Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

Προσωρινό κείμενο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 8ης Μαΐου 2019 (*)

«Αίτηση αναιρέσεως – Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Διαγωνισμός – Ακυρωτική απόφαση – Έκταση της ακύρωσης – Στάθμιση των εμπλεκομένων συμφερόντων – Ακύρωση πινάκων επιτυχόντων – Ακύρωση των αποφάσεων για την πρόσληψη των επιτυχόντων που περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς»

Στην υπόθεση C‑243/18 P,

με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκήθηκε στις 3 Απριλίου 2018,

Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης, εκπροσωπούμενη από τους G. Poszler και R. Hanak,

αναιρεσείουσα,

όπου ο έτερος διάδικος είναι ο:

Yosu Galocha, κάτοικος Μαδρίτης (Ισπανία), εκπροσωπούμενος από την A. Asmaryan Degtyareva, abogada,

προσφεύγων πρωτοδίκως,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους J.-C. Bonichot, πρόεδρο τμήματος, C. Toader, A. Rosas (εισηγητή), L. Bay Larsen και M. Safjan, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: M. Bobek

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2019,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Με την αίτηση αναιρέσεως, η Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (στο εξής: Fusion for Energy) ζητεί την αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιανουαρίου 2018, Galocha κατά Κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (T‑561/16, στο εξής: αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, EU:T:2018:29), με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε, μεταξύ άλλων, τους πίνακες επιτυχόντων της διαδικασίας επιλογής F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, καθώς και τις αποφάσεις της Fusion for Energy για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω πίνακες.

 Το ιστορικό της διαφοράς και οι προσβαλλόμενες αποφάσεις ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

2        Η Fusion for Energy αποτελεί «κοινή επιχείρηση», κατά την έννοια του άρθρου 45 της Συνθήκης Ευρατόμ, και ιδρύθηκε με την απόφαση 2007/198/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007 (ΕΕ 2007, L 90, σ. 58). Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραρτήματος της απόφασης αυτής, το οποίο φέρει τον τίτλο «Νομική προσωπικότητα», η επιχείρηση αυτή έχει νομική προσωπικότητα και έχει στην επικράτεια καθενός από τα μέλη της την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες.

3        Ο Yosu Galocha εργαζόταν στα γραφεία της Fusion for Energy στη Βαρκελώνη (Ισπανία), από τις 23 Απριλίου 2014 ως προσωρινώς απασχολούμενος και από τις 5 Μαΐου 2015 ως εξωτερικός συνεργάτης. Τον Φεβρουάριο του 2016 έληξε η σύμβαση μεταξύ της Fusion for Energy και της επιχείρησης που απασχολούσε τον Y. Galocha, ο οποίος έκτοτε δεν εργάζεται πλέον στα γραφεία της Fusion for Energy.

4        Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 η Fusion for Energy δημοσίευσε στον ιστότοπό της την ανακοίνωση κενής θέσης F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, με σκοπό την κατάρτιση δύο πινάκων επιτυχόντων για μελλοντικές προσλήψεις αναπληρωτών ελεγκτών δαπανών, συγκεκριμένα δε έναν πίνακα τεσσάρων επιτυχόντων για τα γραφεία της στη Βαρκελώνη και έναν επίσης τεσσάρων επιτυχόντων για τα γραφεία της στο Cadarache (Γαλλία).

5        Οι επιτυχόντες θα προσλαμβάνονταν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι βάσει του άρθρου 3α του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΛΠ), για μη ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών κατ’ ανώτατο όριο. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των συμβασιούχων υπαλλήλων, το σημείο 3 της επίμαχης ανακοίνωσης κενής θέσης παρέπεμπε σε οδηγό προς τους υποψηφίους, αναρτημένο στον ιστότοπο της Fusion for Energy, καθώς και στο ΚΛΠ.

6        Το σημείο 5 του οδηγού αυτού, ο οποίος ήταν διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, έφερε τον τίτλο «Επισκόπηση της διαδικασίας επιλογής».

7        Προέβλεπε δε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση επιτροπής επιλογής.

8        Το σημείο 5 του τμήματος 1 του εν λόγω οδηγού, το οποίο επιγραφόταν «Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων», προέβλεπε στο τρίτο του εδάφιο ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι με τα πλέον ενδεδειγμένα προσόντα θα καλούνταν να συμμετάσχουν σε προφορική και σε γραπτή δοκιμασία. Το πέμπτο εδάφιο του εν λόγω σημείου 5 διευκρίνιζε ότι περαιτέρω πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της προφορικής και της γραπτής δοκιμασίας θα περιέχονταν στις προσκλήσεις που θα αποστέλλονταν στους επιλέξιμους υποψηφίους. Τέλος, κατά το έκτο εδάφιο του εν λόγω σημείου 5, οι υποψήφιοι, αναλόγως του αριθμού τους, θα καλούνταν να συμμετάσχουν στην προφορική και στη γραπτή δοκιμασία είτε εντός της ίδιας ημέρας είτε εντός διαστήματος περισσότερων ημερών.

9        Στο σημείο 5 του τμήματος 2 του οδηγού προς τους υποψηφίους, το οποίο επιγραφόταν «Επιλογή», περιέχονταν διαδοχικώς οι τίτλοι «Προφορική δοκιμασία», «Γραπτή δοκιμασία» και «Διαδικαστικές πτυχές των δοκιμασιών».

10      Υπό τον ως άνω τίτλο που αφορούσε την προφορική δοκιμασία, επισημαινόταν ότι σκοπός της δοκιμασίας αυτής ήταν να βοηθηθούν τα μέλη της επιτροπής επιλογής στην αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης και του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για την εργασία, της ικανότητάς του να ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονταν υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες» της επίμαχης ανακοίνωσης κενής θέσης, των ειδικών γνώσεών του στον οικείο τομέα, της ικανότητάς του να εκφράζεται στις γλώσσες εργασίας της Fusion for Energy και της ικανότητας προσαρμογής του σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

11      Υπό τον τίτλο «Γραπτή δοκιμασία», το εν λόγω σημείο 5 προέβλεπε ότι, κατά την εν λόγω δοκιμασία, θα λαμβάνονταν υπόψη οι ειδικές ικανότητες που συνδέονται με την κενή θέση για την οποία είχε κινηθεί η διαδικασία επιλογής, η ποιότητα της γραπτής έκφρασης και η παρουσίαση του υποψηφίου, καθώς και οι γενικές ικανότητες και οι γλωσσικές δεξιότητές του, στον βαθμό που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

12      Στο δεύτερο εδάφιο του τίτλου «Διαδικαστικές πτυχές των δοκιμασιών», διευκρινιζόταν ότι η αξιολόγηση των υποψηφίων θα ολοκληρωνόταν μόνον κατόπιν της συμμετοχής καθενός από αυτούς τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή δοκιμασία και ότι θα βασιζόταν στο αποτέλεσμα αμφοτέρων των δοκιμασιών. Στο πέμπτο εδάφιο, επισημαινόταν, ιδίως, η απαγόρευση κάθε επαφής με τα μέλη της επιτροπής επιλογής.

