Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 23. januára 2019 – FX/GZ, zo zákona zastúpená svojou matkou

(vec C-41/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: FX

Odporkyňa: GZ, zo zákona zastúpená svojou matkou

Prejudiciálne otázky

Ide v prípade návrhu na zastavenie núteného výkonu podľa § 767 nemeckého Zivilprozessordnung (ZPO, Občiansky súdny poriadok) proti zahraničnému rozhodnutiu o výživnom o vec vyživovacej povinnosti v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (nariadenie č. 4/2009)?1

Ak nie, ide v prípade návrhu na zastavenie núteného výkonu podľa § 767 ZPO proti zahraničnému rozhodnutiu o výživnom o konanie, ktoré sa v zmysle článku 24 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach2 (nariadenie Brusel Ia) týka výkonu rozsudku?

____________

1 Ú. v. EÚ L 7, 2009, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.