämpade sig för en tillämpning av en princip om jämställdhet mellan könen.

____________