13      Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ο Υ. Galocha υπέβαλε την υποψηφιότητά του για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής η οποία κινήθηκε με την επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης.

14      Με ηλεκτρονικό μήνυμα της 17ης Απριλίου 2015, η διοικητική μονάδα ανθρωπίνων πόρων της Fusion for Energy κάλεσε τον Y. Galocha σε συνέντευξη. Με επιστολή συνημμένη στο εν λόγω μήνυμα, ο τελευταίος πληροφορήθηκε ότι η συνέντευξη θα διαρκούσε κατά προσέγγιση 45 λεπτά και ότι θα διεξαγόταν κυρίως στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να βοηθηθούν τα μέλη της επιτροπής επιλογής στην αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης και του ενδιαφέροντός του για την εργασία, της ικανότητάς του να ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονταν υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες» της επίμαχης ανακοίνωσης κενής θέσης, των ειδικών γνώσεών του στον οικείο τομέα, της ικανότητάς του να εκφράζεται στις γλώσσες εργασίας της Fusion for Energy και της ικανότητας προσαρμογής του σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η επιστολή αυτή δεν περιείχε καμία αναφορά σε γραπτή δοκιμασία.

15      Στις 11 Μαΐου 2015, ο Y. Galocha έλαβε μέρος στην προφορική δοκιμασία της διαδικασίας επιλογής.

16      Πρόσκληση σε γραπτή δοκιμασία δεν εστάλη ούτε στον ίδιο ούτε στους λοιπούς υποψηφίους.

17      Με ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Ιουνίου 2015, ο προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας ανθρωπίνων πόρων της Fusion for Energy ενημέρωσε τον Y. Galocha, εξ ονόματος της επιτροπής επιλογής, ότι, λαμβανομένης υπόψη της προφορικής και της γραπτής δοκιμασίας στις οποίες είχε συμμετάσχει, η επιτροπή επιλογής αποφάσισε να μην εγγράψει το όνομά του στους πίνακες επιτυχόντων.

18      Την ίδια ημέρα, ο Y. Galocha υπέβαλε αίτηση επανεξέτασης της απόφασης αυτής ενώπιον της επιτροπής επιλογής, με την οποία υποστήριξε ότι δεν είχε διοργανωθεί γραπτή δοκιμασία και ζητούσε την ακύρωση των αποτελεσμάτων της επιλογής που πραγματοποιήθηκε βάσει μόνον της προφορικής δοκιμασίας, καθώς και την εκ νέου διοργάνωση της γραπτής δοκιμασίας πριν λάβει οριστική απόφαση η επιτροπή επιλογής.

19      Την ίδια επίσης ημέρα, ο Y. Galocha υπέβαλε ενώπιον της αρμόδιας για τη σύναψη των συμβάσεων προσλήψεως αρχής (στο εξής: ΑΣΣΠΑ), δηλαδή του διευθυντή της Fusion for Energy, διοικητική ένσταση δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ), το οποίο εφαρμόζεται στους συμβασιούχους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 117 του ΚΛΠ. Η ένστασή του στηριζόταν στο ίδιο επιχείρημα και στα ίδια αιτήματα ακύρωσης και εκ νέου διοργάνωσης που είχαν υποβληθεί ενώπιον της εν λόγω επιτροπής επιλογής.

20      Με ηλεκτρονικό μήνυμα της 3ης Ιουλίου 2015, η επιτροπή επιλογής απέρριψε την αίτηση επανεξέτασης του Y. Galocha.

21      Οι πίνακες επιτυχόντων που καταρτίστηκαν βάσει των αποτελεσμάτων της επίμαχης διαδικασίας επιλογής περιλάμβαναν έκαστος τα ονόματα τεσσάρων επιτυχόντων. Το όνομα του Υ. Galocha δεν περιλαμβανόταν μεταξύ αυτών.

22      Στις 25 Ιουνίου 2015, ένας από τους περιλαμβανόμενους στους εν λόγω πίνακες επιτυχόντες έλαβε προσφορά θέσης εργασίας από τη Fusion for Energy. Ανέλαβε, δε, καθήκοντα στο Cadarache την 1η Αυγούστου 2015. Στις 10 Ιουλίου 2015 ένας ακόμη από τους επιτυχόντες αυτούς έλαβε προσφορά θέσης εργασίας από τη Fusion for Energy. Ανέλαβε καθήκοντα στο Cadarache την 1η Νοεμβρίου 2015.

 Διαδικασία ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου

23      Με δικόγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Αυγούστου 2015, ο Υ. Galocha άσκησε προσφυγή με την οποία ζήτησε από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–      να ακυρώσει τη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις αναπληρωτών ελεγκτών δαπανών, η οποία διοργανώθηκε από τη Fusion for Energy με αριθμό F4E/CA/ST/FGIV/2015/001·

–      να ακυρώσει τους πίνακες επιτυχόντων που καταρτίστηκαν κατόπιν της επίμαχης διαδικασίας επιλογής·

–      να ακυρώσει το διορισμό των υποψηφίων που επελέγησαν ως δικαιούχοι των κενών θέσεων και την ανάληψη καθηκόντων των υποψηφίων που προτάθηκαν από την επιτροπή επιλογής και επελέγησαν από τον διευθυντή της Fusion for Energy·

–      να δεχθεί το βάσιμο του αιτήματος διοργάνωσης νέας διαδικασίας επιλογής για τις θέσεις αναπληρωτών ελεγκτών δαπανών·

