Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 26.2.2019 – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG ja Supreme Fuels Trading Fze v. Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(asia C-186/19)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG ja Supreme Fuels Trading Fze

Vastapuoli: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Ennakkoratkaisukysymykset

a    Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1215/2012 (Bryssel Ia -asetus) (EUVL 2012, L 351, s. 1) tulkittava siten, että käsiteltävän kaltaista asiaa, jossa kansainvälinen organisaatio vaatii i) kumoamaan vastapuolen saamisen turvaamiseksi toisessa jäsenvaltiossa määrätyn vakuustakavarikon ja ii) kieltämään vastapuolta hakemasta saamisensa turvaamiseksi uudelleen vakuustakavarikkoa tosiseikoiltaan samoilla perusteilla ja jossa näiden vaatimusten perusteena on vedottu täytäntöönpanoa koskevaan immuniteettiin, on pidettävä kokonaan tai osittain Bryssel Ia -asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna siviili- tai kauppaoikeudellisena asiana?

b    Onko ensimmäisen kysymyksen a alakysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä, ja jos on, niin mikä merkitys, sillä seikalla, että jäsenvaltion tuomioistuin on myöntänyt vakuustakavarikkoluvan sellaisen saamisen turvaamiseksi, joka vastapuolella on väitetysti kansainväliseltä organisaatiolta, ja kyseisessä jäsenvaltiossa on vireillä tähän saamiseen liittyvän pääasian oikeudenkäynti, joka koskee sopimusriitaa kansainväliseen organisaatioon sidoksissa olevan kansainvälisen organisaation rauhanoperaatiota varten toimittamien polttoaineiden maksusta?

a    Jos ensimmäisen kysymyksen a alakysymykseen on vastattava myöntävästi, onko Bryssel Ia -asetuksen 24 artiklan johdantolausetta ja 5 alakohtaa tulkittava siten, että tapauksessa, jossa jäsenvaltion tuomioistuin on myöntänyt luvan panna omaisuutta vakuustakavarikkoon saamisen turvaamiseksi ja tämä vakuustakavarikko on tämän jälkeen määrätty toisessa jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa omaisuus on määrätty pantavaksi vakuustakavarikkoon saamisen turvaamiseksi, on yksinomainen toimivalta käsitellä kyseisen vakuustakavarikon kumoamista koskeva vaatimus?

b    Onko toisen ennakkoratkaisukysymykseen a alakysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä, ja jos on, niin mikä merkitys, sillä olosuhteella, että kansainvälinen organisaatio on vedonnut turvaamistoimena määrätyn vakuustakavarikon kumoamista koskevan vaatimuksensa perusteena täytäntöönpanoa koskevaan immuniteettiin?

Jos vastaamisessa kysymykseen siitä, onko kyseessä Bryssel Ia -asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu siviili- tai kauppaoikeudellinen asia, tai kysymykseen siitä, onko kyseessä kanne, joka kuuluu Bryssel Ia -asetuksen 24 artiklan johdantolauseen ja 5 alakohdan soveltamisalaan, on merkitystä sillä seikalla, että kansainvälinen organisaatio on vedonnut vaatimustensa perusteeksi täytäntöönpanoa koskevaan immuniteettiin, missä laajuudessa asiaa käsittelevä tuomioistuin on velvollinen arvioimaan, onko vetoaminen täytäntöönpanoa koskevaan immuniteettiin hyväksyttävä, ja sovelletaanko siinä yhteydessä sääntöä, jonka mukaan tuomioistuimen on arvioitava kaikkia käytettävissään olevia seikkoja, mukaan luettuna tarvittaessa vastaajan kiistävät lausumat, tai muuta sääntöä?

____________