Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 8. maja 2019(*)

„Pritožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Natečaj – Sodba o razglasitvi ničnosti – Obseg razglasitve ničnosti – Tehtanje zadevnih interesov – Razglasitev ničnosti rezervnih seznamov – Razglasitev ničnosti odločb o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov“

V zadevi C‑243/18 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 3. aprila 2018,

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije, ki ga zastopata G. Poszler in R. Hanak, agenta,

pritožnik,

druga stranka v postopku je

Yosu Galocha, stanujoč v Madridu (Španija), ki ga zastopa A. Asmaryan Degtyareva, abogada,

tožeča stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi J.‑C. Bonichot, predsednik senata, C. Toader, sodnica, A. Rosas (poročevalec), L. Bay Larsen in M. Safjan, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Bobek,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 29. januarja 2019

izreka naslednjo

Sodbo

1        Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (v nadaljevanju: Fusion for Energy) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 25. januarja 2018, Galocha/Evropsko skupno podjetje Fusion for Energy (T‑561/16, EU:T:2018:29; v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Splošno sodišče med drugim razglasilo ničnost rezervnih seznamov izbirnega postopka F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 ter odločb podjetja Fusion for Energy o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov.

 Dejansko stanje in odločbe, izpodbijane pred Splošnim sodiščem

2        Fusion for Energy, „skupno podjetje“ v smislu člena 45 Pogodbe Euratom, je bilo ustanovljeno z Odločbo Sveta z dne 27. marca 2007 (2007/198/Euratom) (UL 2007, L 90, str. 58). V skladu s členom 4 Priloge k tej odločbi, naslovljenim „Pravna oseba“, je to podjetje pravna oseba ter na ozemlju vsake od svojih članic uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava pravo zadevne države.

3        Yosu Galocha je v prostorih podjetja Fusion for Energy v Barceloni (Španija) delal od 23. aprila 2014 kot začasni uslužbenec in od 5. maja 2015 kot zunanji izvajalec tega podjetja. Februarja 2016 je pogodba podjetja Fusion for Energy s podjetjem, v katerem je bil zaposlen Y. Galocha, potekla in od tega dne ne dela več v prostorih podjetja Fusion for Energy.

4        Podjetje Fusion for Energy je 5. februarja 2015 na svojem spletnem mestu objavilo razpis prostega delovnega mesta F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 za sestavo dveh rezervnih seznamov za zaposlitev uslužbencev za podporo nadzora stroškov, in sicer enega za štiri uspešne kandidate za njegovo lokacijo v Barceloni in drugega, prav tako za štiri uspešne kandidate, za njegovo lokacijo v Cadarachu (Francija).

5        Uspešni kandidati so se morali zaposliti kot pogodbeni uslužbenci v skladu s členom 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljevanju: PZDU) za največ tri leta brez možnosti podaljšanja pogodbe. V točki 3 zadevnega razpisa prostega delovnega mesta je bilo glede dodatnih informacij v zvezi z izbirnim postopkom pogodbenih uslužbencev napoteno na navodila za prijavo kandidatov, ki so na voljo na spletnem mestu podjetja Fusion for Energy, in na PZDU.

6        Točka 5 teh navodil, ki so bila na voljo med izbirnim postopkom, je bila naslovljena „Pregled izbirnega postopka“.

7        V njej je bilo med drugim določeno, da se ustanovi izbirna komisija.

8        V oddelku 1, naslovljenem „Ocenjevanje prijav“, točka 5, navedenih navodil je bilo v tretjem pododstavku določeno, da je treba primerne kandidate z najboljšimi profili povabiti na ustni in pisni preizkus. V petem pododstavku točke 5 je bilo določeno, da bodo natančnejše informacije glede datuma, ure in naslova, kjer bodo potekali ti ustni in pisni preizkusi, navedene v vabilih, poslanih primernim kandidatom. Kot zadnje je bilo v šestem pododstavku navedene točke 5 določeno, da se glede na število kandidatov te kandidate lahko povabi na ustne in pisne preizkuse na isti dan ali na več dni.

