Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Köln (Tyskland) den 23 januari 2019 – FX mot GZ företrädd av modern

(Mål C-41/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Köln

Parter i det nationella målet

Sökande: FX

Svarande: GZ, företrädd av modern

Tolkningsfrågor

1.    Utgör en ansökan med invändning mot verkställighet enligt 767 § i den tyska civilprocesslagen (Zivilprozessordnung, nedan kallad ZPO) mot en utländsk exekutionstitel beträffande underhållsfordran en fråga om underhållsskyldighet i den mening som avses i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (nedan kallad förordning nr 4/2009)1 ?

2.    Om den första frågan ska besvaras nekande, utgör en ansökan med invändning mot verkställighet enligt 767 § ZPO mot en utländsk exekutionstitel beträffande underhållsfordran en talan som avser verkställighet av domar i den mening som avses i artikel 24.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område2 ?

____________

1 EUT 2009, L 7, s.1.

2 EUT 2012, L 351, s.1.