Language of document :

Överklagande ingett den 23 februari 2019 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot Euroepiska kommissionen

(Mål C-179/19 P)

Rättegångsspråk: spanska och franska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-F. Brakeland)

Övriga parter i målet: Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 13 december 2018 och som delgavs kommissionen samma dag i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles och Ayuntamiento de Madrid mot Euroepiska kommissionen, ogilla talan i första instans samt förplikta sökandena vid tribunalen att ersätta rättegångskostnaderna;

alternativt

upphäva domen och återförvisa målet till tribunalen för ny prövning samt förordna att beslut om rättegångskostnaderna vid tribunalen och domstolen ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har åberopat en grund till stöd för sitt överklagande. Kommissionen anser att tribunalen – i punkterna 121–151 i den överklagade domen – har gjort en felaktig rättstillämpning i det att tribunalen slog fast att förordning 2016/6461 ändrar en väsentlig del förordning 715/2007.2 Detta fel beror dels på en felaktig tolkning av ordet ändring, vilket illustreras genom tribunalens användning av begreppet ”de facto-ändring”, dels på en felaktig tolkning av räckvidden hos förordning 2016/646. Därigenom äventyrar tribunalen genom den överklagade domen den interinstitutionella jämvikten inom unionen.

____________

1 Kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (EUT L 109, 2016, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1).