Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. februārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 13. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Eiropas Komisija

(Lieta C-179/19 P)

Tiesvedības valodas – spāņu un franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvis J.-F. Brakeland)

Pārējās lietas dalībnieces: Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 13. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-339/16, T-352/16 un T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles un Ayuntamiento de Madrid/Eiropas Komisija, kurš Komisijai paziņots tajā pašā dienā, noraidīt prasības pirmajā instancē un piespriest prasītajām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

vai, pakārtoti,

atcelt spriedumu un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā; atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem abās instancēs pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir balstīta uz vienu vienīgu pamatu. Komisija uzskata, ka sprieduma 121.–151. punktā Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka ar Regulu 2016/646 1 tiek grozīts būtisks Regulas 715/2007 2 elements. Šī kļūda esot radusies, pirmkārt, nepareizi interpretējot grozījuma jēdzienu, ko ilustrē tas, ka Vispārējā tiesa izmanto jēdzienu “grozījums de facto”, un, otrkārt, nepareizi interpretējot Regulas 2016/646 piemērošanas jomu. Tādējādi ar spriedumu esot apdraudēts Savienības institucionālais līdzsvars.

____________

1     Komisijas Regula (ES) 2016/646 (2016. gada 20. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (OV 2016, L 109, 1. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV 2007, L 171, 1. lpp.).