Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

8. mai 2019(*)

Apellatsioonkaebus – Avalik teenistus – Ametnikud – Konkurss – Tühistav kohtuotsus – Tühistamise ulatus – Olemasolevate huvide tasakaal – Reservnimekirjade tühistamine – Nendesse nimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise otsuste tühistamine

Kohtuasjas C‑243/18 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 3. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus,

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte, esindajad: G. Poszler ja R. Hanak,

apellant,

teine menetlusosaline:

Yosu Galocha, elukoht Madrid (Hispaania), esindaja: abogada A. Asmaryan Degtyareva,

hageja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja president J.‑C. Bonichot, kohtunikud C. Toader, A. Rosas (ettekandja), L. Bay Larsen ja M. Safjan,

kohtujurist: M. Bobek,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

olles 29. jaanuari 2019. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1        ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (edaspidi „Fusion for Energy“) palub oma apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 25. jaanuari 2018. aasta otsuse Galocha vs. Entreprise commune Fusion for Energy (T‑561/16, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“, EU:T:2018:29), millega Üldkohus muu hulgas tühistas valikumenetluse F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 reservnimekirjad ja Fusion for Energy otsused nendesse nimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise kohta.

 Vaidluse taust ja Üldkohtus vaidlustatud otsused

2        Fusion for Energy, mis on Euratomi lepingu artikli 45 mõttes ühisettevõte, loodi nõukogu 27. märtsi 2007. aasta otsusega 2007/198/Euratom (ELT 2007, L 90, lk 58). Vastavalt otsuse artiklile 4 „Juriidilise isiku staatus“ on ühisettevõte juriidiline isik ja tal on iga liikme territooriumil kõige ulatuslikum õigus‑ ja teovõime, mis vastavalt selle liikmesriigi seadustele kuulub juriidilistele isikutele.

3        Yosu Galocha töötas Fusion for Energy asukohas Barcelonas (Hispaania) alates 23. aprillist 2014 ajutise töötajana ja alates 5. maist 2015 välistöövõtjana. Fusion for Energy leping ettevõtjaga, mille heaks Y. Galocha töötas, lõppes 2016. aasta veebruaris ja sellest ajast alates ei tööta ta enam Fusion for Energy asukohas.

4        Fusion for Energy avaldas 5. veebruaril 2015 oma veebisaidil vaba ametikoha teate F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, et koostada kaks reservnimekirja kulude kontrolli tugiametnike töölevõtmiseks: üks neljast edukast kandidaadist koosnev nimekiri Barcelona üksuse jaoks ja teine, samuti neljast edukast kandidaadist koosnev nimekiri Cadarache’i (Prantsusmaa) üksuse jaoks.

5        Edukad kandidaadid pidi tööle võetama lepinguliste töötajatena Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „teenistustingimused“) artikli 3a alusel kuni kolmeks aastaks ilma lepingu pikendamise võimaluseta. Vaba ametikoha teate punktis 3 oli seoses lepinguliste töötajate valikumenetlust käsitleva täiendava infoga viidatud Fusion for Energy veebisaidil üles pandud kandideerimisjuhistele ja teenistustingimustele.

6        Valikumenetluse ajal kättesaadavate kandideerimisjuhiste punkti 5 pealkiri oli „Ülevaade valikumenetlusest“.

7        Seal oli muu hulgas osutatud valikukomisjoni moodustamisele.

8        Kandideerimisjuhiste punkti 5 alapunkti 1 „Kandidatuuride hindamine“ kolmandas lõigus oli märgitud, et kõige sobivama profiiliga kandidaadid kutsutakse suulistele ja kirjalikele katsetele. Punkti 5 viiendas lõigus oli märgitud, et suuliste ja kirjalike katsete kuupäevad, kellaajad ja toimumiskohad antakse täpsemalt teada kvalifitseerunud kandidaatidele saadetavates kutsetes. Lõpuks oli punkti 5 kuuendas lõigus selgitatud, et olenevalt kandidaatide arvust võidakse nad kutsuda suulistele ja kirjalikele katsetele samal päeval või mitmel eri päeval.

9        Kandideerimisjuhiste punkti 5 alapunkt 2 „Valiku tegemine“ sisaldas järjestikusi pealkirju „Suuline katse“, „Kirjalik katse“ ja „Katsete korralduslikud aspektid“.

10      Pealkirja „Suuline katse“ all oli märgitud, et katse eesmärk on aidata valikukomisjoni liikmetel hinnata kandidaadi üldist ettevalmistust ja motivatsiooni, suutlikkust täita vaba ametikoha teate punktis „Kohustused“ kirjeldatud ülesandeid, erialaseid teadmisi, eneseväljendusoskust Fusion for Energy töökeeltes ja võimet kohaneda töötamisega mitmekultuurilises keskkonnas.

11      Punkti 5 pealkirja „Kirjalik katse“ all oli märgitud, et selle katse raames võetakse arvesse konkreetset pädevust valikumenetlusega seotud vaba ametikoha jaoks, kandidaadi kirjaliku eneseväljenduse taset ja oskusi ning tema üldist võimekust ja keelelisi võimeid, niivõrd kui neid on vaja tema ülesannete täitmiseks.

