Language of document :

Жалба, подадена на 23 февруари 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid/Европейска комисия

(Дело C-179/19 P)

Езици на производството: испански и френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представител: J.-F. Brakeland)

Други страни в производството: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Искания на жалбоподателя

да отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles и Ayuntamiento de Madrid срещу Европейска комисия, за което Комисията е уведомена същия ден, да отхвърли първоинстанционната жалба и да осъди жалбоподателите в първоинстанционното производство да заплатят съдебните разноски,

или, при условията на евентуалност,

да отмени решението и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане; да не се произнася по съдебните разноски на двете инстанции.

Основания и основни доводи

Жалбата се основава на едно-единствено основание. Комисията счита, че в точки 121—151 от решението си Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е заключил, че Регламент 2016/6461 изменя съществен елемент от Регламент 715/20072 . Тази грешка се дължи, от една страна, на неправилно тълкуване на понятието за изменение, което личи от използването от Общия съд на концепцията за „изменение де факто“, и от друга страна“, на неправилно тълкуване на обхвата на Регламент 2016/646. По този начин съдебното решение застрашава междуинституционалния баланс в Съюза.

____________

1 Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ L 109, 2016 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1).