Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2019. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze kontra Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(C-186/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperesek: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Alperes: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

(a) Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (átdolgozás) (HL 2012. L 351., 1. o.), hogy a jelen ügyhöz hasonló olyan ügy, amelyben egy nemzetközi szervezet (i) az ellenérdekű fél által egy másik tagállamban harmadik személynél foganatosított zárolás megszüntetését és (ii) az azonos tényállás alapján történő ismételt zárolás tilalmának az ellenérdekű féllel szembeni elrendelését kéri, minek során e kérelmek alapját a végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos kifogás képezi, teljes egészében vagy részben az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett polgári és kereskedelmi ügynek minősül?

(b) Jelentőséggel bír-e az 1(a) kérdésre adandó válasz szempontjából, és ha igen, milyen jelentőséggel bír az a körülmény, hogy egy tagállami bíróság a zárolást az ellenérdekű felet – annak álláspontja szerint – a nemzetközi szervezettel szemben megillető olyan igény miatt engedélyezte, amely ebben a tagállamban az ügy érdemére vonatkozó eljárásban függőben van, és olyan üzemanyagok megfizetésével kapcsolatos szerződéses vitára vonatkozik, amelyeket egy a nemzetközi szervezettel kapcsolatban álló nemzetközi szervezet által végrehajtott békefenntartó misszió részére szállítottak?

(a) Az 1(a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012 rendelet 24. cikkének 5. pontját, hogy olyan esetben, amikor egy tagállami bíróság engedélyezte a harmadik személynél történő zárolást, és e zárolást ezt követően egy másik tagállamban foganatosították, annak a tagállamnak a bíróságai, amelyben a harmadik személynél történő zárolást foganatosították, kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az e zárolás megszüntetése iránti kérelem elbírálására?

(b) Jelentőséggel bír-e a 2(a) kérdésre adandó válasz szempontjából, és ha igen, milyen jelentőséggel bír az a körülmény, hogy a nemzetközi szervezet a harmadik személynél történő zárolás megszüntetése iránti kérelme keretében végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos kifogást terjesztett elő?

Amennyiben az azon kérdésre adandó válasz szempontjából, hogy fennáll-e az 1215/2012 rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében vett polgári vagy kereskedelmi ügy, illetve hogy az e rendelet 24. cikke 5. pontjának hatálya alá tartozó kérelemről van-e szó, jelentőséggel bír az a körülmény, hogy a nemzetközi szervezet a kérelmei keretében a végrehajtás alóli mentességgel kapcsolatos kifogásra hivatkozott, mennyiben köteles az eljáró bíróság annak vizsgálatára, hogy e kifogást jogosan terjesztették-e elő, és ennek során érvényes-e az a szabály, hogy a bíróságnak a rendelkezésére álló összes információt értékelnie kell, ideértve adott esetben az ellenérdekű fél kifogásait is, vagy másik szabály érvényes?

____________