Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

8 май 2019 година(*)

„Жалба — Публична служба — Длъжностни лица — Конкурс — Отменително решение — Обхват на отмяната — Претегляне на засегнатите интереси — Отмяна на списъците с издържали конкурса — Отмяна на решенията за наемане на работа на лауреатите, включени в тези списъци“

По дело C‑243/18 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз, подадена на 3 април 2018 г.,

Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика, за което се явяват G. Poszler и R. Hanak, в качеството на представители,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Yosu Galocha, с местожителство в Мадрид (Испания), за когото се явява A. Asmaryan Degtyareva, abogada,

жалбоподател в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: J.‑C. Bonichot, председател на състава, C. Toader, A. Rosas (докладчик), L. Bay Larsen и M. Safjan, съдии,

генерален адвокат: M. Bobek,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 29 януари 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

1        С жалбата си Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика (наричано по-нататък „Fusion for Energy“) иска отмяна на решението на Общия съд на Европейския съюз от 25 януари 2018 г., Galocha/Съвместно предприятие Fusion for Energy (T‑561/16, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“, EU:T:2018:29), с което Общият съд по-специално отменя списъците с издържали конкурса в процедурата за подбор F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 и решенията на Fusion for Energy за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци.

 Обстоятелствата, предхождащи спора и обжалваните пред Общия съд решения

2        Fusion for Energy е „съвместно предприятие“ по смисъла на член 45 от Договора Евратом, създадено с Решение 2007/198/Евратом на Съвета от 27 март 2007 г. (ОВ L 90, 2007 г., стр. 58). Съгласно член 4 от приложението към това решение, озаглавено „Юридическа правосубектност“, съвместното предприятие има юридическа правосубектност и на територията на всеки от неговите членове то се ползва с най-широката юридическа правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно съответното законодателство.

3        Г‑н Yosu Galocha, е работил в обекта на Fusion for Energy в Барселона (Испания), считано от 23 април 2014 г., като временно нает служител, а считано от 5 май 2015 г., като външен подизпълнител. През февруари 2016 г. договорът на Fusion for Energy с предприятието, за което работи г‑н Galocha, изтича и считано от тази дата, той не работи повече в обекта на Fusion for Energy.

4        На 5 февруари 2015 г. Fusion for Energy публикува обявление за свободна длъжност F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 на своя уебсайт с цел съставяне на два списъка с издържали конкурса за назначаване на помощник-контрольори на разходите — един с четирима лауреати за обекта в Барселона, и друг списък — също с четирима лауреати за обекта в Кадараш (Франция).

5        Лауреатите трябвало да бъдат назначени като договорно наети служители по член 3а от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (наричани по-нататък „УРДС“) за максимален срок от три години без подновяване. Що се отнася до допълнителната информация във връзка с процедурата за подбор на договорно наети служители, точка 3 от въпросното обявление за свободна длъжност препраща към ръководство за кандидатите, качено на уебсайта на Fusion for Energy, и към УРДС.

6        Точка 5 от наличното към момента на провеждане на процедурата за подбор ръководство за кандидатите е озаглавена „Преглед на процедурата за подбор“.

7        Тя предвижда по-специално създаването на конкурсна комисия.

8        Точка 5, част 1, озаглавена „Оценка на кандидатурите“, от ръководството за кандидатите предвижда в трета алинея, че допуснатите кандидати, чийто профил отговаря най-добре на изискванията, ще бъдат поканени да се явяват на писмени и устни изпити. Точка 5, пета алинея уточнява, че подробностите относно датата, часа и мястото на провеждане на писмените и устните изпити ще бъдат посочени в поканите, изпратени на допуснатите кандидати. На последно място, от точка 5, шеста алинея следва, че съобразно броя им кандидатите могат да бъдат поканени да се явяват в един и същи ден или в продължение на няколко последователни дни на писмен и устен изпит.

9        В точка 5, раздел 2 от ръководството за кандидатите, озаглавена „Подбор“, се съдържат последователно разделите „Устен изпит“, „Писмен изпит“ и „Процедурни аспекти на изпитите“.

10      В раздела за устния изпит се посочва, че изпитът е структуриран с цел да помогне на членовете на конкурсната комисия да оценят общото представяне и мотивацията на кандидата, годността му да изпълнява задачите, описани в раздел „Отговорности“ от въпросното обявление за свободна длъжност, специализираните му познания в съответната област, умението му да се изразява на работните езици на Fusion for Energy и способността му да се адаптира в многокултурна среда.