9        V oddelku 2, naslovljenem „Izbor“, točka 5, navodil za prijavo kandidatov so si zaporedno sledili naslovi „Ustni preizkus“, „Pisni preizkus“ in „Postopkovni vidiki preizkusov“.

10      Pod navedenim naslovom, ki se nanaša na ustni preizkus, je bilo določeno, da je namen tega preizkusa članom izbirne komisije omogočiti, da ocenijo splošno predstavitev in motivacijo kandidata, njegovo sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod naslovom „Odgovornosti“ zadevnega razpisa prostega delovnega mesta, njegova posebna znanja na zadevnem področju, njegovo sposobnost izražanja v delovnih jezikih podjetja Fusion for Energy in njegovo sposobnost prilagajanja multikulturnemu okolju.

11      Pod naslovom „Pisni preizkus“ je bilo v navedeni točki 5 določeno, da se pri tem preizkusu upoštevajo posebne sposobnosti za prosto delovno mesto, za katero je bil uveden izbirni postopek, sposobnost pisnega izražanja kandidata in njegova predstavitev ter njegove splošne in jezikovne sposobnosti, če so potrebne za opravljanje njegovih nalog.

12      Pod navedenim naslovom „Postopkovni vidiki preizkusov“, drugi pododstavek, je bilo navedeno, da se ocenjevanje kandidatov konča šele takrat, ko se vsi kandidati udeležijo obeh preizkusov, ustnega in pisnega, in da ta ocena temelji na rezultatu, pridobljenem na podlagi obeh preizkusov. V petem pododstavku je bilo med drugim določeno, da je prepovedan kakršen koli stik s člani izbirne komisije.

13      Y. Galocha je 26. februarja 2015 vložil prijavo za izbirni postopek, ki se je začel z zadevnim razpisom prostega delovnega mesta.

14      Kadrovska služba podjetja Fusion for Energy je z elektronsko pošto z dne 17. aprila 2015 Y. Galocho povabila na razgovor. Z dopisom, poslanim v priponki tega elektronskega sporočila, je bil Y. Galocha obveščen, da bo razgovor trajal približno 45 minut in da bo večinoma potekal v angleščini, da bi se članom izbirne komisije omogočilo oceniti njegovo splošno predstavitev in motivacijo, njegovo sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod naslovom „Odgovornosti“ zadevnega prostega delovnega mesta, njegova posebna znanja na zadevnem področju, njegovo sposobnost izražanja v delovnih jezikih podjetja Fusion for Energy in njegovo sposobnost prilagajanja multikulturnemu okolju. V tem dopisu pisni preizkus ni bil omenjen.

15      Y. Galocha se je 11. maja 2015 udeležil ustnega preizkusa zadevnega izbirnega postopka.

16      Ne njemu ne drugim kandidatom ni bilo poslano vabilo na pisni preizkus.

17      Z elektronskim sporočilom z dne 4. junija 2015 je vodja kadrovske službe podjetja Fusion for Energy Y. Galocho v imenu izbirne komisije obvestil, da je izbirna komisija na podlagi ustnega in pisnega preizkusa, ki se ju je udeležil, sklenila, da njegovega imena ne vpiše na rezervna seznama.

18      Istega dne je Y. Galocha pri izbirni komisiji vložil zahtevo za ponovni preizkus te odločitve in v njej trdil, da pisni preizkus sploh ni bil izveden, ter zahteval, da se rezultati izbire, ki je bila opravljena le na podlagi ustnega preizkusa, razglasijo za nične, in da se pred končno odločitvijo izbirne komisije ponovno izvede pisni preizkus.

19      Prav tako istega dne je Y. Galocha na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov Evropske unije (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), ki se uporablja za pogodbene uslužbence na podlagi člena 117 PZDU, pri organu, pooblaščenem za sklepanje pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: OPSP), in sicer pri direktorju podjetja Fusion for Energy, vložil pritožbo. Njegova pritožba je vsebovala iste trditve ter iste zahteve za razglasitev ničnosti in za ponovno izvedbo, ki jih je predložil navedeni izbirni komisiji.

