Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Köln (Německo) dne 23. ledna 2019 – FX v. GZ, ze zákona zastoupená svou matkou

(Věc C-41/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Köln

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: FX

Odpůrkyně: GZ, ze zákona zastoupená svou matkou

Předběžné otázky

Jedná se u žádosti o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 767 německého občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung /ZPO/) směřující proti zahraničnímu rozhodnutí o výživném o věc týkající se vyživovací povinnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností1 ?

Pokud je odpověď záporná, jedná se u žádosti o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 767 ZPO směřující proti zahraničnímu rozhodnutí o výživném o řízení, jehož předmětem je výkon rozhodnutí ve smyslu čl. 24 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech2 ?

____________

1     Úř. věst. 2009, L 7, s.1.

2     Úř. věst. 2009, L 351, s.1.