12      Pealkirja „Katse korralduslikud aspektid“ all teises lõigus oli märgitud, et kandidaatide hindamine on lõpule viidud alles siis, kui iga kandidaat on läbinud nii kirjaliku kui ka suulise katse, ning hinnang rajaneb mõlema katse raames saadud tulemusel. Viiendas lõigus oli muu hulgas märgitud, et igasugune valikukomisjoni liikmetega kontakteerumine on keelatud.

13      Y. Galocha esitas 26. veebruaril 2015 avalduse vaba ametikoha teates välja kuulutatud valikumenetluses kandideerimiseks.

14      Fusion for Energy personaliosakond kutsus Y. Galocha 17. aprilli 2015. aasta e‑kirjas töövestlusele. E‑kirja manuses olevas kirjas teavitati teda, et töövestlus kestab umbes 45 minutit ja toimub põhiliselt inglise keeles, et valikukomisjoni liikmed saaksid hinnata tema üldist ettevalmistust ja motivatsiooni, suutlikkust täita vaba ametikoha teate punktis „Kohustused“ kirjeldatud ülesandeid, erialaseid teadmisi, eneseväljendusoskust Fusion for Energy töökeeltes ja võimet kohaneda töötamisega mitmekultuurilises keskkonnas. Kirjas ei olnud kirjalikku katset kordagi mainitud.

15      Y. Galocha osales 11. mail 2015 valikumenetluse raames toimunud suulisel katsel.

16      Temale ega teistele kandidaatidele ei saadetud kutset kirjalikule katsele.

17      Fusion for Energy personaliosakonna juhataja teatas Y. Galochale 4. juuni 2015. aasta e‑kirjas valikukomisjoni nimel, et arvestades suulist ja kirjalikku katset, kus hageja osales, oli valikukomisjon otsustanud tema nime reservnimekirja mitte kanda.

18      Samal päeval esitas Y. Galocha valikukomisjonile taotluse see otsus uuesti läbi vaadata ning väites, et kirjalikku katset ei ole läbi viidud, palus ta tühistada ainult suulise katse põhjal tehtud valiku ja korraldada uuesti kirjalik katse, enne kui valikukomisjon lõpliku otsuse langetab.

19      Samal päeval esitas Y. Galocha ka Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 90 lõike 2 alusel, mida teenistustingimuste artikli 117 kohaselt kohaldatakse ka lepingulistele teenistujatele, kaebuse teenistuslepingute sõlmimise pädevusega ametiisikule, s.o Fusion for Energy direktorile. Tema kaebus tugines samale argumendile ning samadele tühistamise ja uuesti korraldamise nõuetele, mis ta oli esitanud valikukomisjonile.

20      Valikukomisjon jättis Y. Galocha esitatud uuesti läbivaatamise taotluse 3. juuli 2015. aasta e‑kirjaga rahuldamata.

21      Mõlemad vaidlusaluse valikumenetluse tulemuste põhjal koostatud reservnimekirjad sisaldavad nelja nime. Y. Galocha nime nende hulgas ei ole.

22      Ühele nendesse nimekirjadesse kantud edukatest kandidaatidest tegi Fusion for Energy 25. juunil 2015 tööpakkumise. See isik asus 1. augustil 2015 Cadarache’is tööle. Veel ühele edukale kandidaadile tegi Fusion for Energy tööpakkumise 10. juulil 2015. See isik asus Cadarache’is tööle 1. novembril 2015.

 Menetlus esimeses kohtuastmes

23      Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 18. augustil 2015 saabunud hagiavaldusega esitas Y. Galocha hagi, milles ta palus Avaliku Teenistuse Kohtul:

–      tühistada Fusion for Energy korraldatud valikumenetlus F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 kulude kontrolli tugiametnike ametikohtade täitmiseks;

–      tühistada kõnealuse valikumenetluse põhjal koostatud reservnimekirjad;

–      tühistada vabade ametikohtade täitmiseks välja valitud kandidaadid ning valikukomisjoni välja pakutud ja Fusion for Energy välja valitud kandidaatide tööleasumine;

–      tuvastada, et kulude kontrolli tugiametniku ametikohtade täitmiseks on põhjendatud uue valikumenetluse korraldamine;

–      tuvastada, et uues kulude kontrolli tugiametnike valikumenetluses on vaja korraldada kirjalik katse, ning tunnistada, et selle kohene korraldamine kandidaatide valikuks on põhjendatud;

–      tunnistada, et tõik, et Fusion for Energy ei korraldanud valikumenetluses kirjalikku katset, mille ta oli ajakohastatud kandideerimisjuhistes ise ette näinud, oli kuritarvituslik ja et tal ei olnud kirjaliku katse korraldamata jätmiseks õiguspärast võimalust;

–      määrata mis tahes asjakohaste meetmete kohaldamine, et korraldada valikumenetlus ümber kooskõlas kõnesolevas vaba ametikoha teates ja seal mainitud kandideerimisjuhistes sätestatud eeskirjadega, arvestades, et suulise ja kirjaliku katse korraldamine oli kohustuslik;

–      mõista kohtukulud välja Fusion for Energylt.