20      Izbirna komisija je po elektronski pošti z dne 3. julija 2015 zavrnila zahtevo za ponovni preizkus.

21      Na vsakem od rezervnih seznamov, ki sta bila sestavljena na podlagi rezultatov zadevnega izbirnega postopka, so bila imena štirih uspešnih kandidatov. Imena Y. Galoche na seznamih ni bilo.

22      Podjetje Fusion for Energy je 25. junija 2015 enemu od uspešnih kandidatov s teh seznamov ponudilo delovno mesto. Službo je začel opravljati 1. avgusta 2015 v Cadarachu. Podjetje Fusion for Energy je 10. julija 2015 še enemu od teh uspešnih kandidatov ponudilo delovno mesto. Službo je začel opravljati 1. novembra 2015 v Cadarachu.

 Postopek na prvi stopnji

23      Y. Galocha je 18. avgusta 2015 v sodnem tajništvu Sodišča za uslužbence Evropske unije vložil tožbo, v kateri je predlagal, naj Sodišče za uslužbence:

–      izbirni postopek za delovna mesta uslužbencev za podporo nadzora stroškov, ki ga je izvedlo podjetje Fusion for Energy, evidentiran pod številko F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, razglasi za ničen;

–      rezervna seznama, določena na podlagi zadevnega izbirnega postopka, razglasi za nična;

–      imenovanje kandidatov, izbranih za zaposlitev na prostih delovnih mestih, in nastop funkcije kandidatov, ki ju je predlagala izbirna komisija in izbral direktor podjetja Fusion for Energy, razglasi za nična;

–      potrdi utemeljenost izvedbe novega izbirnega postopka za delovna mesta za uslužbence za podporo nadzora stroškov;

–      potrdi ustreznost pisnega preizkusa v okviru novega izbirnega postopka za delovna mesta za uslužbence za podporo nadzora stroškov in potrdi, da je utemeljeno, da se izvede takoj, da se izberejo kandidati;

–      ugotovi, da možnost, da podjetje Fusion for Energy ne izvede pisnega preizkusa v okviru izbirnih postopkov, ki jih je to podjetje določilo v okviru posodobljene različice navodil za prijavo kandidatov, ni zakonita, in to možnost odpravi;

–      naloži vse potrebne ukrepe, da se ponovno izvede izbirni postopek v skladu s pravili, določenimi v zadevnem razpisu prostega delovnega mesta in v navodilih za prijavo kandidatov, ki so navedena v temu razpisu, pri čemer je izvedba ustnega in pisnega postopka obvezna, in

–      podjetju Fusion for Energy naloži plačilo stroškov.

24      V skladu s členom 51(2) Poslovnika Sodišča za uslužbence z dne 21. maja 2014 (UL 2014, L 206, str. 1) je bilo v Uradnem listu Evropske unije z dne 5. oktobra 2015 (UL 2015, C 328, str. 37) objavljeno obvestilo, v katerem so bili navedeni datum vložitve tožbe, ime tožene stranke, predmet in opis spora ter tožbeni predlogi.

25      Y. Galocha je s predlogom za izdajo začasne odredbe, prav tako vloženim 18. avgusta 2015, predsedniku Sodišča za uslužbence predlagal, naj odredi odlog izvršitve odločb, s katerimi je podjetje Fusion for Energy imenovalo uslužbenca za podporo nadzora stroškov, in, podredno, naj tema uradnikoma odredi prekinitev opravljanja nalog, če jih že opravljata.

26      Postopek v zadevi v glavni stvari je bil 20. avgusta 2015 v skladu s členom 91(4), drugi stavek, Kadrovskih predpisov prekinjen do odgovora na pritožbo, ki jo je vložil Y. Galocha. Ta pritožba je bila zavrnjena 30. septembra 2015.

