Language of document :

Žalba koju je 23. veljače 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (prošireno deveto vijeće) od 13. prosinca 2018. u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid protiv Europske komisije

(predmet C- 179/19 P)

Jezici postupka: španjolski i francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnik: J.-F. Brakeland, agent)

Druge stranke u postupku: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 13. prosinca 2018. dostavljenu Komisiji istog dana, u spojenim predmetima T-339/16, T-352/16 i T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid protiv Europske komisije, odbiti tužbu iz prvostupanjskog postupka i naložiti tužiteljima snošenje troškova;

ili podredno,

ukinuti presudu i vratiti predmet Općem sudu na preispitivanje; naknadno odlučiti o troškovima iz oba postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalba se temelji na jednom žalbenom razlogu. Komisija smatra da je Opći sud u točkama 121. do 151. svoje presude počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da se Uredbom 2016/6461 mijenja bitan element iz Uredbe 715/20072 . Ta je pogreška, s jedne strane, posljedica pogrešnog tumačenja pojma izmjene, koju Opći sud opisuje kao „de facto izmjenu” i, s druge strane, pogrešnog tumačenja dosega Uredbe 2016/646. S obzirom na navedeno, presuda ugrožava međuinstitucijsku ravnotežu Unije.

____________

1 Uredba Komisije (EU) br. 2016/646 od 20. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 692/2008 u pogledu emisija iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 6) (SL 2016., L 109, str. 1.)

2 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007., L 171, str.1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)