24      Vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu 21. mai 2014. aasta kodukorra (ELT 2014, L 206, lk 1) artikli 51 lõikele 2 avaldati 5. oktoobri 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas (ELT 2015, C 328, lk 37) teadaanne, milles oli märgitud hagiavalduse esitamise kuupäev, kostja nimi, hagi eseme ja sisu kirjeldus ning hagi nõuded.

25      Samal päeval, s.o 18. augustil 2015 esitatud ajutiste meetmete kohaldamise taotluses palus Y. Galocha Avaliku Teenistuse Kohtu presidendil teha määrus nende otsuste täitmise peatamiseks, millega Fusion for Energy nimetas ametisse kulude kontrolli tugiametnikud, ja teise võimalusena teha määrus nende teenistujate teenistussuhte peatamiseks, juhul kui nad on juba tööle asunud.

26      Põhimenetlus peatati 20. augustil 2015 vastavalt personalieeskirjade artikli 91 lõike 4 teisele lausele, et oodata ära Y. Galocha esitatud kaebuse kohta tehtav otsus. Kaebus jäeti 30. septembril 2015 rahuldamata.

27      Y. Galocha väitis ajutiste meetmete kohaldamise taotluses eelkõige, et vaidlustatud ametisse nimetamiste tühistamise korral saaksid ametisse nimetatud teenistujad uues korraldatavas valikumenetluses eelise tulenevalt nendest teoreetilistest ja praktilistest teadmistest, mille nad on ametisse nimetamisest alates oma tööülesannete täitmise käigus omandanud. Y. Galocha sõnul esineb lisaks „võimalik oht“, et Fusion for Energy kohtleb uues valikumenetluses neid teenistujaid soodsamalt, kuna tema jaoks on kasulikum tööle võtta kandidaat, kellel on juba täidetaval ametikohal töötamise kogemus.

28      Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jäeti 1. oktoobri 2015. aasta kohtumäärusega Galocha vs. Entreprise commune Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114) rahuldamata ning määrati, et kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi. Avaliku Teenistuse Kohtu president sedastas kohtumääruses, et Y. Galocha väide, et eirati kõnesolevat vaba ametikoha teadet ja kandideerimisjuhiseid, on „esmapilgul“ põhjendatud ning seega on fumus boni iuris olemas. Kohtumääruse punktis 30 märkis president, et „esmapilgul tuvastatud õigusvastasus puudutab mitte ainult [Y. Galocha] olukorda, vaid mõjutab kogu valikumenetlust tervikuna“.

29      Avaliku Teenistuse Kohtu president otsustas kohtumääruses järgmist:

„29      Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei tekita töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks korraldatud konkursi järel tehtud otsused konkursi käigus toimunud rikkumise tõttu ebasoodsamalt koheldud kandidaadile hüvitamatut kahju, sest kui selgub, et üks niisuguse konkursi käigus toimunud katse oli ebaseaduslik, on kandidaadi õigused nõuetekohaselt kaitstud, kui konkursikomisjon ja ametisse nimetav asutus vaatavad oma otsused uuesti läbi ja otsivad tema puhul õiglase lahenduse, ilma et oleks tarvis konkursi kõiki tulemusi kahtluse alla seada või selle järel toimunud ametisse nimetamised tühistada (1. veebruari 2007. aasta kohtumäärus Bligny vs. komisjon, F‑142/06 R, EU:F:2007:20, punkt 24 ja seal viidatud kohtupraktika).

30      Eelmises punktis osutatud kohtupraktika puudutab siiski avalike konkursside järel toimunut, mitte selliste piiratumate valikukatsete järgset tegevust, kus [Y. Galocha] osales. Lisaks, kuigi põhimenetluses esitatud hagis taotles ta reservnimekirja ja ametisse nimetamise otsuste tühistamist, ilmneb vaidluse asjaoludest, et vaidlusaluse valikumenetluse tulemuseks oli vaid see, et koostati kaks reservnimekirja, millesse oli kantud kokku kaheksa kandidaati, kellest nimetati ametisse üks kandidaat; teine ametisse nimetamine oli käesoleva taotluse esitamise hetkeks veel pooleli. Peale selle, esmapilgul tuvastatud õigusvastasus puudutab mitte ainult [Y. Galocha] olukorda, vaid mõjutab kogu valikumenetlust tervikuna. Järelikult ei ole [1. veebruari 2007. aasta kohtumäärusest Bligny vs. komisjon (F‑142/06 R, EU:F:2007:20)] tulenev kohtupraktika, mis lähtub proportsionaalsuse põhimõttest, käesoleval juhul kohaldatav ega too kaasa täitmise peatamise taotluse rahuldamata jätmist kiireloomulisuse puudumise tõttu.

