Language of document :

Kanne 28.2.2019 – AM v. EIP

(asia T-134/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AM (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Champetier)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

tutkimaan kanteen ja toteamaan sen perustelluksi

ja vastaavasti

kumoamaan EIP:n presidentin 30.6.2017 ja 11.12.2017 tekemät päätökset niiltä osin kuin niissä evätään kantajalta korvaus maantieteellisestä liikkuvuudesta, josta säädetään henkilöstöä koskevien hallinnollisten säännösten 1.4 artiklassa

tarvittaessa kumoamaan EIP:n presidentin 20.11.2018 tekemä päätös hylätä sovittelulautakunnan päätelmät ja vahvistaa 30.6.2017 ja 11.12.2017 tehdyt päätökset,

ja näin ollen

velvoittamaan vastaajan maksamaan korvauksen maantieteellisestä liikkuvuudesta takautuvasti 1.4.2017 alkaen eli kyseisen kanteen nostamisajankohtana 36 045,6 euroa (1 567,20 euroa x 23 kuukautta)

velvoittamaan vastaajan maksamaan viivästyskorkoa korvaukselle maantieteellisestä liikkuvuudesta 1.4.2017 alkaen ja kunnes korvaus on maksettu kokonaisuudessaan, ja vahvistamaan viivästyskoron määrän siten, että se on Euroopan keskuspankin korkokanta korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu henkilöstöä koskevien hallinnollisten säännösten 1.4 artiklan rikkomiseen ja näiden säännösten liitteessä VII olevien 1 ja 11 artiklan rikkomiseen.

Toinen kanneperuste, joka perustuu luottamuksensuojan, lainsäädännöllisen ennustettavuuden ja huolenpitovelvollisuuden periaatteen loukkaamiseen.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu syrjintäkiellon periaatteen loukkaamiseen ja EIP:n henkilökunnan hyvän hallintotavan säännöstön 1.3 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan rikkomiseen.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu hyvän hallinnon ja kohtuullisen määräajan periaatteen loukkaamiseen.

____________