Language of document :

Appel iværksat den 23. februar 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 13. december 2018 i de forenede sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento de Madrid mod Kommissionen

(Sag C-179/19 P)

Processprog: spansk og fransk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved J.-F. Brakeland, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: Ville de Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento de Madrid

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. december 2018, forkyndt for Kommissionen samme dag, i de forenede sager T-339/16, T-352/16 og T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles og Ayuntamiento de Madrid mod Kommissionen, ophæves, Kommissionen frifindes i første instans, og sagsøgerne tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Subsidiært:

Dommen ophæves, sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling, og afgørelsen om sagsomkostningerne i de to instanser udsættes.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er støttet på et enkelt anbringende. Kommissionen er af den opfattelse, at Retten begik en retlig fejl i dommens præmis 121-151 ved at fastslå, at forordning 2016/646 1 ændrer et væsentligt element i forordning nr. 715/2007 2 . Denne fejl hidrører dels fra en urigtig fortolkning af begrebet ændring, som kommer til udtryk ved, at Retten anvender begrebet »de facto-ændring«, dels fra en urigtig fortolkning af rækkevidden af forordning 2016/646. Herved bringer dommen den interinstitutionelle balance i EU i fare.

____________

1     Kommissionens forordning (EU) 2016/646 af 20.4.2016 om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (EUT 2016, L 109, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20.6.2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT 2007, L 171, s. 1).