–      να δεχθεί το σκόπιμο της διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας επιλογής για τις θέσεις αναπληρωτών ελεγκτών δαπανών και να δεχθεί το βάσιμο του αιτήματος άμεσης διοργάνωσης της εν λόγω δοκιμασίας για την επιλογή των υποψηφίων·

–      να κρίνει καταχρηστική και ανίσχυρη την προβλεπόμενη στην ενημερωμένη έκδοση του οδηγού προς τους υποψηφίους ευχέρεια της Fusion for Energy να μη διοργανώσει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής·

–      να διατάξει κάθε μέτρο το οποίο κρίνει σκόπιμο προκειμένου να διεξαχθεί εκ νέου η διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται με την επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης και τους όρους που εκτίθενται στον διαλαμβανόμενο στην ανακοίνωση οδηγό προς τους υποψηφίους, με υποχρεωτική διοργάνωση, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, προφορικής και γραπτής δοκιμασίας, και

–      να καταδικάσει τη Fusion for Energy στα δικαστικά έξοδα.

24      Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας της 21ης Μαΐου 2014 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΕ 2014, L 206, σ. 1), δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ 2015, C 328, σ. 37), στην οποία μνημονευόταν η ημερομηνία κατάθεσης του δικογράφου της προσφυγής, η καθής, το αντικείμενο και η περιγραφή της διαφοράς καθώς και τα αιτήματα του δικογράφου της προσφυγής.

25      Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε επίσης στις 18 Αυγούστου 2015, ο Υ. Galocha ζήτησε από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων με τις οποίες η Fusion for Energy διόρισε αναπληρωτές ελεγκτών δαπανών και, επικουρικώς, να διατάξει την αναστολή της άσκησης των καθηκόντων τους σε περίπτωση που τα είχαν ήδη αναλάβει.

26      Στις 20 Αυγούστου 2015 ανεστάλη η διαδικασία της κύριας δίκης κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 91, παράγραφος 4, δεύτερη περίοδος, του ΚΥΚ εν αναμονή της απαντήσεως στη διοικητική ένσταση του Y. Galocha. Η ένσταση αυτή απορρίφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

27      Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο Υ. Galocha ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι, σε περίπτωση ακύρωσης των προσβαλλόμενων διορισμών, οι υπάλληλοι που διορίστηκαν θα μπορούσαν να επωφεληθούν, κατά τη νέα διαδικασία επιλογής που επρόκειτο να διοργανωθεί, από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει από τον χρόνο του διορισμού τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με τον Y. Galocha, υφίσταται επιπλέον ο «κίνδυνος» η Fusion for Energy να επιφυλάξει ευνοϊκή μεταχείριση στους εν λόγω υπαλλήλους κατά τη νέα διαδικασία επιλογής, καθώς θα ήταν επωφελές γι’ αυτή να προσλάβει έναν υποψήφιο που έχει ήδη αποκτήσει πείρα στην προς πλήρωση θέση.

28      Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίφθηκε με τη διάταξη της 1ης Οκτωβρίου 2015, Galocha κατά Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), η οποία περιείχε επιφύλαξη ως προς τα δικαστικά έξοδα. Με την εν λόγω διάταξη, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης διαπίστωσε ότι, «εκ πρώτης όψεως», ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίον ο Y. Galocha προέβαλε την παράβαση της επίμαχης ανακοίνωσης κενής θέσης και του οδηγού προς τους υποψηφίους ήταν βάσιμος και ότι, ως εκ τούτου, υπήρχε fumus boni juris. Στη σκέψη 30 της εν λόγω διάταξης, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι «η εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσα παρανομία δεν αφορά αποκλειστικά την κατάσταση του [Υ. Galocha], αλλά θίγει τη διαδικασία επιλογής στο σύνολό της».

29      Στην εν λόγω διάταξη, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης αποφάνθηκε ως εξής:

«29      Κατά πάγια νομολογία, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από διαγωνισμό που διοργανώθηκε για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για μελλοντικές προσλήψεις δεν είναι ικανές να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημία σε υποψήφιο που περιήλθε σε μειονεκτική θέση λόγω της πλημμέλειας αυτής, καθόσον, όταν μια δοκιμασία κρίνεται παράνομη στο πλαίσιο ενός τέτοιου διαγωνισμού, τα δικαιώματα του υποψηφίου προστατεύονται επαρκώς αν η εξεταστική επιτροπή και η [αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ)] επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους και αναζητήσουν μια δίκαιη λύση για την περίπτωσή του, χωρίς να χρειάζεται να προσβληθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο σύνολό του ή να ακυρωθούν οι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αυτού (διάταξη της 1ης Φεβρουαρίου 2007, Bligny κατά Επιτροπής, F‑142/06 R, EU:F:2007:20, σκέψη 24 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

30      Ωστόσο, η μνημονευθείσα στην προηγούμενη σκέψη νομολογία αφορά τα επόμενα στάδια γενικών διαγωνισμών και όχι τα επόμενα στάδια πιο περιορισμένων δοκιμασιών επιλογής όπως αυτή στην οποία συμμετείχε ο [Υ. Galocha]. Εξάλλου, μολονότι με το δικόγραφο της προσφυγής της κύριας δίκης ο τελευταίος ζήτησε την ακύρωση του πίνακα επιτυχόντων και των διορισμών που πραγματοποιήθηκαν, από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης προκύπτει ότι η επίδικη διαδικασία επιλογής είχε ως μόνο αποτέλεσμα την κατάρτιση δύο πινάκων, οι οποίοι περιλαμβάνουν συνολικά οκτώ υποψηφίους, και τον διορισμό ενός από αυτούς, ενώ ένας δεύτερος διορισμός βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τον χρόνο υποβολής της κρινόμενης αίτησης. Επιπλέον, η εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσα παρανομία δεν αφορά αποκλειστικά την κατάσταση του [Υ. Galocha], αλλά θίγει τη διαδικασία επιλογής στο σύνολό της. Κατά συνέπεια, η νομολογία [που απορρέει από την διάταξη της 1ης Φεβρουαρίου 2007, Bligny κατά Επιτροπής (F‑142/06 R, EU:F:2007:20) και] στηρίζεται στην αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω και να οδηγήσει στην απόρριψη της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως, λόγω ελλείψεως επείγοντος.

