Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid v. Evropská komise

(Věc C-179/19 P)

Jednací jazyky: španělština a francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupce: J.-F. Brakeland, zmocněnec)

Další účastníci řízení: Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018, doručený téhož dne Komisi, ve spojených věcech T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid proti Evropské komisi, zamítl žalobu v prvním stupni a uložil odpůrkyním náhradu nákladů řízení;

nebo podpůrně, aby

zrušil rozsudek a vrátil věc zpět Tribunálu k posouzení; a určil, že o nákladech řízení v prvním stupni a řízení o kasačním opravném prostředku bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek vychází z jediného důvodu kasačního opravného prostředku. Komise má za to, že se Tribunál v bodech 121 až 151 svého rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že nařízení 2016/6461 mění podstatu nařízení 715/2007.2 Toto pochybení je podle Komise způsobeno jednak nesprávným výkladem pojmu „změna“, což je doloženo tím, že Tribunál použil pojem „změna de facto“, a jednak nesprávným výkladem rozsahu nařízení 2016/646. Rozsudek tak ohrožuje unijní interinstitucionální rovnováhu.

____________

1 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (Úř. věst. 2016, L 109, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 2007, L 171, s. 1).