Language of document :

Euroopa Komisjoni 23. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas laiendatud koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-179/19 P)

Kohtumenetluse keeled: hispaania ja prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindaja: J.-F. Brakeland)

Teised menetlusosalised: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/16: Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid vs. Euroopa Komisjon, mis tehti komisjonile teatavaks samal päeval, jätta esimeses kohtuastmes esitatud hagi rahuldamata ja mõista menetluskulud välja hagejatelt;

või teise võimalusena,

tühistada kohtuotsus ja saata asi tagasi Üldkohtusse uuesti läbivaatamiseks; otsustada esimese kohtuastme ja apellatsiooniastme kohtukulude jaotus edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks on esitatud üksainus väide. Komisjon leiab, et Üldkohus rikkus oma otsuse punktides 121–151 õigusnormi, kui ta jõudis järeldusele, et määrusega 2016/6461 muudeti määruse 715/20072 olulist sätet. Viga tekkis esiteks mõistele „muutmine“ antud ekslikust tõlgendusest, mida näitlikustab Üldkohtu osutus „de facto-muutmisele“, ja teiseks määruse 2016/646 ulatuse ebaõigest tõlgendamisest. Seega seab kohtuotsus ohtu liidu institutsioonidevahelise tasakaalu.

____________

1 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/646, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) heitega; ELT 2016, L 109, lk 1.

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust; ELT 2007, L 171, lk 1.