31      Εντούτοις, οι αρχές που καλούνται να κινήσουν εκ νέου ή να επαναλάβουν διαδικασία επιλογής μετά από δικαστική απόφαση ακυρώσεως των διορισμών στους οποίους κατέληξε η εν λόγω διαδικασία, δεν δύνανται να λάβουν υπόψη, κατά την εκτίμηση των τίτλων και των προσόντων των υποψηφίων, την πείρα που οι τελευταίοι απέκτησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων που συνδέονται με τον ακυρωθέντα διορισμό τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχαιότητα και η πείρα που έχουν αποκτήσει οι διορισθέντες επιτυχόντες, των οποίων ο διορισμός θα έχει ακυρωθεί, θεωρείται ότι δεν υφίστανται. Αντίθετα, σε περίπτωση επαναλήψεως της διαδικασίας επιλογής, οι εν λόγω αρχές οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε, κατά την εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, να μη χορηγήσουν στους ενδιαφερομένους πλεονέκτημα που δεν δικαιούνται. Όσον αφορά τον «κίνδυνο» να επιφυλάξει η ΑΣΣΠΑ ευνοϊκή μεταχείριση στους υπαλλήλους που διορίστηκαν μετά την ολοκλήρωση της επίδικης διαδικασίας επιλογής, πρόκειται για απλό ισχυρισμό και δεν τεκμαίρεται ότι η ΑΣΣΠΑ θα ενεργήσει παρανόμως λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται από τους δικαιούχους διαγωνισμών που ακυρώθηκαν.»

30      Την 1η Οκτωβρίου 2015 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης ήρε την αναστολή της διαδικασίας στην υπό κρίση υπόθεση.

31      Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ, Eυρατόμ) 2016/1192 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων της (ΕΕ 2016, L 200, σ. 137), η υπό κρίση υπόθεση μεταβιβάστηκε στο Γενικό Δικαστήριο στο στάδιο στο οποίο βρισκόταν στις 31 Αυγούστου 2016.

32      Με το υπόμνημα αντίκρουσης, η Fusion for Energy επισήμανε ότι είχε προσφερθεί σύμβαση σε δύο μόνον υποψηφίους και ότι ο πρώτος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Αυγούστου 2015 και ο δεύτερος την 1η Νοεμβρίου 2015. Επιπλέον, επισήμανε ότι, μετά την υποβολή της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, αποφάσισε να αναστείλει την αξιοποίηση των πινάκων επιτυχόντων έως ότου εκδοθεί απόφαση στην υπό κρίση υπόθεση. Απαντώντας σε ερώτηση του Γενικού Δικαστηρίου, η Fusion for Energy διευκρίνισε ότι υπάρχει ένας μόνον πίνακας επιτυχόντων, ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα σχετικό με τους υποψηφίους που προορίζονται για τη Βαρκελώνη και το άλλο με εκείνους που προορίζονται για το Cadarache, καθώς και ότι σε καθένα από τα τμήματα αυτά ήταν εγγεγραμμένοι οι ίδιοι επιτυχόντες.

33      Η επ’ ακροατηρίου συζήτηση διεξήχθη στις 14 Σεπτεμβρίου 2017.

 Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

34      Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η επιτροπή επιλογής, προβαίνοντας σε αξιολόγηση του Υ. Galocha και των λοιπών επιλέξιμων υποψηφίων χωρίς να έχει διοργανώσει γραπτή δοκιμασία, δεν τήρησε τους όρους της ανακοίνωσης κενής θέσης, καίτοι ήταν υποχρεωμένη προς τούτο, με αποτέλεσμα η επίμαχη διαδικασία επιλογής να πάσχει πλημμέλεια.

35      Ως εκ τούτου, ακύρωσε την απόφαση της επιτροπής επιλογής να μην εγγράψει το όνομα του Υ. Galocha στους πίνακες επιτυχόντων της διαδικασίας επιλογής F4E/CA/ST/FGIV/2015/001.

36      Όσον αφορά τα αιτήματα με τα οποία ο Υ. Galocha ζήτησε την ακύρωση των πινάκων επιτυχόντων που καταρτίστηκαν μετά τη διαδικασία επιλογής και την ακύρωση των αποφάσεων για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους πίνακες αυτούς, το Γενικό Δικαστήριο, με τη σκέψη 65 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, υπενθύμισε ότι ενδείκνυται καταρχήν η αποκατάσταση της έννομης κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο Y. Galocha προτού η επιτροπή επιλογής μετέλθει την επίμαχη παράνομη πρακτική.

37      Στη σκέψη 66 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, όταν η αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης προϋποθέτει όχι μόνον την ακύρωση πράξης που αφορά τον προσφεύγοντα και είναι βλαπτική γι’ αυτόν, αλλά και την ακύρωση μεταγενέστερων πράξεων που αφορούν τρίτους και είναι ευνοϊκές γι’ αυτούς, η ακύρωση των μεταγενέστερων αυτών πράξεων διατάσσεται μόνον εφόσον δεν είναι υπέρμετρα επαχθής, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, της διαπραχθείσας παρανομίας, των συμφερόντων των τρίτων και του συμφέροντος της υπηρεσίας (απόφαση της 31ης Μαρτίου 2004, Girardot κατά Επιτροπής, T‑10/02, EU:T:2004:94, σκέψη 85).

38      Όσον αφορά το συμφέρον των τρίτων, το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε επίσης, στη σκέψη 67 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ότι, βάσει των αρχών της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των τρίτων, η οποία μπορεί να σχετίζεται ιδίως με την εγγραφή του ονόματός τους στον πίνακα επιτυχόντων και με τον διορισμό τους στην προς πλήρωση θέση (απόφαση της 31ης Μαρτίου 2004, Girardot κατά Επιτροπής, T‑10/02, EU:T:2004:94, σκέψη 86) ή, ενδεχομένως, με την απόφαση περί προσφοράς σε αυτούς μιας θέσης εργασίας.

