Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 26. februarja 2019 – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Zadeva C-186/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Vprašanja za predhodno odločanje

(a) Ali je treba Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) (UL 2012, L 351, str. 1, in popravek v UL 2014, L 325, str. 30, v nadaljevanju Uredba Bruselj Ia) razlagati tako, da je treba zadevo, kakršna je obravnavana – v kateri mednarodna organizacija predlaga (i) razveljavitev zavarovanja z rubežem pri tretji osebi, ki ga je v drugi državi članici predlagala nasprotna stranka, in (ii) prepoved, da bi nasprotna stranka ponovno na isti dejanski podlagi vložila predlog za zavarovanje z rubežem, pri tem pa se v utemeljitev teh predlogov sklicuje na imuniteto pred izvršbo – v celoti ali delno šteti za civilno ali gospodarsko zadevo v smislu člena 1(1) Uredbe Bruselj Ia?

(b) Ali je pri odgovoru na vprašanje 1(a) pomembna – in če je tako, na kak način – okoliščina, da je sodišče države članice dovolilo vložitev predloga za zavarovanje z rubežem za terjatev, za katero nasprotna stranka trdi, da jo ima do mednarodne organizacije, glede te terjatve pa v tej državi članici poteka postopek v glavni stvari, ki se nanaša na pogodbeni spor glede plačila za goriva, dobavljena v okviru mirovne operacije, ki jo izvaja mednarodna organizacija, ki je povezana s to mednarodno organizacijo?

(a) Če je odgovor na vprašanje 1(a) pritrdilen: ali je treba člen 24, točka 5, Uredbe Bruselj Ia razlagati tako, da so v primeru, v katerem je sodišče države članice dovolilo vložitev predloga za zavarovanje z rubežem pri tretji osebi, nato pa je bil ta rubež predlagan v drugi državi članici, za odločanje o predlogu za razveljavitev tega zavarovanja z rubežem izključno pristojna sodišča države članice, v kateri je bilo predlagano zavarovanje z rubežem pri tretji osebi?

(b) Ali je pri odgovoru na vprašanje 2(a) pomembna – in če je tako, na kak način – okoliščina, da je mednarodna organizacija predlog za razveljavitev zavarovanja z rubežem pri tretji osebi utemeljevala z imuniteto pred izvršbo?

Če je pri odgovoru na vprašanje, ali gre za civilno ali gospodarsko zadevo v smislu člena 1(1) Uredbe Bruselj Ia, oziroma na vprašanje, ali gre za predlog, ki spada na področje uporabe člena 24, točka 5, Uredbe Bruselj Ia, upoštevna okoliščina, da je mednarodna organizacija v okviru svojih predlogov a uveljavljala ugovor imunitete pred izvršbo: v kakšnem obsegu je sodišče, pred katerim poteka postopek, dolžno razsoditi, ali se ta ugovor imunitete pred izvršbo uveljavlja upravičeno, in ali pri tem velja pravilo, da mora upoštevati vse podatke, ki so mu na voljo, tudi – v obravnavani zadevi – ugovore nasprotne stranke v pritožbenem postopku, ali katero drugo pravilo?

____________