Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 26. února 2019 – Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze v. Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Věc C-186/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Navrhovatelky: Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Odpůrkyně: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Předběžné otázky

(a) Musí být nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1) vykládáno v tom smyslu, že taková věc, jako je věc v původním řízení, v níž mezinárodní organizace navrhuje (i) zrušení obstavení u třetího subjektu provedené protistranou v jiném členském státu a (ii) uložení zákazu nového obstavení na základě stejného skutkového stavu protistraně, přičemž se tyto návrhy zakládají na námitce imunity vůči výkonu rozhodnutí, je zcela nebo částečně občanskou nebo obchodní věcí ve smyslu čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení?

(b) Je pro odpověď na otázku 1 (a) relevantní okolnost - a pokud ano, v jakém smyslu - , že soud členského státu umožnil obstavení na základě nároku, který protistraně podle jejího názoru přísluší vůči mezinárodní organizaci, který je v tomto členském státu předmětem řízení ve věci samé a týká se smluvního sporu o platbě za pohonné hmoty, které byly dodány pro mírovou misi realizovanou mezinárodní organizací spojenou s touto mezinárodní organizací?

(a) Je-li odpověď na otázku 1(a) kladná, Musí být čl. 24 bod 5 nařízení č. 1215/2012 vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy soud jednoho členského státu povolil obstavení u třetího subjektu a toto obstavení bylo následně provedeno v jiném členském státě, jsou pro rozhodnutí o návrhu na zrušení tohoto obstavení příslušné pouze soudy členského státu, v němž bylo provedeno obstavení za účelem exekuce u třetí osoby?

(b) Je pro odpověď na otázku 2(a) relevantní okolnost – a pokud ano, v jakém smyslu -, že mezinárodní organizace vznesla v rámci svého návrhu na zrušení obstavení u třetího subjektu námitku imunity při výkonu rozhodnutí?

Je-li pro odpověď na otázku, zda se jedná o občanskou nebo obchodní věc ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení č. 1215/2012 resp. o žádost spadající do oblasti působnosti čl. 24 bodu 5 tohoto nařízení, relevantní okolnost, že mezinárodní organizace v rámci svých návrhů uplatnila námitku imunity při výkonu rozhodnutí, jakou měrou je pak příslušný soud povinen přezkoumat, zda tato námitka byla podána právem, a platí přitom pravidlo, že soud musí posoudit všechny jemu dostupné informace, mezi něž případně patří také námitky protistrany, nebo platí jiné pravidlo?

____________