Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 26 februari 2019 – Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze mot Supreme Headquarters Allied Powers Europe

(Mål C-186/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i det nationella målet

Klagande: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Motpart: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Tolkningsfrågor

a. Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (EUT L 351, s. 1) (Bryssel Ia-förordningen) tolkas så, att ett mål som det förevarande helt eller delvis hör till privaträttens område i den mening som avses i artikel 1.1 i Bryssel Ia-förordningen? I detta mål har en internationell organisation begärt i) hävande av kvarstad, som beslutats efter ansökan från motparten, av egendom i en annan medlemsstat, och ii) förbud för motparten att på nytt på samma materiella grunder begära kvarstad. Till stöd för dessa yrkanden har organisationen anfört immunitet mot verkställighet.

b. Har det betydelse för svaret på fråga 1 a – och i så fall vilken betydelse – att kvarstaden beviljades av en domstol i en medlemsstat för en fordran, som motparten påstår sig ha mot den internationella organisationen, rörande vilken det pågår en materiell rättsprocess (en avtalstvist) om betalning för bränsle som levererats för en fredsbevarande operation som genomförs av en internationell organisation med koppling till den i detta mål aktuella organisationen?

a. Om fråga 1 a besvaras jakande, ska då artikel 24 led 5 i Bryssel Ia-förordningen tolkas så, att i ett fall då en domstol i en medlemsstat har beviljat kvarstad och kvarstaden verkställts i en annan medlemsstat, är domstolarna i verkställighetsmedlemsstaten exklusivt behöriga att pröva en begäran om hävande av kvarstaden?

b. Har det betydelse för svaret på fråga 2 a – och i så fall vilken betydelse – att den internationella organisationen har åberopat immunitet från verkställighet som grund för yrkandet om hävande av kvarstaden?

Om det, för att svara på frågan huruvida saken hör till privaträttens område i den mening som avses i artikel 1.1 i Bryssel Ia-förordningen respektive frågan huruvida det rör sig om en fordran som omfattas av artikel 24 led 5 i Bryssel Ia-förordningen, har betydelse att den internationella organisationen har åberopat immunitet mot verkställighet som grund för sina yrkanden, i vilken utsträckning är då rätten skyldig att pröva om åberopandet av immunitet är ändamålsenligt, och gäller därvidlag regeln att rätten ska grunda sin bedömning på samtliga uppgifter som den har tillgång till, i förekommande fall inbegripet vad svaranden har anfört till bestridande av kärandens påståenden, eller gäller någon annan regel?

____________