11      В раздел „Писмен изпит“ посочената точка 5 предвижда, че при този изпит се вземат предвид специфичните компетенции за свободната длъжност, за която е обявена процедурата за подбор, качеството на писмения изказ на кандидата и представянето му, както и общите му умения и езиковите му способности, доколкото са необходими за изпълнението на задачите му.

12      В раздел „Процедурни аспекти на изпитите“, втора алинея се посочва, че оценяването на кандидатите е завършено само когато всеки от тях е участвал и в двата изпита, писмен и устен, и че оценката се формира от резултата, получен от двата изпита. В петата алинея се припомня по-специално, че се забраняват всякакви контакти с членовете на конкурсната комисия.

13      На 26 февруари 2015 г. г‑н Galocha подава кандидатурата си в процедурата за подбор, започнала с разглежданото обявление за свободна длъжност.

14      С електронно писмо от 17 април 2015 г. отдел „Човешки ресурси“ на Fusion for Energy кани г‑н Galocha на събеседване. В приложено отделно писмо той е информиран, че събеседването ще продължи приблизително 45 минути и ще бъде водено основно на английски език, за да могат членовете на конкурсната комисия да оценят общото му представяне и мотивацията му, годността му да изпълнява задачите, описани в раздел „Отговорности“ от разглежданото обявление за свободна длъжност, специализираните му познания в съответната област, умението му да се изразява на работните езици на Fusion for Energy и способността му да се адаптира в многокултурна среда. В посоченото писмо не се споменава за какъвто и да било писмен изпит.

15      На 11 май 2015 г. г‑н Galocha участва в устния изпит от въпросната процедура за подбор.

16      Покана за писмен изпит не е изпратена на г‑н Galocha, нито на когото и да било друг кандидат.

17      С електронно писмо от 4 юни 2015 г. началникът на отдел „Човешки ресурси“ на Fusion for Energy информира г‑н Galocha от името на конкурсната комисия, че предвид устния и писмения изпит, в които е участвал, конкурсната комисия е решила да не впише името му в списъците с издържали конкурса.

18      Същия ден г‑н Galocha подава жалба до конкурсната комисия за преразглеждане на това решение, в която посочва, че не е бил организиран писмен изпит, и иска резултатите от подбора, направен само въз основа на устния изпит, да бъдат отменени и да бъде организиран писмен изпит, преди конкурсната комисия да вземе окончателно решение.

19      Същия ден г‑н Galocha подава и жалба по административен ред на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“), приложим и към договорно наетите служители съгласно член 117 от УРДС, до органа, оправомощен да сключва договори за назначаване (наричан по-нататък „ООСД“), а именно директора на Fusion for Energy. Жалбата се основава на същия довод и се правят същите искания за отмяна и нова организация като направените пред посочената конкурсна комисия.

20      С електронно писмо от 3 юли 2015 г. конкурсната комисия отхвърля искането на г‑н Galocha за преразглеждане.

21      Всеки от списъците с издържали конкурса, съставени въз основа на резултатите от разглежданата процедура за подбор, съдържа имената на четири лица. Г‑н Galocha не е сред тях.

22      На 25 юни 2015 г. един от лауреатите, включени в тези списъци, получава предложение за работа от Fusion for Energy. Той встъпва в длъжност на 1 август 2015 г. в Кадараш. На 10 юли 2015 г. друг лауреат получава предложение за работа от Fusion for Energy. Той встъпва в длъжност на 1 ноември 2015 г. в Кадараш.

 Производство пред първоинстанционния съд

23      С жалба, постъпила в секретариата на Съда на публичната служба на Европейския съюз на 18 август 2015 г., г‑н Galocha иска от Съда на публичната служба:

–      да отмени процедурата за подбор за длъжността помощник-контрольори на разходите, организирана от Fusion for Energy, под номер F4E/CA/ST/FGIV/2015/001,

–      да отмени списъците с издържали конкурса, съставени вследствие на разглежданата процедура за подбор,

–      да отмени решенията за назначаване на избраните кандидати, като лица, заемащи свободните длъжности, и встъпването в длъжност на кандидатите, предложени от комисията за подбор и избрани от директора на Fusion for Energy,

–      да обяви целесъобразността на провеждането на нова процедура за подбор на кандидати за свободните длъжности помощник-контрольор на разходите,

–      да обяви целесъобразността на писмения изпит в рамките на новата процедура на подбор на помощник-контрольор на разходите и незабавното му организиране при избиране на кандидатите,

–      да обяви за незаконосъобразна и да отмени възможността на Fusion for Energy да не организира писмен изпит в процедурите за подбор, предвидена в актуализирания текст на ръководството за кандидатите,

–      да постанови всички мерки, които намери за целесъобразни при повторното провеждане на процедурата за подбор в съответствие с правилата, установени в обявлението за свободна длъжност и съдържащи се в ръководството за кандидатите, посочено в същия документ, тъй като провеждането на писмен и устен изпит е задължително, и

–      да осъди Fusion for Energy да заплати съдебните разноски.