31      Samas ei või organid, kes peavad selle menetluse tulemusel toimunud ametisse nimetamised tühistanud kohtuotsuse järel valikumenetlust uuesti alustama või seda jätkama, võtta kandidaatide kvalifikatsiooni ja teenete hindamisel arvesse tühistatud ametisse nimetamise tõttu täidetud ülesandeid. Sellisel juhul loetakse kandidaatide, kelle ametisse nimetamine tühistatakse, selles ametis olnud aja jooksul omandatud töökogemus olematuks. Valikumenetluse jätkumisel on nimetatud organite ülesanne seevastu tagada, et nad ei annaks kandidaatide teenete hindamisel neile põhjendamatut eelist. Mis puudutab „võimalikku ohtu“, et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus kohtleb vaidlusaluse valikumenetluse tulemusena ametisse nimetatud teenistujaid soodsamalt, siis selle puhul on tegemist pelga väitega ega saa eeldada, et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus tegutseb õigusvastaselt, võttes arvesse nende isikute omandatud kogemust, kelle ametisse nimetamine on tühistatud.“

30      Avaliku Teenistuse Kohus jätkas põhimenetlust 1. oktoobril 2015.

31      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta määruse (EL, Euratom) 2016/1192 Euroopa Liidu ja tema teenistujate vaheliste vaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Üldkohtule üleandmise kohta (ELT 2016, L 200, lk 137) artikli 3 alusel anti käesolev kohtuasi staadiumis, milles see oli 31. augustil 2016, üle Üldkohtule.

32      Fusion for Energy märkis kostja vastuses, et leping sõlmiti ainult kahe kandidaadiga: üks asus ametisse 1. augustil 2015 ja teine 1. novembril 2015. Ta märkis lisaks, et pärast seda, kui oli esitatud ajutiste meetmete kohaldamise taotlus, otsustas ta peatada reservnimekirjade kasutamise, et oodata ära käesolevas kohtuasjas tehtav otsus. Vastuseks Üldkohtu taotlusele täpsustas Fusion for Energy, et tegelikult oli olemas ainult üks reservnimekiri, mis oli jaotatud kaheks osaks, millest üks puudutas Barcelonas tööle võetavaid kandidaate ja teine Cadarache’is tööle võetavaid kandidaate, ning mõlemasse osasse olid kantud samad kandidaadid.

33      Kohtuistung toimus 14. septembril 2017.

 Vaidlustatud kohtuotsus

34      Üldkohus leidis, et kui valikukomisjon hindas Y. Galochat ja teisi kvalifitseerunud kandidaate nii, et ta ei korraldanud kirjalikku katset, siis ei järginud ta kõnesolevas vaba ametikoha teates ette nähtud eeskirju, ehkki oli kohustatud neid järgima, mistõttu rikuti valikumenetluses õigusnormi.

35      Ta tühistas seetõttu valikukomisjoni otsuse jätta Y. Galocha nimi valikumenetluse F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 reservnimekirjadesse kandmata.

36      Mis puudutab Y. Galocha nõudeid, milles ta taotles valikumenetluse tulemusena koostatud reservnimekirjade tühistamist ja nendesse nimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise otsuste tühistamist, meenutas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 65, et põhimõtteliselt tuleb ennistada õiguslik olukord, milles Y. Galocha oli enne valikukomisjoni toime pandud rikkumist.

37      Üldkohus meenutas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 66, et kui varasema olukorra ennistamine tähendab, et lisaks hagejale adresseeritud ja teda kahjustava otsuse tühistamisele tuleb tühistada ka hilisemad, kolmandatele isikutele adresseeritud ja neid soodustavad otsused, siis tühistatakse hilisemad otsused hagejale adresseeritud otsuse tühistamisest tulenevalt üksnes juhul, kui muu hulgas, arvestades toime pandud õigusnormide rikkumist, kolmandate isikute huve ja teenistuse huve, ei ole tühistamine ebaproportsionaalne (31. märtsi 2004. aasta kohtuotsus Girardot vs. komisjon, T‑10/02, EU:T:2004:94, punkt 85).

38      Mis puudutab kolmandate isikute huve, siis meenutas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 samuti, et arvestades proportsionaalsuse põhimõtet ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtet, tuleb arvestada nende õiguspärast ootust, mis võib seonduda kas ootusega, et nende nimi kantakse reservnimekirja ja et neid nimetatakse täidetavale ametikohale (31. märtsi 2004. aasta kohtuotsus Girardot vs. komisjon, T‑10/02, EU:T:2004:94, punkt 86), või siis otsusega, milles neile tehakse tööpakkumine.

39      Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 68 ja 69 hindas Üldkohus kõne all olevat olukorda järgmiselt:

„68      Käesoleva kohtuasja asjaoludel ei saa kandidaadid, kelle nimed olid reservnimekirja kantud, sh Fusion for Energylt tööpakkumise saanud kandidaadid, tugineda õiguspärasele ootusele. Nimelt oli vaba ametikoha teates ette nähtud, et toimub ka kirjalik katse. Reservnimekirjad koostati ja tööpakkumised saadeti aga ilma, et kandidaatidele oleks kirjalikku katset korraldatud.