39      Στις σκέψεις 68 και 69 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε την κατάσταση ως εξής:

«68      Υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, οι επιτυχόντες των οποίων τα ονόματα περιέχονταν στους πίνακες, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι έλαβαν προσφορά θέσεως εργασίας από τη Fusion for Energy, δεν μπορούν να επικαλεστούν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη. Ειδικότερα, η επίμαχη προκήρυξη κενής θέσεως προέβλεπε τη διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας. Πλην όμως, η κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων και η αποστολή των προσφορών θέσεως εργασίας πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί οι υποψήφιοι αυτοί σε τέτοιου είδους δοκιμασία.

69      Εξάλλου, δεδομένης της φύσεως της πλημμέλειας, δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι η ακύρωση των πινάκων επιτυχόντων και των αποφάσεων προσλήψεως επιτυχόντων περιλαμβανόμενων στους εν λόγω πίνακες θα συνιστούσε, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος της υπηρεσίας, υπέρμετρη κύρωση. Πράγματι, αφενός, η πλημμέλεια είχε επιπτώσεις στην αξιολόγηση του συνόλου των υποψηφίων, οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να αποκατασταθούν με μέτρα που αφορούν αποκλειστικώς τον [Y. Galocha]. Αφετέρου, η υπό κρίση διαδικασία επιλογής είναι πολύ περιορισμένης εμβέλειας.»

40      Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο δέχθηκε τα αιτήματα του Υ. Galocha και ακύρωσε τους πίνακες επιτυχόντων της διαδικασίας επιλογής F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, καθώς και τις αποφάσεις της Fusion for Energy για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω πίνακες. Απέρριψε, δε, την προσφυγή κατά τα λοιπά και καταδίκασε τη Fusion for Energy στα δικαστικά έξοδα.

 Αιτήματα

41      Με την αίτηση αναιρέσεως, η Fusion for Energy ζητεί από το Δικαστήριο:

–        να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε με αυτήν τους ς πίνακες επιτυχόντων της διαδικασίας επιλογής F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 και τις αποφάσεις της Fusion for Energy για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς·

–        να καταδικάσει τον Υ. Galocha στα δικαστικά έξοδα της κατ’ αναίρεση δίκης και στα δικαστικά έξοδα της πρωτοβάθμιας δίκης, εφόσον η πρωτόδικη απόφαση αναιρεθεί με την αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου.

42      Ο προσφεύγων πρωτοδίκως Υ. Galocha δεν υπέβαλε υπόμνημα επί της αιτήσεως αναιρέσεως.

 Επί της αιτήσεως αναιρέσεως

43      Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, η Fusion for Energy προβάλλει έναν μόνον λόγο αναιρέσεως, ο οποίος στηρίζεται σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Κατά την ίδια, το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως ακύρωσε τους πίνακες επιτυχόντων που καταρτίστηκαν μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής και τις αποφάσεις για την πρόσληψη προσώπων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα επιτυχόντων.

 Επί του πρώτου σκέλους του μόνου λόγου αναιρέσεως

 Οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας

44      Με το πρώτο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως, η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν τήρησε την κατοχυρωμένη από τη νομολογία αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση διαγωνισμού για την επιλογή υπαλλήλων, η ακύρωση του συνόλου των αποτελεσμάτων συνιστά, κατ’ αρχήν, υπέρμετρη κύρωση για την διαπραχθείσα παρανομία, ανεξάρτητα από τη φύση της πλημμέλειας και από τον βαθμό στον οποίον επηρέασε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Αντιθέτως, ο δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει σε κατά περίπτωση εξέταση μόνο σε υποθέσεις που αφορούν προαγωγές.

45      Η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι η αρχή αυτή έπρεπε να εφαρμοστεί εν προκειμένω, λαμβανομένης υπόψη της ομοιότητας μεταξύ της επιλογής μονίμων υπαλλήλων και της επιλογής του λοιπού προσωπικού. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, στο μέτρο που αποτελούν την αρχή της σχέσης μεταξύ του οργάνου της Ένωσης και του υποψηφίου, σε αντίθεση με την απόφαση περί προαγωγής, η οποία δεν μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ του μονίμου υπαλλήλου και του θεσμικού οργάνου στο οποίο αυτός εργάζεται.

 Εκτίμηση του Δικαστηρίου

46      Όπως υπενθύμισε το Δικαστήριο, όταν ένα δικαστήριο της Ένωσης αποφαίνεται επί των συνεπειών που απορρέουν από την ακύρωση μέτρου το οποίο αφορά τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού της Ένωσης, πρέπει να επιδιώκει τον συμβιβασμό των συμφερόντων των υποψηφίων που περιέρχονται σε μειονεκτική θέση λόγω πλημμέλειας της διαδικασίας αυτής και των συμφερόντων των λοιπών υποψηφίων και οφείλει, ως εκ τούτου, να λάβει υπόψη όχι μόνον την ανάγκη αποκατάστασης των θιγόμενων υποψηφίων στα δικαιώματά τους, αλλά και τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των ήδη επιλεγέντων υποψηφίων (πρβλ. αποφάσεις της 6ης Ιουλίου 1993, Επιτροπή κατά Albani κ.λπ., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, σκέψη 14, και της 26ης Μαρτίου 2019, Ισπανία κατά Κοινοβουλίου, C‑377/16, EU:C:2019:249, σκέψη 83).

47      Προς τούτο, το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση της επίμαχης πλημμέλειας και τα αποτελέσματά της, καθώς και τα διάφορα μέτρα που μπορούν να ληφθούν προκειμένου να συμβιβαστούν η ανάγκη αποκατάστασης του θιγόμενου προσφεύγοντος στα δικαιώματά τους η θέση των τρίτων και το συμφέρον της υπηρεσίας. Όπως ορθώς επισήμανε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπό κρίση διαφοράς (διάταξη της 1ης Οκτωβρίου 2015, Galocha κατά Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης Fusion for Energy, F‑117/15 R, EU:F:2015:114, σκέψη 30), ο αριθμός των ατόμων που θίγονται από την πλημμέλεια της διαδικασίας επιλογής και ο αριθμός των επιτυχόντων είναι στοιχεία που μπορούν να έχουν σημασία για την εκτίμηση αυτή.

