Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. janvārī iesniedza Amtsgericht Köln (Vācija) – FX/GZ, kuru saskaņā ar likumu pārstāv viņas māte

(Lieta C-41/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: FX

Atbildētāja: GZ, kuru saskaņā ar likumu pārstāv viņas māte

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai pieteikuma par izpildes neveikšanu atbilstoši Vācijas Zivilprozessordnung [Civilprocesa kodeksa] (ZPO) 767. pantam saistībā ar ārvalsts uzturlīdzekļu izpildes rīkojumu gadījumā ir runa par uzturēšanas saistību lietu Regulas (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (Uzturlīdzekļu regula) izpratnē1 ?

2)    Ja atbilde ir noliedzoša, vai pieteikuma par izpildes neveikšanu atbilstoši ZPO 767. pantam gadījumā saistībā ar ārvalsts uzturlīdzekļu izpildes rīkojumu ir runa par lietu, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 2 24. panta 5) punkta izpratnē attiecas uz spriedumu izpildi?

____________

1  OV 2009, L 7, 1. lpp.

2  OV 2012, L 351, 1. lpp.