69      Arvestades õigusnormide rikkumise laadi, ei saa ka asuda seisukohale, et reservnimekirjade ja nende otsuste tühistamine, millega edukaks osutunud kandidaadid reservnimekirjadesse kanti, oleks teenistuse huve arvestades ülemäärane. Esiteks mõjutas õigusnormide rikkumine kõigi kandidaatide hindamist ja seda ei saa seega korvata, võttes meetmeid üksnes [Y. Galocha] suhtes. Teiseks on kõnealune valikumenetlus üksnes väga piiratud ulatusega.“

40      Lõpptulemusena rahuldas Üldkohus Y. Galocha nõuded ning tühistas valikumenetluse F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 reservnimekirjad ja Fusion for Energy otsused nendesse reservnimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise kohta. Ta jättis ülejäänud osas hagi rahuldamata ja mõistis kohtukulud välja Fusion for Energylt.

 Apellatsioonkaebuse nõuded

41      Fusion for Energy palub Euroopa Kohtul:

–        tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles Üldkohus tühistas valikumenetluse F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 reservnimekirjad ja Fusion for Energy otsused nendesse reservnimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise kohta;

–        mõista apellatsioonimenetluse ja esimese astme menetluse kohtukulud välja Y. Galochalt, kui Euroopa Kohtu lõpliku otsusega vaidlustatud kohtuotsus tühistatakse.

42      Y. Galocha, kes oli esimeses astmes hageja, apellatsioonkaebuse vastust ei esitanud.

 Apellatsioonkaebus

43      Fusion for Energy esitab oma apellatsioonkaebuse põhjendamiseks vaid ühe väite, mis puudutab proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist. Ta on seisukohal, et Üldkohus tühistas vaidlusaluse valikumenetluse tulemusena koostatud reservnimekirjad ja reservnimekirja kantud isikute töölevõtmise otsused ebaõigesti.

 Ainsa väite esimene osa

 Apellandi argumendid

44      Oma ainsa väite esimeses osas väidab Fusion for Energy, et Üldkohus ei järginud kohtupraktikast tulenevat proportsionaalsuse põhimõtet, mille kohaselt on ametnike väljavalimiseks korraldatud konkursi korral kõikide tulemuste tühistamine toime pandud rikkumise eest ebaproportsionaalne sanktsioon, olenemata rikkumise laadist ja sellest, mil määral see konkursi tulemusi mõjutab. Seevastu üksnes edutamise puhul annab Euroopa Liidu kohus hinnangu juhtumipõhiselt.

45      Fusion for Energy väidab, et võttes arvesse, et ametnike väljavalimine ja muude teenistujate väljavalimine on sarnased, oleks tulnud käesoleval juhul seda põhimõtet kohaldada. Mõlemad menetlused taotlevad sama eesmärki, kuivõrd sellest saab alguse liidu institutsiooni ja kandidaadi vaheline suhe erinevalt edutamise otsusest, mis ametniku ja institutsiooni vahelist suhet ei muuda.

 Euroopa Kohtu hinnang

46      Nagu Euroopa Kohus on rõhutanud, kui liidu kohus teeb otsuse liidu personali valikumenetlusi puudutava meetme tühistamisest tulenevate tagajärgede kohta, peab ta püüdma ühitada nende kandidaatide huve, kes satuvad selle menetluse käigus toime pandud rikkumise tõttu ebasoodsamasse olukorda, teiste kandidaatide huvidega, mistõttu peab ta võtma arvesse mitte ainult vajadust taastada nende kandidaatide õigusi, kelle õigusi on juba riivatud, vaid arvestama ka juba väljavalitud kandidaatide õiguspärase ootusega (vt selle kohta 6. juuli 1993. aasta kohtuotsus komisjon vs. Albani jt, C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punkt 14, ja 26. märtsi 2019. aasta kohtuotsus Hispaania vs. parlament, C‑377/16, EU:C:2019:249, punkt 83).

47      Selleks peab liidu kohus võtma arvesse nii asjaomase rikkumise laadi ja mõju kui ka erinevaid võimalikke meetmeid, et ühitada omavahel vajadus taastada selle hageja õigused, kelle õigusi on riivatud, kolmandate isikute olukord ja teenistuse huvid. Nagu Avaliku Teenistuse Kohtu president käesoleva vaidluse raames ajutiste meetmete kohaldamise menetluses (1. oktoobri 2015. aasta kohtumäärus Galocha vs. Entreprise commune Fusion for Energy, F‑117/15 R, EU:F:2015:114, punkt 30) õigesti märkis, võivad sellise hinnangu andmisel olla asjakohaseks teguriks nii nende isikute arv, keda valikumenetlus mõjutas, kui ka edukaks osutunud kandidaatide arv.

48      Sellest kohtupraktikast nähtub, et liidu personali valikumenetlusi puudutava meetme tühistamisest tulenevate tagajärgede kohaldamisel tuleb arvesse võtta iga üksikjuhtumi asjaolusid. Siit järeldub, et ei ole olemas õiguslikku põhimõtet, mille kohaselt ei või konkursi tulemusi kunagi tühistada, sest selline tühistamine kujutaks endast paratamatult toime pandud rikkumise suhtes ebaproportsionaalset tagajärge.

