Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 23. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 13. decembra 2018 v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Evropska komisija

(Zadeva C-179/19 P)

Jezika postopka: španščina in francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnik: J.-F. Brakeland, agent)

Druge stranke v postopku: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Predloga

Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2018, ki je bila istega dne vročena Komisiji, v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles in Ayuntamiento de Madrid/Evropska komisija naj se razveljavi, tožbe, vložene na prvi stopnji, naj se zavrne, tožečim strankam naj se naloži plačilo stroškov;

ali, podredno,

sodba naj se razveljavi, zadeva naj se vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, odločitev o stroških na obeh stopnjah naj se pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba vsebuje en pritožbeni razlog. Komisija meni, da je Splošno sodišče v točkah od 121 do 151 sodbe napačno uporabilo pravo, s tem da je ugotovilo, da se z Uredbo 2016/6461 spreminja bistveno vsebino Uredbe 715/20072 . Ta napaka je deloma posledica napačne razlage pojma sprememba, ki jo Splošno sodišče opisuje kot „spremembo de facto“, in deloma napačne razlage obsega Uredbe 2016/646. S tem ta sodba ogroža medinstitucionalno ravnotežje Unije.

____________

1 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL 2016, L 109, str. 1).

2 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL 2007, L 171, str. 1).