Language of document :

Žaloba podaná 28. februára 2019 – AM/EIB

(vec T-134/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AM (v zastúpení: L. Levi a A. Champetier, advokáti)

Žalovaná: Európska investičná banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho:

zrušil rozhodnutia prezidenta EIB z 30. júna 2017 a 11. decembra 2017 v rozsahu, v akom sa žalobcovi nepriznal príspevok za geografickú mobilitu upravený v článku 1.4 administratívnych ustanovení uplatniteľných na zamestnancov,

v rozsahu, v akom to bude potrebné, zrušil rozhodnutie prezidenta EIB z 20. novembra 2018 o odmietnutí záverov zmierovacieho výboru a potvrdení rozhodnutí z 30. júna 2017 a 11. decembra 2017,

z tohto dôvodu:

uložil žalovanej povinnosť vyplatiť príspevok za geografickú mobilitu so spätnou účinnosťou od 1. apríla 2017, teda odo dňa podania tejto žaloby, vo výške 36 045,6 eur (1 567,20 eur krát 23 mesiacov),

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť úroky z omeškania týkajúce sa príspevku za geografickú mobilitu od 1. apríla 2017 až do úplného zaplatenia, vo výške na úrovni úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky zvýšenej o 2 body.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 1.4 administratívnych ustanovení uplatniteľných na zamestnancov a porušení článkov 1 a 11 týchto ustanovení.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásad legitímnej dôvery, predvídateľnosti právnej úpravy a povinnosti starostlivosti.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákazu diskriminácie podľa článku 1.3 Etického kódexu zamestnancov EIB a článku 21 Charty základných práv Európskej únie.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a zásady primeranej lehoty.

____________