49      Niisugune järeldus on leidnud kinnitust Euroopa Kohtu hiljutises kohtupraktikas, eelkõige 26. märtsi 2019. aasta kohtuotsuse Hispaania vs. komisjon (C‑377/16, EU:C:2019:249, punkt 86) aluseks olnud kohtuasjas, kus Euroopa Kohus ei tühistanud mitte ainult osalemiskutset autojuhtide ametikohtadele kandideerimiseks seetõttu, et kandidaatide keeleoskusele seatud tingimused olid diskrimineerivad, vaid tühistas ka andmebaasi, mis sisaldas kandidaatide nimesid, keda võidakse tööle võtta, kuna needsamad diskrimineerivad tingimused võivad andmebaasile mõju avaldada.

50      Eeltoodust lähtudes tuleb sedastada, et tühistades kõik konkursi tulemused, ei rikkunud Üldkohus käesoleva juhtumi asjaoludel õigusnormi.

51      Seega tuleb Fusion for Energy ainsa väite esimene osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

 Ainsa väite teine osa

 Apellandi argumendid

52      Ainsa väite teises osas väidab Fusion for Energy, et Üldkohus rikkus õigusnormi seoses Fusion for Energy toime pandud rikkumise laadi kvalifitseerimisega sellest rikkumisest tulenevate tagajärgede hindamisel. Ta rõhutab, et kõiki valikumenetluses osalejaid koheldi võrdselt, õigusnormi rikkumine ei mõjutanud valikukriteeriume ja tal oli õigus korraldada valikumenetlus ilma kirjaliku katseta. Seega ei ole tegemist sisulise õigusvastasusega, mida käsitleti 27. novembri 2012. aasta kohtuotsuses Itaalia vs. komisjon (C‑566/10 P, EU:C:2012:752) ja millega oli põhjendatud kolmandaid isikuid puudutavate hilisemate aktide tühistamine.

53      Fusion for Energy ei nõustu vaidlustatud kohtuotsuse punktis 69 antud Üldkohtu seisukohaga osas, milles Üldkohus leidis, et hilisemate otsuste tühistamine ei ole ebaproportsionaalne meede, kuna toime pandud rikkumine mõjutas kõigi kandidaatide hindamist. Ta väidab, et asjaomane rikkumine võis teatud kandidaatidele mitte mõju avaldada või avaldada nii negatiivset kui ka positiivset mõju. Seega ei ole need asjaolud võrreldavad juhtumiga, kus konkurss on tühistatud keelereeglite rikkumise tõttu, kuna teatud kandidaate koheldi teistega võrreldes soodsamalt.

 Euroopa Kohtu hinnang

54      Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et valikumenetluse õigusvastasus, mida Fusion for Energyle ette heidetakse, ei seisne menetluses osalenud kandidaatide diskrimineerimises, vaid nagu vaidlustatud kohtuotsuse punktist 46 ilmneb, selles, et valikukomisjon ei järginud vaba ametikoha teates ette nähtud eeskirju, millest ta oli kohustatud kinni pidama.

55      Peale selle ei ole Fusion for Energy tõendanud, et Üldkohus rikkus õigusnormi, kui argumendile, et Fusion for Energyl oli õigus korraldada valikumenetlus ilma kirjaliku katsetata, vastas ta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 53, et Fusion for Energy oleks pidanud kandidaatide teeneid võrdlevalt hindama sellest õiguslikust raamistikust lähtudes, mis oli loodud kõnealuse vaba ametikoha teatega, mitte teatega, mida ta soovis või oleks soovinud avaldada.

56      Nagu käesoleva kohtuotsuse punktist 14 ilmneb, kutsuti Y. Galocha 17. aprilli 2015. aasta e‑kirjaga vestlusele, mis oli korraldatud selleks, et aidata valikukomisjoni liikmetel hinnata tema üldist ettevalmistust ja motivatsiooni, tema suutlikkust täita kõnealuse vaba ametikoha teate punktis „Vastutus“ kirjeldatud ülesandeid, kõnesoleva valdkonna erialateadmisi, eneseväljendusoskust Fusion for Energy töökeeltes ja kohanemisvõimet mitmekultuurilises keskkonnas. Need kriteeriumid vastavad suulise katse kriteeriumidele, mida on kirjeldatud käesoleva kohtuotsuse punktis 10 mainitud kandideerimisjuhistes.

57      Nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 11 on märgitud, oli kandideerimisjuhistes aga ette nähtud, et kirjaliku katse raames võetakse arvesse konkreetset pädevust valikumenetlusega seotud vaba ametikoha jaoks, kandidaadi kirjaliku eneseväljenduse taset ja oskusi ning tema üldist võimekust ja keelelisi võimeid, niivõrd kui neid on vaja tema ülesannete täitmiseks.

58      Eeltoodust järeldub, et igal katsel olid erinevad eesmärgid, mistõttu ilma kirjalikku katset läbi viimata hinnati kandidaate vaid osa nende elementide alusel, mida oleks kandideerimisjuhiste kohaselt tulnud arvesse võtta.

59      Seetõttu ei saa Fusion for Energy etteheide seoses vaidlustatud kohtuotsuse punktiga 69 seada kahtluse alla järeldust, et toime pandud rikkumine mõjutas kõigi kandidaatide hindamist. Nimelt oleks kirjaliku katse korraldamisest tuleneva mõju puudumine või negatiivse või positiivse mõju olemasolu kaasa toonud reservnimekirjadesse kantud kandidaatide teistsuguse väljavalimise või liigitamise.