48      Από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι οι συνέπειες που απορρέουν από την ακύρωση ενός μέτρου σχετικού με τις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού της Ένωσης πρέπει να συνάγονται λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κανόνας δικαίου σύμφωνα με τον οποίον τα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού δεν θα μπορούσαν ποτέ να ακυρωθούν, διότι μια τέτοια ακύρωση θα αποτελούσε κατ’ ανάγκην υπέρμετρα επαχθή συνέπεια της διαπραχθείσας πλημμέλειας.

49      Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδίως από την υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 26ης Μαρτίου 2019, Ισπανία κατά Κοινοβουλίου (C‑377/16, EU:C:2019:249, σκέψη 86), με την οποία το Δικαστήριο ακύρωσε όχι μόνο μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις οδηγών εξαιτίας όρων που εισήγαν διακρίσεις όσον αφορά τις γλωσσικές γνώσεις των υποψηφίων, αλλά και τη βάση δεδομένων με τα ονόματα των υποψηφίων που μπορούσαν να προσληφθούν, επειδή μπορούσε να θεωρηθεί ότι πάσχει λόγω των ίδιων αυτών όρων που εισήγαν διακρίσεις.

50      Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η ακύρωση από το Γενικό Δικαστήριο του συνόλου των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν ενέχει πλάνη περί το δίκαιο υπό τις περιστάσεις της κρινόμενης υπόθεσης.

51      Κατά συνέπεια, το πρώτο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως που προβάλλει η Fusion for Energy πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

 Επί του δευτέρου σκέλους του μόνου λόγου αναιρέσεως

 Οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας

52      Με το δεύτερο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως, η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της φύσης της παρανομίας που διέπραξε η ίδια κατά την εκτίμηση των συνεπειών της παρανομίας αυτής. Επισημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής αντιμετωπίστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο, ότι η πλημμέλεια δεν επηρέασε τα κριτήρια επιλογής και ότι η ίδια είχε το δικαίωμα να διοργανώσει διαδικασία επιλογής χωρίς γραπτή δοκιμασία. Επομένως, δεν πρόκειται, κατ’ αυτήν, για ουσιώδη παρανομία, όπως εκείνη την οποία αφορούσε η απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 2012, Ιταλία κατά Επιτροπής (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), η οποία θα δικαιολογούσε την ακύρωση μεταγενέστερων πράξεων που αφορούν τρίτους.

53      Η Fusion for Energy επικρίνει τη θέση που έλαβε το Γενικό Δικαστήριο στη σκέψη 69 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, καθόσον αυτό έκρινε ότι η ακύρωση των μεταγενέστερων αποφάσεων δεν αποτελούσε υπερβολικά επαχθή συνέπεια, δεδομένου ότι η πλημμέλεια επηρέασε την αξιολόγηση του συνόλου των υποψηφίων. Ισχυρίζεται, δε, ότι η εν λόγω πλημμέλεια ενδέχεται να μην είχε συνέπειες για ορισμένους υποψηφίους ή να είχε τόσο αρνητικές όσο και θετικές συνέπειες. Επομένως, οι επίμαχες περιστάσεις δεν είναι συγκρίσιμες με εκείνες ενός διαγωνισμού που ακυρώθηκε λόγω παράβασης των γλωσσικών κανόνων η οποία ευνόησε ορισμένους υποψηφίους σε σχέση με άλλους.

 Εκτίμηση του Δικαστηρίου

54      Υπενθυμίζεται συναφώς ότι η πλημμέλεια της διαδικασίας επιλογής που προσάπτεται στη Fusion for Energy δεν συνίσταται σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων στη διαδικασία αυτή, αλλά, όπως προκύπτει από τη σκέψη 46 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, στο γεγονός ότι η επιτροπή επιλογής δεν τήρησε ως όφειλε τους όρους της ανακοίνωσης κενής θέσης.

55      Επιπλέον, η Fusion for Energy δεν απέδειξε ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, όταν απάντησε με τη σκέψη 53 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης στο επιχείρημα ότι η Fusion for Energy είχε το δικαίωμα να διοργανώσει διαδικασία επιλογής χωρίς γραπτή δοκιμασία, επισημαίνοντας ότι το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτή όφειλε να προβεί στη συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων ήταν η επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης και όχι η ανακοίνωση την οποία ήθελε ή θα μπορούσε να δημοσιεύσει.

56      Επιπλέον, όπως προκύπτει από τη σκέψη 14 της παρούσας απόφασης, ο Υ. Galocha κλήθηκε, με ηλεκτρονικό μήνυμα της 17ης Απριλίου 2015, σε συνέντευξη με σκοπό να βοηθηθούν τα μέλη της επιτροπής επιλογής στην αιτιολογημένη αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης και του ενδιαφέροντός του για την εργασία, της ικανότητάς του να ασκεί τα καθήκοντα που περιγράφονται υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες» της επίμαχης ανακοίνωσης κενής θέσης, των ειδικών γνώσεών του στον εν λόγω τομέα, της ικανότητάς του να εκφράζεται στις γλώσσες εργασίας της Fusion for Energy και της ικανότητας προσαρμογής του σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Τα κριτήρια αυτά αντιστοιχούν στα κριτήρια της προφορικής δοκιμασίας που περιγράφονται στον οδηγό προς τους υποψηφίους, ο οποίος μνημονεύτηκε στη σκέψη 10 της παρούσας απόφασης.

57      Όπως, όμως, υπενθυμίζεται στη σκέψη 11 της παρούσας απόφασης, στον οδηγό προς τους υποψηφίους προβλεπόταν ότι, κατά τη γραπτή δοκιμασία, θα λαμβάνονταν υπόψη οι ειδικές ικανότητες που συνδέονται με την κενή θέση για την οποία κινήθηκε η διαδικασία επιλογής, η ποιότητα της γραπτής έκφρασης και η παρουσίαση του υποψηφίου, καθώς και οι γενικές ικανότητες και οι γλωσσικές δεξιότητές του, στο μέτρο που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

58      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε δοκιμασία επιδίωκε διαφορετικούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, δεδομένου ότι δεν διεξήχθη καμία γραπτή δοκιμασία, οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν βάσει μέρους μόνον από τα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τον εν λόγω οδηγό.