27      V predlogu za izdajo začasne odredbe je Y. Galocha med drugim trdil, da bi v primeru razglasitve ničnosti izpodbijanih imenovanj uslužbenca, ki sta bila zaposlena na podlagi teh imenovanj, v novem izvedenem izbirnem postopku imela prednost zaradi teoretičnega in praktičnega znanja, ki naj bi ga od imenovanja pridobila pri opravljanju svojih nalog. Po mnenju Y. Galoche poleg tega obstaja „možnost za tveganje“, da bo podjetje Fusion for Energy v novem izbirnem postopku zadevna uslužbenca obravnavalo ugodneje, saj bi bila zanj ugodnejša zaposlitev kandidata, ki je že pridobil izkušnje na delovnem mestu, ki naj bi ga zasedel.

28      Predlog za izdajo začasne odredbe je bil zavrnjen s sklepom z dne 1. oktobra 2015, Galocha/Skupno podjetje Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), odločitev o stroških pa je bila pridržana. Predsednik Sodišča za uslužbence je v tem sklepu ugotovil, da je tožbeni razlog, ki ga je uveljavljal Y. Galocha in ki se je nanašal na neupoštevanje zadevnega razpisa prostega delovnega mesta in navodil za prijavo kandidatov, „na prvi pogled“ utemeljen ter da torej obstaja fumus boni juris. V točki 30 tega sklepa je navedeni predsednik ugotovil, da „nezakonitost, ugotovljena prima facie, ne zadeva le položaja [Y. Galoche], temveč ves izbirni postopek“.

29      V navedenem sklepu je predsednik Sodišča za uslužbence odločil:

„29      V skladu z ustaljeno sodno prakso odločbe, sprejete po natečaju, ki se organizira za vzpostavitev rezervnega seznama za zaposlitev, kandidatu, ki je v manj ugodnem položaju zaradi nepravilnosti v zvezi z njim med natečajem, ne morejo povzročiti nepopravljive škode, ker so – kadar se preizkus v okviru takega natečaja šteje za nezakonitega – pravice kandidata ustrezno zaščitene, če komisija in organ za imenovanja [OI] ponovno preučita svoje odločbe in poiščeta pravično rešitev za njegov primer, ne da bi bilo treba dvomiti o vseh rezultatih natečaja ali preklicati imenovanja, ki so se zgodila po njem (sklep z dne 1. februarja 2007, Bligny/Komisija, F‑142/06 R, EU:F:2007:20, točka 24 in navedena sodna praksa).

30      Sodna praksa, navedena v prejšnji točki, pa se nanaša na posledice javnih natečajev in ne na posledice bolj omejenih izbirnih preizkusov, kakršen je ta, v katerem je sodeloval [Y. Galocha]. Poleg tega, čeprav je ta v tožbi v postopku v glavni stvari predlagal razglasitev ničnosti rezervnega seznama in imenovanj, do katerih je prišlo, je iz dejanskega stanja v zadevi razvidno, da je v spornem izbirnem postopku zgolj prišlo do oblikovanja dveh rezervnih seznamov s skupaj osmimi uspešnimi kandidati in imenovanja enega od njih, drugo imenovanje pa je potekalo ob vložitvi navedenega predloga. Poleg tega nezakonitost, ugotovljena prima facie, ne zadeva le položaja [Y. Galoche], ampak ves izbirni postopek. Zato sodne prakse [ki izhaja iz sklepa z dne 1. februarja 2007, Bligny/Komisija (F‑142/06 R, EU:F:2007:20)], ki temelji na načelu sorazmernosti, v obravnavani zadevi ni mogoče uporabiti, prav tako pa ne more povzročiti zavrnitve predloga za odlog izvršitve zaradi neobstoja nujnosti.