60      Järelikult tuleb ainsa väite teine osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

 Ainsa väite kolmas osa

 Apellandi argumendid

61      Oma ainsa väite kolmandas osas väidab Fusion for Energy, et Üldkohus ei ole Y. Galocha, tööle võetud või reservnimekirjadesse kantud kandidaatide ja teenistuse huve nõuetekohaselt tasakaalustanud. Y. Galocha puhul leiab Fusion for Energy, et vaidlustatud kohtuotsusel ei ole tema suhtes mingit positiivset mõju, kuna ta ei nõudnud kahju hüvitamist ja Üldkohus ei rahuldanud uue valikumenetluse korraldamise taotlust. Seevastu kolmandatele isikutele avaldab vaidlustatud kohtuotsus negatiivset mõju. Nimelt tuleb mõnega neist lepingud lõpetada ja ülejäänud kandidaadid kaotavad oma koha reservnimekirjades.

62      Fusion for Energy heidab Üldkohtule ette, et viimane leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 68, et kandidaadid, kelle nimed olid reservnimekirjadesse kantud, sealhulgas Fusion for Energylt tööpakkumise saanud kandidaadid, ei saa tugineda õiguspärasele ootusele, kuivõrd kõnealuses vaba ametikoha teates oli ette nähtud, et toimub ka kirjalik katse, ent enne tööpakkumiste saatmist ühtegi sellist kirjalikku katset ei korraldatud.

63      Niisugune argument, mis põhineb asjaolul, et kandidaadid pidid olema toime pandud rikkumisest teadlikud, kuna nad kirjalikku testi ei teinud, läheb vastuollu kohtupraktikaga, mille kohaselt kolmandatele isikute soodsaid otsuseid ei tühistatud asjaoludel, mille puhul juhtkonna eksimus oli palju raskem kui Fusion for Energy eksimus. Viimane viitab sellega seoses 5. juuni 1980. aasta kohtuotsusele Oberthür vs. komisjon (24/79, EU:C:1980:145) ja 27. novembri 2012. aasta kohtuotsusele Itaalia vs. komisjon (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). Fusion for Energy väidab, et käesolevas asjas rikkus ta enda kehtestatud reegleid, nimelt kandideerimisjuhiseid, mitte aga normihierarhias kõrgemalseisvaid reegleid, mida kandidaadid paremini tunnevad, kes võivad seega aru saada, et tegemist on rikkumisega.

64      Teenistuse huvide kohta väidab Fusion for Energy, et kohustus öelda leping üles teenistujale, kes peab teise liikmesriiki kolima, ähvardab asjaomase institutsiooni õhkkonda selgelt halvendada.

 Euroopa Kohtu hinnang

65      Nagu käesoleva kohtuotsuse punktides 46 ja 47 viidatud kohtupraktikast sisuliselt tuleneb, kui akti tühistamisele eelnenud olukorra ennistamine tähendab hilisemate, kuid kolmandaid isikuid puudutavate aktide tühistamist, siis võidakse need tühistada ainult siis, kui see ei ole eelkõige toime pandud rikkumise laadi ja teenistuse huve arvestades ebaproportsionaalne. Proportsionaalsuse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõte eeldavad, et ühitatakse rikkumisega kahju saanud isiku huvi oma õigused taastada nende kolmandate isikute huvidega, kelle õiguslik olukord on võinud neis tekitada õiguspärast ootust.

66      Käesoleval juhul ei rikkunud Üldkohus õigusnormi, kui ta sedastas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 68, et kandidaadid, kelle nimed olid reservnimekirja kantud, sealhulgas Fusion for Energylt tööpakkumise saanud kandidaadid, ei saa tugineda õiguspärasele ootusele, kuivõrd kõnealuses vaba ametikoha teates oli ette nähtud, et toimub ka kirjalik katse, kuigi reservnimekirjad koostati ja tööpakkumised saadeti ilma, et kandidaatidele oleks sellist katset korraldatud.

67      Lisaks tuleb märkida, et Y. Galocha esitas tühistamishagi, mille ese ja nõuded avaldati 5. oktoobri 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas (ELT 2015, C 328, lk 37), ning ajutiste meetmete kohaldamise taotluse, mille kohta tegi Avaliku Teenistuse Kohtu president 1. oktoobril 2015 ehk enne, kui üks neist edukatest kandidaatidest tööle asus, kohtumääruse Galocha vs. Entreprise commune Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), milles Avaliku Teenistuse Kohtu president märkis, et Y. Galocha väide, et eirati kõnesolevat vaba ametikoha teadet ja kandideerimisjuhiseid, on „esmapilgul“ põhjendatud.