59      Κατά συνέπεια, η κριτική που ασκεί η Fusion for Energy σε σχέση με τη σκέψη 69 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν αναιρεί το συμπέρασμα ότι η επίμαχη πλημμέλεια επηρέασε την αξιολόγηση του συνόλου των υποψηφίων. Πράγματι, η απουσία συνεπειών ή η ύπαρξη θετικών ή αρνητικών συνεπειών από τη διοργάνωση γραπτής δοκιμασίας θα μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια τη διαφορετική επιλογή ή κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προσλήψεων.

60      Συνεπώς, το δεύτερο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

 Επί του τρίτου σκέλους του μόνου λόγου αναιρέσεως

 Οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας

61      Με το τρίτο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως, η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν προέβη σε ορθή στάθμιση των συμφερόντων του Υ. Galocha, των υποψηφίων που προσλήφθηκαν ή που περιλήφθηκαν στους καταλόγους επιτυχόντων, καθώς και του συμφέροντος της υπηρεσίας. Όσον αφορά τον Υ. Galocha, κατά την ίδια πάντοτε, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν είχε γι’ αυτόν κανένα θετικό αποτέλεσμα, καθόσον δεν ζήτησε αποζημίωση και το Γενικό Δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα για τη διοργάνωση νέας διαδικασίας επιλογής. Αντιθέτως, οι τρίτοι θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Ειδικότερα, θα πρέπει να λυθούν οι συμβάσεις που συνήφθησαν με ορισμένους από αυτούς, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι θα χάσουν τη θέση τους στους πίνακες προσλήψεων.

62      Η Fusion for Energy προσάπτει στο Γενικό Δικαστήριο ότι έκρινε, στη σκέψη 68 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ότι οι επιτυχόντες των οποίων τα ονόματα περιλήφθηκαν στους πίνακες επιτυχόντων, περιλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους προσφέρθηκε θέση εργασίας από τη Fusion for Energy, δεν μπορούν να επικαλεστούν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, καθόσον η επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης προέβλεπε τη διεξαγωγή γραπτής δοκιμασίας και καμία τέτοια δοκιμασία δεν διεξήχθη προτού αποσταλούν οι προσφορές των θέσεων εργασίας.

63      Κατά την ίδια, το επιχείρημα αυτό, το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω υποψήφιοι είχαν επίγνωση της παρανομίας, καθόσον δεν υπέβαλαν γραπτή δοκιμασία, θα αντέβαινε στη νομολογία σύμφωνα με την οποία αποφάσεις υπέρ τρίτων δεν ακυρώθηκαν υπό περιστάσεις στις οποίες η πλημμέλεια της διοίκησης ήταν πολύ σοβαρότερη από εκείνη που διέπραξε η Fusion for Energy. Η τελευταία παραθέτει συναφώς τις αποφάσεις της 5ης Ιουνίου 1980, Oberthür κατά Επιτροπής (24/79, EU:C:1980:145), και της 27ης Νοεμβρίου 2012, Ιταλία κατά Επιτροπής (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). Η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι, στην υπό κρίση υπόθεση, παρέβη τους δικούς της κανόνες, δηλαδή τον οδηγό προς τους υποψηφίους, και όχι κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος στην ιεραρχία των κανόνων, τους οποίους οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν, ως εκ τούτου, να αντιληφθούν την ύπαρξη της παρανομίας.

64      Όσον αφορά το συμφέρον της υπηρεσίας, η Fusion for Energy υποστηρίζει ότι η λύση της σύμβασης ενός εκτάκτου υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να επανεγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος, απειλεί προδήλως με υποβάθμιση το κοινωνικό κλίμα του οικείου θεσμικού οργάνου.

 Εκτίμηση του Δικαστηρίου

65      Όπως προκύπτει κατ’ ουσίαν από τη νομολογία που παρατίθεται στις σκέψεις 46 και 47 της παρούσας απόφασης, αν η επαναφορά της κατάστασης που υπήρχε πριν από την έκδοση της ακυρωθείσας πράξης συνεπάγεται την ακύρωση μεταγενέστερων πράξεων, οι οποίες όμως αφορούν τρίτους, η ακύρωση αυτή επέρχεται ως συνέπεια μόνον εφόσον δεν κρίνεται υπέρμετρα επαχθής, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της φύσης της διαπραχθείσας παρανομίας και του συμφέροντος της υπηρεσίας. Πράγματι, οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επιβάλλουν τον συμβιβασμό του συμφέροντος που έχει ο θιγείς από την παρανομία διάδικος να αποκατασταθεί στο δικαίωμά του και των συμφερόντων των τρίτων, η έννομη κατάσταση των οποίων δημιούργησε σε αυτούς δικαιολογημένη εμπιστοσύνη.

66      Εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο διαπιστώνοντας, στη σκέψη 68 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ότι οι επιτυχόντες των οποίων τα ονόματα περιλήφθηκαν στους πίνακες επιτυχόντων, περιλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους προσφέρθηκε εργασία από τη Fusion for Energy, δεν μπορούν να επικαλεστούν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, καθόσον η επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης προέβλεπε γραπτή δοκιμασία, ενώ οι πίνακες επιτυχόντων καταρτίστηκαν και οι προσφορές εργασίας εστάλησαν χωρίς να έχουν υποβληθεί οι υποψήφιοι σε τέτοια δοκιμασία.

67      Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι ο Υ. Galocha άσκησε προσφυγή ακυρώσεως, της οποίας το αντικείμενο και τα αιτήματα έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ 2015, C 328, σ. 37), και υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε η διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 1ης Οκτωβρίου 2015, Galocha κατά Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), δηλαδή προτού αναλάβει καθήκοντα ο ένας από τους επιτυχόντες, διάταξη με την οποία ο Πρόεδρος του εν λόγω δικαστηρίου επισήμανε ότι, «εκ πρώτης όψεως», ήταν βάσιμος ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίον ο Υ. Galocha προέβαλε ότι παραβιάστηκαν η επίμαχη ανακοίνωση κενής θέσης και ο οδηγός προς τους υποψηφίους.