24      Съгласно член 51, параграф 2 от Процедурния правилник от 21 май 2014 г. на Съда на публичната служба (ОВ L 206, 2014 г., стр. 1), в Официален вестник на Европейския съюз от 5 октомври 2015 г. (ОВ C 328, 2015, стр. 37) е публикувано съобщение за датата на подаване на жалбата, ответника, предмета и описанието на спора и исканията в жалбата.

25      На 18 август 2015 г. г‑н Galocha подава и молба за допускане на обезпечение, с която иска от председателя на Съда на публичната служба да разпореди спирането на изпълнението на решенията на Fusion for Energy за назначаване на помощник-контрольори на разходите и при условията на евентуалност да разпореди спиране на изпълнението на функциите на посочените служители, в случай че те вече са започнали работа.

26      На 20 август 2015 г. производството по главното дело е спряно съгласно член 91, параграф 4, второ изречение от Правилника в очакване на отговор на подадената от г‑н Galocha жалба по административен ред. Тя е отхвърлена на 30 септември 2015 г.

27      В молбата си за допускане на обезпечение г‑н Galocha по-специално твърди, че при отмяна на оспорваните назначения служителите, които са се възползвали от тези назначения, ще черпят в новата процедура за подбор, която ще бъде организирана, предимство от теоретичните и практични познания, които са придобили след назначаването си в рамките на служебните си задължения. Според г‑н Galocha освен това съществува и „потенциалната опасност“ Fusion for Energy да третира в новата процедура за подбор по-благоприятно въпросните служители, тъй като ще му е по-изгодно да назначи кандидат, който вече е придобил опит за длъжността, която следва да се заеме.

28      Искането за допускане на обезпечение е отхвърлено с определение от 1 октомври 2015 г., Galocha/Съвместно предприятие Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), като липсва произнасяне по съдебните разноски. В това определение председателят на Съда на публичната служба констатира, че „на пръв поглед“ основанието на г‑н Galocha, а именно пренебрегване на разглежданото обявление за свободна длъжност и на ръководството за кандидатите, е основателно и следователно е налице fumus boni juris. В точка 30 от определението председателят посочва, че „установената prima facie незаконосъобразност не се отнася само до положението на [г‑н Galocha], а засяга процедурата по подбор в цялост“.

29      В посоченото определение председателят на Съда на публичната служба постановява следното:

„29      Според постоянната съдебната практика решенията, взети вследствие на конкурс, организиран за съставяне на списък с издържали кандидати, които могат да бъдат назначени, не могат да причинят непоправима вреда на ощетен кандидат поради незаконосъобразност, допусната при провеждането му, тъй като, когато в рамките на подобен конкурс даден изпит бъде счетен за незаконосъобразен, правата на кандидата са защитени по подходящ начин, ако конкурсната комисия и [органът, оправомощен да сключва трудови договори (ООСД)], преразгледат решенията си и потърсят справедливо решение за неговия случай, без да е необходимо да се поставя под въпрос целият резултат от конкурса или да бъдат отменени назначенията вследствие на този конкурс (определение от 1 февруари 2007 г., Bligny/Комисия, F‑142/06 R, EU:F:2007:20, т. 24 и цитираната съдебна практика).

30      Посочената в предходната точка съдебна практика обаче се отнася до последиците от конкурсите на общо основание, а не до последиците от по-ограничени изпити за подбор, като този, в който [г‑н Galocha] е участвал. Освен това макар в жалбата си в главното производство той да иска отмяна на списъците с издържали конкурса лица и назначенията, от фактите по делото е видно, че спорната процедура за подбор е довела единствено до съставянето на два списъка с издържали кандидати, които включват общо осем лауреата и до назначаването на един от тях, тъй като второто назначение е в процес към момента на подаване на настоящата молба. Освен това установената prima facie незаконосъобразност не се отнася само до положението на [г‑н Galocha], а засяга процедурата по подбор в цялост. Следователно съдебната практика, [произтичащата от определение от 1 февруари 2007 г., Bligny/Комисия (F‑142/06 R, EU:F:2007:20)], която се основава на принципа на пропорционалност, не може да бъде приложена в случая и води до отхвърляне на молбата за спиране на изпълнението поради липса на неотложност.

