Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. veljače 2019. uputio Hoge Raad der Nederladen (Nizozemska) ( Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze protiv Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(predmet C-186/19)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hooge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Protivnik žalitelja: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Prethodna pitanja

1.    (a) Treba li Uredbu (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL,. posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.) tumačiti na način da se spor poput predmetnog, u kojem međunarodna organizacija (i) zahtijeva da se ukine privremena mjera osiguranja kod treće osobe koju je druga ugovorna strana provela u drugoj državi članici i (ii) da se drugoj ugovornoj strani zabrani ponovna privremena mjera osiguranja na temelju istih činjenica, pri čemu se ti zahtjevi temelje na prigovoru imuniteta od izvršenja, u cijelosti ili djelomice treba smatrati građanskom ili trgovačkom stvari u smislu članka 1. stavka 1. ove Uredbe?

(b) Je li za odgovor na pitanje 1. (a). bitna okolnost – i ako da, u kojoj mjeri –, da je sud države članice odobrio privremenu mjeru osiguranja na temelju prava za koje druga ugovorna strana smatra da ga ima prema međunarodnoj organizaciji, a o kojem se pravu vodi postupak u toj državi članici i koje se odnosi na ugovorni spor o plaćanju goriva koje je u svrhu provedbe mirovne misije isporučeno jednoj od međunarodnih organizacija povezanoj s predmetnom međunarodnom organizacijom?

2.    (a) U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 1. (a): treba li članak 24. točku 5. Uredbe br. 1215/2012 tumačiti na način da su, u slučaju da je sud države članice odredio privremenu mjeru osiguranja kod treće osobe te je to osiguranje potom provedeno u drugoj državi članici, za odlučivanje o zahtjevu za ukidanje tog osiguranja isključivo nadležni sudovi države članice u kojoj je provedena privremena mjera osiguranja kod treće osobe?

(b) Je li za odgovor na pitanje 2. (a) bitna okolnost – i ako da, u kojoj mjeri –, da je međunarodna organizacija u okviru svojeg zahtjeva za ukidanje privremene mjere osiguranja kod treće osobe istakla prigovor imuniteta od izvršenja?

3.    U slučaju da je za odgovor na pitanje o tome je li riječ o postojanju građanske ili trgovačke stvari u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe br. 1215/2012, odnosno je li riječ o zahtjevu koji spada u područje primjene članka 24. točke 5. te Uredbe, bitna okolnost da je međunarodna organizacija u okviru svojih zahtjeva istakla prigovor imuniteta od izvršenja, u kojoj je mjeri onda sud pred kojim je pokrenut postupak obvezan ispitati je li taj prigovor opravdano istaknut, i vrijedi li pritom pravilo da sud mora ocijeniti sve informacije kojima raspolaže, a u koje eventualno spadaju i prigovori druge stranke u postupku ili vrijedi neko drugo pravilo?

____________