31      Ob upoštevanju navedenega organi, ki morajo ponovno začeti ali nadaljevati izbirni postopek po ničnostni sodbi v zvezi z imenovanji po zaključku tega postopka, pri presoji kvalifikacij in uspešnosti kandidatov ne morejo upoštevati izkušenj, ki so jih ti pridobili pri opravljanju nalog, povezanih z njihovim preklicanim imenovanjem. V takem primeru se bo namreč štelo, da doba službovanja in izkušnje, ki so jih pridobili imenovani kandidati, katerih imenovanje se prekliče, niso nikoli obstajali. Če pa se izbirni postopek nadaljuje, morajo navedeni organi pri presoji uspešnosti kandidatov poskrbeti, da se zadevnim osebam ne prizna neupravičena prednost. Kar zadeva ‚možnost za tveganje‘, da bo OPSP ugodneje obravnaval uslužbenca, imenovana ob koncu spornega izbirnega postopka, gre zgolj za trditev ter ni mogoče sklepati, da bi OPSP ravnal nezakonito in upošteval izkušnje, ki sta jih pridobila uspešna kandidata, katerih imenovanje je bilo razglašeno za nično.“

30      Sodišče za uslužbence je 1. oktobra 2015 preklicalo začasno prekinitev postopka v glavni stvari.

31      V skladu s členom 3 Uredbe (EU, Euratom) 2016/1192 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče (UL 2016, L 200, str. 137) je bila obravnavana zadeva prenesena na Splošno sodišče v stanju, v kakršnem je bila 31. avgusta 2016.

32      Podjetje Fusion for Energy je v odgovoru na tožbo navedlo, da sta bila sprejeta le dva kandidata, eden, ki je začel opravljati službo 1. avgusta 2015, in drugi, ki je začel opravljati službo 1. novembra 2015. Poleg tega je navedlo, da je na podlagi zahteve po začasnih ukrepih odločilo, da odloži uporabo rezervnih seznamov, dokler o tem ne bo izdana odločba v obravnavani zadevi. Podjetje Fusion for Energy je v odgovor na zahtevo Splošnega sodišča pojasnilo, da obstaja samo en rezervni seznam, razdeljen na dva dela, od katerih se prvi nanaša na kandidate, predvidene za Barcelono, in drugi na kandidate, predvidene za Cadarache, ter da so v vsakega od teh delov vpisani isti uspešni kandidati.

33      Obravnava je bila opravljena 14. septembra 2017.

 Izpodbijana sodba

34      Splošno sodišče je menilo, da izbirna komisija s tem, da je ocenila Y. Galocho in druge primerne kandidate, ne da bi izvedla pisni preizkus, ni upoštevala določb iz zadevnega razpisa prostega delovnega mesta, čeprav bi jih morala, zaradi česar zadevni izbirni postopek ni bil pravilen.

35      Zato je razglasilo za nično odločbo izbirne komisije o tem, da se ime Y. Galoche ne vpiše na rezervna seznama izbirnega postopka F4E/CA/ST/FGIV/2015/001.

36      V zvezi s tožbenimi predlogi, s katerimi je Y. Galocha predlagal razglasitev ničnosti rezervnih seznamov, sestavljenih po izbirnem postopku, in razglasitev ničnosti odločb o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov, je Splošno sodišče v točki 65 izpodbijane sodbe opozorilo, da je treba načeloma ponovno vzpostaviti pravni položaj, v katerem je bil Y. Galocha, preden je izbirna komisija storila nepravilnost.

37      V točki 66 izpodbijane sodbe je opozorilo, da kadar ponovna vzpostavitev prejšnjega položaja ne pomeni le razglasitve ničnosti akta, ki je naslovljen na tožečo stranko in posega v njen položaj, ampak zahteva tudi razglasitev ničnosti poznejših aktov, ki so naslovljeni na tretje osebe in so za njih ugodni, se taka posledična razglasitev ničnosti izvede, le če ob upoštevanju zlasti storjene nezakonitosti, interesa tretjih oseb in interesa službe ni pretirana (sodba z dne 31. marca 2004, Girardot/Komisija, T‑10/02, EU:T:2004:94, točka 85).

38      V točki 67 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče glede interesa tretjih oseb spomnilo tudi, da je treba glede na načelo sorazmernosti in načelo varstva legitimnih pričakovanj upoštevati njihovo legitimno pričakovanje, ki je lahko vezano zlasti na vpis njihovega imena na rezervni seznam in na njihovo zasedbo prostega delovnega mesta (sodba z dne 31. marca 2004, Girardot/Komisija, T‑10/02, EU:T:2004:94, točka 86) ali, glede na primer, na odločbo o ponudbi delovnega mesta.