31      При това положение органите, които трябва да организират отново или повторят процедура за подбор след решение за отмяна на извършените назначения вследствие на тази процедура, при преценката на квалификацията и качествата на кандидатите не могат да вземат предвид придобития от тях опит при упражняване на функциите, свързани с отмененото им назначение. Всъщност, при подобна хипотеза стажът и опитът, придобити от назначените издържали кандидати, чието назначение е отменено, се считат за несъществуващи. При повтаряне на процедурата за подбор посочените органи са длъжни в преценката си за качествата на кандидатите да не предоставят ненадлежно предимство на заинтересуваните лица. Що се отнася до „потенциалната опасност“ ООСД да третира по-благоприятно служителите, назначени след спорната процедура за подбор, става въпрос за обикновено твърдение и не може да се приеме, че ООСД ще действа незаконосъобразно като вземе предвид опита, придобит от лицата, чието назначение е отменено“.

30      На 1 октомври 2015 г. Съдът на публичната служба отменя спирането на производството по делото в главното производство.

31      В съответствие с член 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2016/1192 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители (ОВ L 200, 2016 г., стр. 137) настоящото дело е прехвърлено на Общия съд на етапа на производството, на който се намира на 31 август 2016 г.

32      В писмената си защита Fusion for Energy посочва, че са сключени договори само с двама кандидати, като единият е започнал изпълнение на функциите си на 1 август 2015 г., а вторият на 1 ноември 2015 г. Освен това изтъква, че вследствие на искането за временни мерки решава да спре използването на списъците с издържали конкурса в очакване на решение по настоящото производство. В отговор на въпрос на Общия съд Fusion for Energy уточнява, че съществува само един списък с издържалите конкурса, разделен на две части; едната се отнася до кандидатите за Барселона, а другата до тези за Кадараш и същите лауреатите са вписани във всяка от тези части.

33      Съдебното заседание е проведено на 14 септември 2017 г.

 Обжалваното съдебно решение

34      Общият съд приема, че като е предприела оценяване на г‑н Galocha и другите допуснати кандидати, без да организира писмен изпит, конкурсната комисия не е спазила предвидения ред и условия в разглежданото обявление за свободна длъжност, а е била длъжна да ги спази, поради което разглежданата процедура за подбор е опорочена от нередовност.

35      Поради това отменя решението на решението на конкурсната комисия да не впише името г‑н Galocha в списъците с издържали конкурса в процедурата за подбор F4E/CA/ST/FGIV/2015/001.

36      Що се отнася до исканията на г‑н Galocha за отмяна на списъците с издържали конкурса, съставени вследствие на процедурата за подбор и отмяна на решенията за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, в точка 65 от обжалвано съдебно решение Общият съд припомня, че по принцип следва да бъде възстановено правното положение, в което се е намирал г‑н Galocha преди допуснатата от конкурсната комисия незаконосъобразност.

37      В точка 66 от обжалвано съдебно решение припомня, че когато възстановяването на предишното правно положение предполага не само отмяна на акт, чийто адресат е жалбоподателят и който го уврежда, но и до отмяната на последващи актове с адресати трети лица, които са благоприятни за тях, отмяната на тези последващи актове се постановява като последица само ако не изглежда прекомерна с оглед по-специално на допусната незаконосъобразност, интересите на третите лица и интереса на службата (решение от 31 март 2004 г., Girardot/Комисия, T‑10/02, EU:T:2004:94, т. 85).

38      Що се отнася до интересите на третите лица, в точка 67 от обжалваното съдебно решение Общият съд също така припомня, че с оглед на принципа на пропорционалност и принципа на защита на оправданите правни очаквания следва да се отчитат техните оправдани правни очаквания, които могат да бъдат свързани по-специално с включването на името им в списъците с издържали конкурса и назначаването им на свободната длъжност (решение от 31 март 2004 г., Girardot/Комисия, T‑10/02, EU:T:2004:94, т. 86) или, според случая, с решението да им бъде отправено предложение за работа.

39      В точки 68 и 69 от обжалвано съдебно решение Общият съд преценява разглежданото положение по следния начин:

„68      В разглежданите обстоятелства обаче лауреатите, чиито имена са били вписани в списъците с издържали конкурса, включително тези, които са получили предложения за работа от Fusion for Energy, не могат да се позовават на оправдани правни очаквания. В действителност разглежданото обявление за свободна длъжност е предвиждало провеждането на писмен изпит. Списъците с издържали кандидати обаче са били съставени и предложенията за работа са били изпратени, без кандидатите да са били подложени на такъв изпит.

