Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2019 – AM mot EIB

(Mål T-134/19)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AM (ombud: advokaterna L. Levi och A. Champetier)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att förevarande talan kan tas upp till prövning och att den är välgrundad, och

följaktligen

ogiltigförklara besluten av EIB:s ordförande av den 30 juni och den 11 december 2017 i den del de innebär att sökanden nekas mobilitetsersättning enligt artikel 1.4 i de administrativa bestämmelserna för personalen,

i den mån det behövs, ogiltigförklara beslutet av EIB:s ordförande av den 20 november 2018 om att inte beakta förlikningskommitténs slutsatser och om fastställelse av besluten av den 30 juni och den 11 december 2017, och

som en följd härav

förplikta svaranden att retroaktivt betala ut mobilitetsersättning från och med den 17 april 2017, det vill säga med ett belopp som den dag då förevarande talan väcktes uppgick till 36 045,60 euro (1 567,20 euro x 23 månader),

förplikta svaranden att betala dröjsmålsränta på utestående mobilitetsersättning från och med den 1 april 2017 till dess att full betalning sker, varvid dröjsmålsräntan fastställs till Europeiska centralbankens räntesats utökad med 2 procentenheter.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 1.4 i de administrativa bestämmelserna för personalen och av artiklarna 1 och 11 i bilaga VII till dessa bestämmelser.

Andra grunden: Åsidosättande av principerna om skydd av berättigade förväntningar och rättslig förutsägbarhet samt omsorgsplikten.

Tredje grunden: Åsidosättande av principen om icke-diskriminering som stadgas i artikel 1.3 i Uppförandekoden för Europeiska investeringsbankens anställda och i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Fjärde grunden: Åsidosättande av principen om god förvaltning och om en skälig handläggningstid.

____________