Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Lieta C-186/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājas: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Atbildētāja: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta redakcija) (OV 2012, L 351, 1. lpp.), ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda lieta kā šī, kurā starptautiska organizācija (i) lūdz atcelt trešās personas valdījumā vai turējumā esošas mantas apķīlāšanu, ko citā dalībvalstī lūdzis veikt darījuma partneris un ii) lūdz pret darījuma partneri noteikt aizliegumu lūgt veikt atkārtotu apķīlāšanu, kas pamatota uz tiem pašiem faktiem, ņemot vērā, ka šīs prasības ir balstītas uz iebildi par imunitāti pret izpildi, ir uzskatāma pilnībā vai daļēji par civillietu vai komerclietu šīs Regulas 1. panta 1. punkta izpratnē?

b) Vai, lai atbildētu uz 1. jautājuma a) daļu, nozīme ir apstāklim, un ja jā, tad kāda, ka dalībvalsts tiesa ir apmierinājusi prasījumu par apķīlāšanu pamatojoties uz to, ka darījuma partnerim, pēc tā uzskatiem, ir prasījumi pret starptautisko organizāciju, kas šajā dalībvalstī tiek izskatīti tiesvedībā pēc būtības, un attiecas uz līgumstrīdu par maksu par degvielu, kas tikusi piegādāta ar šo starptautisko organizāciju saistītas starptautiskas organizācijas īstenotajai miera misijai?

a) Ja atbilde uz 1. jautājuma a) daļu ir apstiprinoša: vai Regulas Nr. 1215/2012 24. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad dalībvalsts tiesa ir apmierinājusi prasījumu par trešās personas valdījumā vai turējumā esošas mantas apķīlāšanu, un šī apķīlāšana pēc tam ir veikta citā dalībvalstī, tās dalībvalsts tiesām, kurā tika veikta pie trešās personas esošas mantas apķīlāšana, ir izņēmuma jurisdikcija lemt par prasību atcelt šo apķīlāšanu?

b) Vai, lai atbildētu uz 2. jautājuma a) daļu, nozīme ir apstāklim, un ja jā, tad kāda, ka starptautiskā organizācija saistībā ar savu prasību atcelt trešās personas valdījumā vai turējumā esošas mantas apķīlāšanu, ir izvirzījusi iebildi par imunitāti pret izpildi?

Ja, lai atbildētu uz jautājumu, vai pastāv civillieta vai komerclieta Regulas Nr. 1215/2012 1. panta 1. punkta izpratnē, vai prasība, kas ietilpst šīs Regulas 24. panta 5. punkta piemērošanas jomā, ir nozīme apstāklim, ka starptautiskā organizācija saistībā ar savām prasībām ir izvirzījusi imunitāti pret izpildi, ciktāl tad tiesai, kurā celta prasība, ir pienākums pārbaudīt, vai šī iebilde ir pamatota, un tādējādi ir piemērojams noteikums, ka tiesai ir jāvērtē visa tās rīcībā esošā informācija, kurā, attiecīgā gadījumā, ietilpst arī darījuma partnera pretenzijas, vai ir piemērojams cits noteikums?

____________