69      Впрочем предвид естеството на нередовността не може да се приеме също така, че отмяната на списъците с издържали кандидати и на решенията за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, би била прекомерна с оглед на интереса на службата. Действително, от една страна, нередовността е засегнала оценяването на всички кандидати и това положение не може да се поправи с мерки, отнасящи се единствено до [г‑н Galocha]. От друга страна, настоящата процедура за подбор е с много ограничен обхват“.

40      Поради това Общият съд уважава исканията на г‑н Galocha и отменя списъците с издържали конкурса в процедурата за подбор F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 и решенията на Fusion for Energy за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци. Той отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

 Искания в жалбата

41      С жалбата си Fusion for Energy иска от Съда:

–        да отмени обжалваното съдебно решение в частта, в която Общият съд отменя списъците с издържали конкурса в процедурата за подбор F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 и решенията на Fusion for Energy за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, и

–        да осъди г‑н Galocha да понесе разноските, направени в производството по обжалване, и съдебните разноски по производството, доколкото с окончателното решение Съдът постанови отмяната.

42      Г‑н Galocha, жалбоподател в първоинстанционното производство, не представя отговор на жалбата.

 По жалбата

43      В подкрепа на жалбата си Fusion for Energy изтъква едно-единствено основание, а именно нарушение на принципа на пропорционалност. Според него Общият съд неправилно е постановил отмяна на списъците с издържали конкурса, съставени след оспорваната процедура за подбор и решенията за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци.

 По първата част от единственото основание

 Твърденията на жалбоподателя

44      С първата част на единственото си основание, Fusion for Energy твърди, че Общият съд не е спазил принципа на пропорционалност, залегнал в съдебната практика, съгласно който при конкурс за подбор на длъжностни лица, отмяната на всички резултати по принцип съставлява прекомерна санкция за допуснатата незаконосъобразност, при това независимо от естеството на нередовността и обхвата на нейните последици за резултатите от конкурса. От друга страна, единствено в областта на повишаването Съдът на Европейския съюз разглежда всеки случай поотделно.

45      Fusion for Energy поддържа, че този принцип е следвало да се приложи в настоящия случай с оглед на сходството между подбора на длъжностни лица и този на други служители. Всъщност тези процедури имали една и съща цел, доколкото те са началото на правоотношение между институцията на Съюза и кандидата, за разлика от решението за повишаване, което не изменя правоотношението между длъжностното лице и неговата институция.

 Съображения на Съда

46      Както припомня Съдът, когато юрисдикция на Съюза се произнася по последиците от отмяната на дадена мярка във връзка с процедурите за подбор на персонал на Съюза, тя трябва да съвмести интересите на кандидатите, поставени в по-неблагоприятно положение вследствие на допуснато в тази процедура нарушение, и интересите на другите кандидати, поради което следва да вземе предвид не само необходимостта от възстановяване на правата на кандидатите, които са били неблагоприятно засегнати, но и оправданите правни очаквания на вече избраните кандидати (вж. в този смисъл решения от 6 юли 1993 г., Комисия/Albani и др., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, т. 14 и от 26 март 2019 г., Испания/Парламент, C‑377/16, EU:C:2019:249, т. 83).

47      За тази цел юрисдикцията трябва да вземе предвид естеството на разглежданата нередност и нейните последици, както и различните възможни мерки, за да се съвмести необходимостта от възстановяване на правата на жалбоподателя, който е бил неблагоприятно засегнат, положението на третите лица и интереса на службата. Както основателно посочва председателят на Съда на публичната служба в обезпечителното производство в настоящия спор (определение от 1 октомври 2015 г., Galocha/Съвместно предприятие Fusion for Energy, F‑117/15 R, EU:F:2015:114, т. 30), броят на засегнатите от незаконосъобразността на процедурата за подбор лица и броят на лауреатите са елементи, които могат да бъдат от значение за тази преценки.

48      От тази практика следва, че последиците от отмяната на дадена мярка във връзка с процедурите за подбор на персонал на Съюза трябва да бъдат изведени, като се вземат предвид конкретните за всеки отделен случай обстоятелства. От това следва, че не съществува правна норма, съгласно която резултатите от конкурс не могат никога да бъдат отменени, защото такава отмяна неминуемо ще представлява прекомерна последица от допуснатата нередовност.

