Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgerichts Köln (Германия), постъпило на 23 януари 2019 г. — FX/GZ, законно представлявана от нейната майка

(Дело C-41/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Köln

Страни в главното производство

Молител: FX

Ответник: GZ, gesetzlich vertreten durch ihre Mutter

Преюдициални въпроси

Следва ли да се смята, че искането за защита от принудително изпълнение по член 767 от германския Zivilprozessordnung (Гражданско-процесуален кодекс, наричан по-нататък „ZPO“), подадено срещу присъдена от чуждестранен съд издръжка, е иск за задължения за издръжка по смисъла на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка1 ?

При отрицателен отговор, представлява ли производството по искане за защита срещу принудително изпълнение по член 767 от ZPO срещу присъдена от чуждестранен съд издръжка дело във връзка с изпълнението на съдебни решения по смисъла на член 24, точка 5 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела2 ?

____________

1 ОВ L 7, 2009 г. , стр. 1.

2 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.