68      Üldkohus võttis teenistuse huve arvesse, kui ta leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 69, et reservnimekirjade ja neisse nimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise otsuste tühistamist ei saa pidada valikumenetluse tühistamise ebaproportsionaalseks tagajärjeks, kuna kõnealune rikkumine mõjutas kõigi kandidaatide hindamist ja seda ei saa seega korvata, võttes meetmeid üksnes Y. Galocha suhtes. Lisaks võttis Üldkohus arvesse valikumenetluse väga piiratud ulatust, mis viitab sellele, et valikumenetluse jätkamine või uue menetluse korraldamine ei tohiks raskusi tekitada.

69      Mis puudutab Fusion for Energy kaalutlusi selle kohta, et vaidlustatud kohtuotsusel ei ole Y. Galocha suhtes positiivset mõju, kuna ta ei nõudnud kahju hüvitamist ja tema nõuded uue valikumenetluse korraldamiseks jäeti rahuldamata, siis tuleb märkida, et Üldkohus ei rikkunud õigusnormi, kui ta meenutas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 74, et ELTL artikli 270 ja personalieeskirjade artikli 91 alusel esitatud hagi raames ei ole liidu kohus pädev tegema juhtkonnale ettekirjutusi (vt selle kohta 9. augusti 1994. aasta kohtuotsus parlament vs. Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, punkt 71). Kuigi Üldkohus ei saanud seega uue valikumenetluse korraldamise taotlust rahuldada, ei ole see asjaolu siiski selline, et ainuüksi selle tõttu kaotaks Y. Galocha asjaomase valikumenetluse tühistamise vastu huvi.

70      Siinkohal olgu seoses kahju hüvitamisega meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et Üldkohtule kuulub vastavalt personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 teisele lausele rahaliste vaidluste puhul täielik pädevus, mille raames ta võib, kui selleks on alust, mõista omal algatusel kostjalt välja hüvitise tema eksimuse tõttu tekkinud kahju eest ning sellisel juhul hinnata tekkinud kahju ex aequo et bono kohtuasja kõiki asjaolusid arvestades (vt eelkõige 5. juuni 1980. aasta kohtuotsus Oberthür vs. komisjon, 24/79, EU:C:1980:145, punkt 14; 21. veebruari 2008. aasta kohtuotsus komisjon vs. Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punkt 58, ning 20. mai 2010. aasta kohtuotsus Gogos vs. komisjon, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punkt 44).

71      Y. Galocha esitatud nõuetest tuleneb siiski, et ta soovis valikumenetluse tulemuste tühistamist, et uuesti alustatud või jätkatud menetluses osaleda, mitte ei soovinud kahju hüvitamist. Peale selle, tühistades esiteks nii otsuse mitte kanda Y. Galocha nime reservnimekirjadesse ja teiseks asjaomased reservnimekirjad kui ka otsused nendesse nimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise kohta, asus Üldkohus kaudselt pigem seisukohale, et käesoleval juhul tuleb ennistada Y. Galocha õiguslik olukord enne toime pandud rikkumist, mitte hüvitada talle kahju.

72      Reservnimekirjadesse kantud kahe kandidaadi kohta olgu märgitud, et kui apellant oleks valikumenetlust uuesti alustanud või jätkanud seda vaba ametikoha teadet järgides, oleks neil kandidaatidel olnud võimalik selles menetluses osaleda. Apellandi tööle võetud kandidaatide kohta tuleb märkida, et kuigi apellatsioonkaebusel ei ole Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 60 esimese lõigu kohaselt peatavat toimet, ei palunud apellant Üldkohtu otsuse täitmise peatamist. Peale selle, nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 68 märgiti, ei saa edukad kandidaadid tugineda käesolevas asjas õiguspärasele ootusele, mis on iseäranis asjakohane kolmandate isikute huvide hindamisel. Igal juhul olid kaks esimest lepingut, millest üks jõustus 1. augustil 2015 ja teine 1. novembril 2015, sõlmitud kehtivusega kuni kolmeks aastaks ilma lepingu pikendamise võimaluseta. Järelikult ei ole väide, mis puudutab apellandi tööle võetud kahe eduka kandidaadi kaitset, enam asjasse puutuv.

73      Kõigist eeltoodud asjaoludest järeldub, et Üldkohus ei rikkunud õigusnormi, kui ta määras kindlaks arvessevõetavad huvid, tasakaalustas need huvid, tegi järelduse, et otsus tühistada valikumenetluse tulemusena koostatud reservnimekirjad ja Fusion for Energy otsused nendesse reservnimekirjadesse kantud edukate kandidaatide töölevõtmise kohta ei ole valikumenetluse tühistamise ebaproportsionaalseks tagajärjeks, ning otsustas Y. Galocha teise ja kolmanda nõude rahuldada.

74      Järelikult tuleb ainsa väite kolmas osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

75      Kuna ainus väide ei ole põhjendatud, tuleb apellatsioonkaebus rahuldamata jätta.

 Kohtukulud

76      Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 lõige 2 näeb ette, et kui apellatsioonkaebus on põhjendamatu, siis otsustab Euroopa Kohus kohtukulude jaotuse. Vastavalt sama kodukorra artikli 138 lõikele 1, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

77      Kuna Y. Galocha apellatsioonkaebuse vastust ei esitanud, jäetakse Fusion for Energy kohtukulud tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1.      Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.      Jätta ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohtukulud tema enda kanda.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: hispaania.