49      Този извод се потвърждава от скорошната практика на Съда, а именно от делото, по което е постановено решение от 26 март 2019 г., Испания/Парламент (C‑377/16, EU:C:2019:249, т. 86), с което Съдът отменя не само поканата за изразяване на интерес за длъжността „шофьор“ поради създаващите дискриминация условия относно езиковите познания на кандидатите, но и базата данни, в която се съдържат имената на подходящите за наемане кандидати, тъй като може да се приеме, че тези дискриминационни условия засягат и нея.

50      С оглед на гореизложеното следва да се констатира, че при обстоятелствата по делото отмяната от Общия съд на цялостните резултати от конкурса не е опорочена от допускане на грешка при прилагане на правото.

51      Ето защо твърдението за наличие на първата част от единственото основание, изтъкнато от Fusion for Energy, следва да се отхвърли като неоснователно.

 По втората част от единственото основание

 Твърденията на жалбоподателя

52      С втората част от единственото основание Fusion for Energy твърди, че Общият съд е допуснал грешка относно квалификацията на естеството на допуснатата от жалбоподателя незаконосъобразност при преценката на последиците от тази незаконосъобразност. Подчертава, че всички участници в процедурата за подбор са третирани еднакво, че грешката не се е отразила върху критериите за подбор и че е имал правото да организира процедура за подбор без провеждане на писмен изпит. Поради това не ставало въпрос за съществена незаконосъобразност, като тази, посочена в решение от 27 ноември 2012 г., Италия/Комисия (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), която обосновавала отмяната на последващи актове, които засягат трети лица.

53      Fusion for Energy критикува приетото от Общия съд в точка 69 от обжалваното съдебно решение становище, че отмяната на последващи решения не е прекомерна мярка, тъй като допуснатата нередовност засяга оценяването на всички кандидати. Твърди, че за някои кандидати тази нередовност можело да няма никакви последици или да има както негативни, така и положителни последици. Поради това обстоятелствата не били сравними с тези на отменен конкурс поради нарушаване на езиковите правила, с които някои кандидати се третират по-благоприятно спрямо други.

 Съображения на Съда

54      В това отношение следва да се припомни, че незаконосъобразността на процедурата за подбор, в която се упреква Fusion for Energy, се състои не само в дискриминация на кандидатите в тази процедура, но и както е видно от точка 46 от обжалваното съдебно решение, в това, че конкурсната комисия не е спазила предвидения ред и условия в обявлението за свободна длъжност, които е била длъжна да спази.

55      Освен това Fusion for Energy не доказва, че Общият съд е допуснал грешка при прилагането на правото, когато на довода, че Fusion for Energy е в правото си да организира процедура за подбор без провеждане на писмен изпит, в точка 53 от обжалваното съдебно решение отговаря, че разглежданото обявление за свободна длъжност е правната рамка, по отношение на която е трябвало да се извърши съпоставителният преглед на качествата на кандидатите, а не обявлението, което предприятието е искало или е могло да публикува.

56      В допълнение, както е видно от точка 14 от настоящото решение, с електронно писмо от 17 април 2015 г. г‑н Galocha е поканен на събеседване, организирано, за да могат членовете на конкурсната комисия да оценят общото му представяне и мотивацията му, годността му да изпълнява задачите, описани в раздел „Отговорности“ от разглежданото обявление за свободна длъжност, специализираните му познания в съответната област, умението му да се изразява на работните езици на Fusion for Energy и способността му да се адаптира в многокултурна среда. Тези критерии съответстват на критериите за устния изпит, описан в ръководство за кандидатите, посочено в точка 10 от настоящото решение.

57      Както бе припомнено в точка 11 от настоящото решение, обаче в ръководството за кандидатите е предвидено, че при писмения изпит се вземат предвид специфичните компетенции за свободната длъжност, за която е обявена процедурата за подбор, качеството на писмения изказ на кандидата и представянето му, както и общите му умения и езиковите му способности, доколкото са необходими за изпълнението на задачите му.

58      От гореизложеното следва, че всеки изпит има различни цели, така че като не е проведен писмен изпит, кандидатите са оценени само въз основа на част от критериите, които е следвало да бъдат взети предвид съгласно посоченото ръководство.

59      Ето защо отправената от Fusion for Energy критика по отношение на точка 69 от обжалваното съдебно решение не може да постави под съмнение извода, че допуснатата нередовност е засегнала оценяването на всички кандидати. Всъщност липсата на последици или наличието на негативни или положителни последици от организацията на писмен изпит би могло да доведе до различен подбор или класиране на вписаните в списъка с издържалите конкурса кандидати.

60      От това следва, че твърдението за наличие на втората част от единственото основание трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.