68      Όσον αφορά το συμφέρον της υπηρεσίας, το εν λόγω συμφέρον ελήφθη υπόψη από το Γενικό Δικαστήριο, όταν αυτό έκρινε, στη σκέψη 69 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ότι η ακύρωση των πινάκων επιτυχόντων και των αποφάσεων για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω πίνακες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπέρμετρα επαχθής συνέπεια της ακύρωσης της διαδικασίας επιλογής, δεδομένου ότι η επίμαχη πλημμέλεια επηρέασε την αξιολόγηση του συνόλου των υποψηφίων, η οποία, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεραπευθεί με μέτρα που αφορούν αποκλειστικώς τον Υ. Galocha. Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη την περιορισμένη έκταση της διαδικασίας επιλογής, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι μπορούσε να θεωρηθεί εύκολη η επανάληψη της διαδικασίας επιλογής ή η διεξαγωγή νέας διαδικασίας.

69      Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της Fusion for Energy σχετικά με το ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν είχε θετικό αποτέλεσμα υπέρ του Υ. Galocha, στο μέτρο που αυτός δεν είχε ζητήσει αποζημίωση και το αίτημά του περί διοργανώσεως νέας διαδικασίας επιλογής απορρίφθηκε, επισημαίνεται ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο υπενθυμίζοντας, στη σκέψη 74 της εν λόγω απόφασης, ότι, στο πλαίσιο προσφυγής που ασκείται δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ και του άρθρου 91 του ΚΥΚ, ο δικαστής της Ένωσης δεν είναι αρμόδιος να απευθύνει διαταγές προς τη διοίκηση (πρβλ. απόφαση της 9ης Αυγούστου 1994, Κοινοβούλιο κατά Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, σκέψη 71). Εντούτοις, καίτοι το Γενικό Δικαστήριο δεν μπορούσε να δεχθεί το αίτημα για διοργάνωση νέας διαδικασίας επιλογής, το στοιχείο αυτό δεν σημαίνει αφ’ εαυτού ότι ο Υ. Galocha δεν είχε κανένα συμφέρον στην ακύρωση της εν λόγω διαδικασίας επιλογής.

70      Υπενθυμίζεται συναφώς ότι, όσον αφορά την επιδίκαση αποζημίωσης, κατά πάγια νομολογία, το άρθρο 91, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του ΚΥΚ απονέμει στο Γενικό Δικαστήριο πλήρη δικαιοδοσία στις χρηματικές διαφορές, στο πλαίσιο της οποίας του παρέχει την εξουσία, εφόσον χρειαστεί, να υποχρεώσει αυτεπαγγέλτως τον καθού στην καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε από σφάλμα του, καθώς και να εκτιμήσει, στην περίπτωση αυτή, τη ζημία που προκλήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης και κατά δίκαιη κρίση (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 5ης Ιουνίου 1980, 24/79, EU:C:1980:145, σκέψη 14, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, C‑348/08 P, Επιτροπή κατά Girardot, EU:C:2008:107, σκέψη 58, και της 20ής Μαΐου 2010, Γκόγκος κατά Επιτροπής, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, σκέψη 44).

71      Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα αιτήματα που διατύπωσε, ο Υ. Galocha επιθυμούσε την ακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία που θα διεξαχθεί από την αρχή ή θα επαναληφθεί και όχι αποζημίωση. Εξάλλου, το Γενικό Δικαστήριο, ακυρώνοντας, αφενός, την απόφαση περί μη εγγραφής του ονόματος του Υ. Galocha στους πίνακες επιτυχόντων και, αφετέρου, τους εν λόγω πίνακες, καθώς και τις αποφάσεις για την πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω πίνακες, έκρινε σιωπηρώς ότι ενδείκνυται εν προκειμένω μάλλον η επαναφορά της έννομης κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο Υ. Galocha πριν τη διαπραχθείσα παρανομία, παρά η επιδίκαση αποζημίωσης.

72      Τέλος, όσον αφορά τους δύο υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους καταλόγους επιτυχόντων, επισημαίνεται ότι, αν η αναιρεσείουσα είχε διεξαγάγει από την αρχή ή επαναλάβει τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την ανακοίνωση κενής θέσης, θα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και οι ίδιοι. Όσον αφορά τους υποψηφίους που προσέλαβε η αναιρεσείουσα, επισημαίνεται ότι, καίτοι η αίτηση αναιρέσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 60, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναιρεσείουσα δεν ζήτησε την αναστολή εκτελέσεως της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου. Εξάλλου, όπως διαπιστώθηκε στη σκέψη 68 της παρούσας απόφασης, οι επιτυχόντες δεν μπορούν εν προκειμένω να επικαλεστούν δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία κατά την εκτίμηση των συμφερόντων των τρίτων. Εν πάση περιπτώσει, οι δύο πρώτες συμβάσεις που άρχισαν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2015 και την 1η Νοεμβρίου 2015, αντίστοιχα, είχαν μη ανανεώσιμη διάρκεια τριών ετών. Επομένως, παρέλκει η εξέταση του λόγου αναιρέσεως που στηρίζεται στην προστασία των δύο επιτυχόντων που προσέλαβε η αναιρεσείουσα.

73      Από το σύνολο των στοιχείων αυτών προκύπτει ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όταν προσδιόρισε τα συμφέροντα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, τα στάθμισε και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφασή του να ακυρώσει τους πίνακες επιτυχόντων της διαδικασίας επιλογής και τις αποφάσεις της Fusion for Energy για πρόσληψη επιτυχόντων που περιλαμβάνονταν στους εν λόγω πίνακες δεν αποτελούσε υπέρμετρα επαχθή συνέπεια της ακύρωσης της διαδικασίας επιλογής και αποφάσισε να δεχθεί το δεύτερο και το τρίτο αίτημα του Υ. Galocha.

74      Κατά συνέπεια, το τρίτο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

75      Δεδομένου ότι ο μόνος λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί.

 Επί των δικαστικών εξόδων

76      Βάσει του άρθρου 184, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, όταν η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως αβάσιμη, το Δικαστήριο αποφαίνεται επί των δικαστικών εξόδων. Το άρθρο 138, παράγραφος 1, του Κανονισμού αυτού, το οποίο εφαρμόζεται στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 184, παράγραφος 1, του ίδιου Κανονισμού, ορίζει ότι ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.

77      Δεδομένου ότι ο Υ. Galocha δεν υπέβαλε υπόμνημα αντίκρουσης, η Fusion for Energy θα φέρει τα δικά της δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφασίζει:

1)      Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)      Η Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

(υπογραφές)


*      Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.