Language of document :

Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 23.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. komissio, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-179/19 P)

Oikeudenkäyntikielet: espanja ja ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamies: J.-F. Brakeland)

Muut osapuolet: Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid v. Euroopan komissio, 13.12.2018 antama tuomio, joka annettiin komissiolle samana päivänä tiedoksi, on kumottava, kanne ensimmäisessä oikeusasteessa hylättävä ja kantajat velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

tai vaihtoehtoisesti

tuomio on kumottaja ja asia palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleentarkastelua varten sekä päätettävä, että oikeudenkäyntikuluista molemmissa oikeusasteissa päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus perustuu yhteen ainoaan valitusperusteeseen. Komissio katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tuomionsa 121–151 kohdassa katsoessaan, että asetuksella 2016/6461 muutetaan asetuksen 715/20072 olennaista osaa. Tämä virhe johtuu yhtäältä muuttamisen käsitteen virheellisestä tulkinnasta, jota ilmentää se, että unionin yleinen tuomioistuin turvautui tosiasiallisen muuttamisen käsitteeseen, ja toisaalta asetuksen 2016/646 soveltamisalan virheellisestä tulkinnasta. Tuomiolla vaarannetaan näin unionin toimielinten välinen tasapaino.

____________

1 Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 20.4.2016 annettu komission asetus (EU) 2016/646 (EUVL 2016, L 109, s. 1).

2 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s.1).