 По третата част от единственото основание

 Твърденията на жалбоподателя

61      С третата част от единственото основание Fusion for Energy твърди, че Общият съд не е претеглил правилно интересите на г‑н Galocha, наетите кандидати или кандидатите, включени в списъка на издържалите конкурса, както и интереса на службата. Що се отнася до г‑н Galocha, обжалваното съдебно решение нямало никаква положителна последици за него, тъй като той не е искал обезщетение за вреди и Общият съд не е уважил искането за организиране на нова процедура за подбор. От друга страна, третите лица щели да претърпят негативни последици от обжалваното съдебно решение. Всъщност сключените с някои от тях договори трябвало да се прекратят, а други кандидати щели да изгубят мястото си в списъците с издържали конкурса.

62      Fusion for Energy упреква Общия съд, че в точка 68 от обжалваното съдебно решение е приел, че лауреатите, чиито имена са вписани в списъците с издържали конкурса, включително тези, които са получили предложения за работа от Fusion for Energy, не могат да се позовават на оправдани правни очаквания, тъй като разглежданото обявление за свободна длъжност е предвиждало провеждането на писмен изпит, а такъв изпит не е проведен, преди да бъдат изпратени предложенията за работа.

63      Такъв аргумент, основаващ се на обстоятелството, че тези кандидати е трябвало да знаят за допуснатата незаконосъобразност, тъй като не са се явили на писмен изпит, бил в противоречие със съдебната практика, съгласно която благоприятните за трети лица решения не се отменят в случаите, когато допуснатата от администрацията грешка е била много по-сериозна от тази, допусната от Fusion for Energy. В това отношение цитира решения от 5 юни 1980 г., Oberthür/Комисия (24/79, EU:C:1980:145) и от 27 ноември 2012 г., Италия/Комисия (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). Fusion for Energy твърди, че в настоящото дело то е нарушило собствените си правила, а именно ръководството за кандидатите, а не правила от по-висок ранг в йерархията на нормативните актове, по-добре познати на кандидатите, които поради това могат да узнаят за съществуването на незаконосъобразност.

64      Що се отнася до интереса на службата, Fusion for Energy твърди, че обстоятелството, че следва да прекрати договора със служител, който е трябвало отново да се премести в друга държава членка, поставя в опасност социалния климат в съответната институция.

 Съображения на Съда

65      Както по същество следва от посочената в точки 46 и 47 от настоящото решение съдебна практика, когато възстановяването на правното положение преди отмяната на даден акт налага отмяната на последващи актове, които обаче се отнасят до трети лица, тяхната отмяна, като следствие от възстановяването на предишното положение, се постановява само ако с оглед именно на естеството на допуснатата незаконосъобразност и интереса на службата тя не се оказва прекомерна. Всъщност принципите на пропорционалност и на защита на оправданите правни очаквания налагат да бъдат съвместени интересът на пострадалия от незаконосъобразността от това да му бъдат възстановени правата и интересите на третите лица, чието правно положение е могло да породи у тях оправдани правни очаквания.

66      В случая Общият съд не е допуснал грешка при прилагането на правото, когато в точка 68 от обжалваното съдебно решение е констатирал, че лауреатите, чиито имена са вписани в списъците с издържали конкурса, включително тези, които са получили предложения за работа от Fusion for Energy, не могат да се позовават на оправдани правни очаквания, тъй като разглежданото обявление за свободна длъжност е предвиждало провеждането на писмен изпит, списъците с издържали конкурса обаче са били съставени и предложенията за работа са били изпратени, без кандидатите да са били подложени на такъв изпит.

67      Освен това следва да се припомни, че г‑н Galocha е подал жалба за отмяна, чийто предмет и искания са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз от 5 октомври 2015 г. (ОВ C 328, 2015 г., стр. 37), както и молба за допускане на обезпечение, по която е постановено определение на председателя на Съда на публичната служба от 1 октомври 2015 г., Galocha/Съвместно предприятие Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), по-специално преди встъпването на един от лауреатите в длъжност, определение, в което председателят на този съд посочва, че „на пръв поглед“ изтъкнатото от г‑н Galocha основание за пренебрегване на разглежданото обявление за свободна длъжност и на ръководството за кандидатите е основателно.

68      Що се отнася до интереса на службата, той е бил взет предвид от Общия съд, когато в точка 69 от обжалваното съдебно решение посочва, че не може да се приеме, че отмяната на списъците с издържали конкурса и на решенията за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, би била прекомерна последица от отмяната на процедурата за подбор, тъй като разглежданата нередовност е засегнала оценяването на всички кандидати и това положение не може да се поправи с мерки, отнасящи се единствено до г‑н Galocha. Освен това Общият съд е взел предвид много ограничения обхват на процедурата за подбор, което води до предположението, че възобновяването на процедурата за подбор или провеждането на нова процедура може да се счита като лесно изпълнимо.

