Language of document :

28. veebruaril 2019 esitatud hagi – AM versus EIP

(kohtuasi T-134/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AM (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Champetier)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

sellest tulenevalt:

tühistada EIP presidendi 30. juuni 2017. aasta ja 11. detsembri 2017. aasta otsused osas, milles nendega keelduti määramast hagejale geograafilise liikuvuse hüvitist, mis on ette nähtud töötajaskonna suhtes kohaldatavate haldusnormide artiklis 1.4;

vajalikus ulatuses tühistada EIP presidendi 20. novembri 2018. aasta otsus, millega lükati tagasi lepituskomisjoni järeldused ja jäeti jõusse 30. juuni 2017. aasta ja 11. detsembri 2017. aasta otsused;

seega,

kohustada kostjat tasuma geograafilise liikuvuse hüvitist tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2017, st alates käesoleva hagi esitamise päevast, summas 36 045,6 eurot (1 567,20 eurot x 23 kuud);

kohustada kostjat tasuma geograafilise liikuvuse hüvitiselt viivist alates 1. aprillist 2017 kuni selle hüvitise täies mahus äramaksmiseni, kusjuures viivist tuleb arvestada Euroopa Keskpanga kinnitatud määras, millele on lisatud kaks protsendipunkti.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, mille kohaselt on rikutud töötajaskonna suhtes kohaldatavate haldusnormide artikleid 1 ja 11 ning selle dokumendi VII lisa.

Teine väide, et rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet, õigusliku ootuspärasuse põhimõtet ja hoolitsemiskohustust.

Kolmas väide, et rikuti diskrimineerimiskeelu põhimõtet, mis tuleneb EIP töötajaskonna eetikakoodeksi artiklist 1.3 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 21.

Neljas väide, et rikuti hea halduse põhimõtet ja mõistliku tähtaja põhimõtet.

____________