Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 23.1.2019 – FX v. GZ, laillisena edustajanaan hänen äitinsä

(asia C-41/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Hakija: FX

Vastapuoli: GZ, laillisena edustajanaan hänen äitinsä

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Saksan riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Zivilprozessordnung, ZPO) 767 §:n mukainen täytäntöönpanon vastustamishakemus, joka on tehty ulkomaista elatusapuratkaisua vastaan, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/20091 tarkoitettu elatusvelvoitetta koskeva asia?

Jos näin ei ole, onko ZPO:n 767 §:n mukainen täytäntöönpanon vastustamishakemus, joka on tehty ulkomaista elatusapuratkaisua vastaan, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20122 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu asia, joka koskee tuomioiden täytäntöönpanoa?

____________

1 EUVL 2009, L 7, s. 1.

2 EUVL 2012, L 351, s. 1.