69      По отношение на съображенията на Fusion for Energy относно липсата на положителни последици от обжалваното съдебно решение за г‑н Galocha, доколкото той не е поискал обезщетение за вреди и исканията му за организиране на нова процедура за подбор са били отхвърлени, следва да се посочи, че Общият съд не е допуснал грешка при прилагането на правото, като в точка 74 от това решение е припомнил, че при подадена жалба на основание член 270 ДФЕС и член 91 от Правилника Съдът на Съюза няма компетентност да дава инструкции на администрацията (вж. в този смисъл решение от 9 август 1994 г., Парламент/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, т. 71). Поради това и когато Общият съд не е могъл да уважи искането за организиране на нова процедура за подбор, това становище само по себе си не може да доведе до изключването на всякакъв интерес за г‑н Galocha да бъде постановена отмяна на съответната процедура за подбор.

70      В този смисъл, що се отнася до присъждането на обезщетение за вреди, следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика член 91, параграф 1, второ изречение от Правилника предоставя на Общия съд неограничена компетентност по спорове от финансов характер, в рамките на която последният е оправомощен, ако е необходимо, да осъди служебно ответната страна да заплати обезщетение за причинените по нейна вина вреди и в такъв случай, като вземе предвид всички обстоятелства по делото, да оцени претърпяната вреда ex aequo et bono (вж. по-специално решения от 5 юни 1980 г., Oberthür/Комисия, 24/79, EU:C:1980:145, т. 14, от 21 февруари 2008 г., Комисия/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, т. 58 и от 20 май 2010 г., Gogos/Комисия, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, т. 44).

71      От направените от г‑н Galocha искания обаче е видно, че той желае отмяна на резултатите от процедурата за подбор, за да има възможност да участва в процедура, която ще започне отново или ще бъде повторена, а не да получи обезщетение за вреди. Освен това, като отменя, от една стана, решението да не се впише името на г‑н Galocha в списъците с издържали конкурса, а от друга страна, списъците с издържали конкурса и решенията за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, Общият съд мълчаливо приема, че в случая следва да възстанови правното положение, в което се е намирал г‑н Galocha преди допуснатата незаконосъобразност, а не да му присъжда обезщетение за вреди.

72      На последно място, що се отнася до двамата кандидати, които са включени в списъците с издържали конкурса, следва да се отбележи, че ако жалбоподателят започне отново или повтори процедурата за подбор в съответствие с обявлението за свободна длъжност, те ще имат възможност да участват в нея. По отношение на наетите от жалбоподателя кандидати следва да се посочи, че макар жалбата да няма суспензивно действие съгласно член 60, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, жалбоподателят не е подал молба за спиране на изпълнението на решението на Общия съд. Освен това, както бе установено в точка 68 от настоящото решение, лауреатите в случая не могат да се позоват на оправдани правни очаквания, които са от особено значение при преценката на интересите на трети лица. При всички случаи първите два договора, които са породили действие, първият, от 1 август 2015 г., а вторият, от 1 ноември 2015 г., са били с продължителност от три години без подновяване. Следователно основанието, а именно защита на наетите от жалбоподателя двама лауреати, е отпаднало изцяло.

73      От всички изложени обстоятелства следва, че Общият съд не е допуснал грешка при прилагането на правото, когато е определил интересите, които следва да вземе предвид, претеглил ги е и е стигнал до извода, че решението да отмени списъците с издържали конкурса в процедурата за подбор и решенията на Fusion for Energy за назначаване на лауреатите, включени в тези списъци, не представлява прекомерна последица на отмяната на процедурата за подбор, и е решил да уважи второто и третото искане на г‑н Galocha.

74      От това следва, че твърдението за наличие на третата част на единственото основание трябва да се отхвърли като неоснователно.

75      Тъй като твърдението за наличие на единственото основание е неоснователно, жалбата следва да се отхвърли.

 По съдебните разноски

76      Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е неоснователна, Съдът се произнася по съдебните разноски. В съответствие с член 138, параграф 1 от този правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

77      Тъй като г‑н Galocha не е представил писмен отговор, Fusion for Energy следва да понесе собствените си съдебни разноски.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1)      Отхвърля жалбата.

2)      Осъжда Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергетика да понесе направените от него съдебни разноски.

Подписи


*      Език на производството: испански.