Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. marca 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel

(vec C-449/17)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) – Smernica 2006/112/ES – Článok 132 ods. 1 písm. i) a j) – Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu – Školské alebo univerzitné vzdelávanie – Pojem – Kurzy vedenia motorového vozidla organizované v autoškole)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Žalovaný: Finanzamt Wolfenbüttel

Výrok rozsudku

Pojem „školské alebo univerzitné vzdelávanie“ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. i) a j) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa kurz vedenia motorového vozidla organizovaný v autoškole, ako je autoškola vo veci samej, na účely získania vodičského preukazu skupín B a C1 upraveného v článku 4 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch.

____________

1 Ú. v. EÚ C 330, 2.10.2017.