Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hooge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 26. veebruaril 2019 – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze versus Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(kohtuasi C-186/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hooge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitajad: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Eelotsuse küsimused

1.    (a) Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud) (ELT 2012, L 351, lk 1) tuleb tõlgendada nii, et selline kohtuasi nagu käesolev, milles rahvusvaheline organisatsioon esitab nõuded (i) tühistada konto arestimine, mille on vastaspool viinud läbi kolmanda isiku juures teises liikmesriigis, ja (ii) keelata vastaspoolel viia samas olukorras uuesti läbi arestimine, kusjuures nimetatud nõuete aluseks on kohtuotsuste täitmisega seotud immuniteedi vastuväide, on täielikult või osaliselt tsiviil- või kaubandusasi viidatud määruse artikli 1 lõike 1 tähenduses?

(b) Kas esimese küsimuse punktile a vastamise seisukohast omab tähtsust – ja kui jah, siis millist – asjaolu, et liikmesriigi kohus andis arestimiseks loa tulenevalt sellest, et vastaspoolel oli enda hinnangul õigus esitada rahvusvahelise organisatsiooni vastu nõuet, mille menetlemine on selles liikmesriigis pooleli peaasjas ja mis puudutab lepingulist vaidlust, mille ese on maksed kütuse eest, mis on tarnitud rahvusvahelise organisatsiooniga seotud rahvusvahelise organisatsiooni korraldatud rahuvalvemissiooni tarbeks?

2.    (a) Kui esimese küsimuse punktile a vastatakse jaatavalt: Kas määruse nr 1215/2012 artikli 24 punkti 5 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus liikmesriigi kohus andis kolmanda isiku juures toimuvaks arestimiseks loa ja kõnealune arestimine viidi seejärel läbi teises liikmesriigis, allub kõnealuse arestimise tühistamise nõude menetlemine erandlikult selle liikmesriigi kohtutele, kus kolmanda isiku juures läbi viidud arestimine toimus?

(b) Kas teise küsimuse punktile a vastamise seisukohast omab tähtsust – ja kui jah, siis millist – asjaolu, et rahvusvaheline organisatsioon esitas kolmanda isiku juures läbi viidud arestimise tühistamise nõude raames kohtuotsuste täitmisega seotud immuniteedi vastuväite?

3.    Juhul kui vastamisel küsimusele, kas tegemist on tsiviil- või kaubandusasjaga määruse nr 1215/2012 artikli 1 lõike 1 tähenduses või kas tegemist on viidatud määruse artikli 24 punkti 5 kohaldamisalasse kuuluva nõudega, omab tähtsust asjaolu, et rahvusvaheline organisatsioon esitas oma nõuete raames kohtuotsuste täitmisega seotud immuniteedi vastuväite, siis mil määral on kohus, kelle poole on pöördutud, kohustatud hindama, kas kõnealune vastuväide on esitatud õigustatult, ja kas seejuures kehtib reegel, et kohus peab hindama kogu tema käsutuses olevat teavet, mille hulka võivad kuuluda ka vastaspoole vastuväited, või mõni muu reegel?

____________