Language of document :

Odvolanie podané 23. februára 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 13. decembra 2018 v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia

(vec C-179/19 P)

Jazyk konania: španielčina a francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018, ktorý bola Komisii oznámený v ten istý deň, v spojených veciach T-339/16, T-352/16 a T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Európska komisia, zamietnuť žalobu podanú na prvom stupni a uložiť žalobkyniam povinnosť nahradiť trovy konania,

alebo subsidiárne

zrušiť rozsudok a vrátiť vec Všeobecnému súdu na ďalšie rozhodnutie, rozhodnú, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie sa zakladá na jedinom odvolacom dôvode. Komisia sa domnieva, že Všeobecný súd sa v bodoch 121 až 151 svojho rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že nariadenie 2016/6461 mení podstatný prvok nariadenia 715/20072 . Toto nesprávne posúdenie vyplýva jednak z nesprávneho výklad pojmu zmena, čo dokladá skutočnosť, že Všeobecný súd použil pojem „de facto zmena“, a jednak z nesprávneho výkladu rozsahu nariadenia 2016/464. Rozsudok preto ohrozuje medziinštitucionálnu rovnováhu Únie.

____________

1 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1)

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1)