39      V točkah 68 in 69 izpodbijane sodbe, je Splošno sodišče tako presodilo zadevni položaj:

„68      V okoliščinah tega primera pa se uspešni kandidati, katerih imena so bila na rezervnih seznamih, vključno s tistima kandidatoma, ki jima je Fusion for Energy že ponudilo zaposlitev, ne morejo sklicevati na legitimno pričakovanje. V zadevnem razpisu prostega delovnega mesta je bila namreč predvidena izvedba pisnega preizkusa. Rezervna seznama pa sta bila sestavljena in ponudbi za zaposlitev poslani, ne da bi kandidati opravili tak preizkus.

69      Poleg tega glede na naravo nepravilnosti tudi ne bi bilo mogoče šteti, da bi bila razglasitev ničnosti rezervnih seznamov in odločb o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov pretirana glede na interes službe. Na eni strani je namreč nepravilnost vplivala na ocenjevanje vseh kandidatov in je torej ni mogoče popraviti z ukrepi, ki se nanašajo le na [Y. Galocho]. Na drugi strani ima ta izbirni postopek le eno zelo omejeno dimenzijo.“

40      Zato je Splošno sodišče ugodilo predlogom Y Galoche ter razglasilo za nične rezervna seznama izbirnega postopka F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 in odločbi podjetja Fusion for Energy o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh rezervnih seznamov. V preostalem je tožbo zavrnilo in podjetju Fusion for Energy naložilo plačilo stroškov.

 Pritožbeni predlogi

41      Podjetje Fusion for Energy s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

–        razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je Splošno sodišče z njo za nične razglasilo rezervna seznama izbirnega postopka F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 in odločbi podjetja Fusion for Energy o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh rezervnih seznamov, in

–        naloži Y. Galochi plačilo stroškov pritožbenega postopka in stroškov postopka na prvi stopnji, če bo Sodišče z dokončno sodbo razglasilo ničnost.

42      Y. Galocha, tožeča stranka v postopku na prvi stopnji, ni vložil odgovora na pritožbo.

 Pritožba

43      Podjetje Fusion for Energy v podporo pritožbi navaja en sam razlog, ki se nanaša na kršitev načela sorazmernosti. Po njegovem mnenju je Splošno sodišče napačno razglasilo ničnost rezervnih seznamov, oblikovanih po spornem izbirnem postopku, in odločb o zaposlitvi oseb s teh rezervnih seznamov.

 Prvi del edinega pritožbenega razloga

 Trditve pritožnika

44      Podjetje Fusion for Energy s prvim delom edinega pritožbenega razloga trdi, da Splošno sodišče ni spoštovalo načela sorazmernosti, ki je določeno v sodni praksi in v skladu s katerim v primeru natečajev za izbiro uradnikov razglasitev ničnosti vseh rezultatov načeloma pomeni čezmerno sankcijo za storjeno nezakonitost, in to ne glede na naravo nepravilnosti in obseg njenih posledic na rezultate natečaja. Nasprotno naj bi sodišče Evropske unije zgolj v zvezi z napredovanji preučilo vsak primer posebej.

45      Podjetje Fusion for Energy trdi, da bi glede na podobnost med izbiranjem uradnikov in izbiranjem drugih uslužbencev v obravnavani zadevi moralo biti uporabljeno tako načelo. S temi postopki naj bi se namreč sledilo istemu cilju, ker pomenijo začetek razmerja med institucijo Unije in kandidatom, medtem ko se z odločbo o napredovanju razmerje med uradnikom in njegovo institucijo ne spremeni.

 Presoja Sodišča

46      Kot je opozorilo Sodišče, mora sodišče Unije, ko odloča o posledicah razglasitve ničnosti ukrepa, ki se nanaša na postopke izbire osebja Unije, poskusiti uravnotežiti interese kandidatov, ki so zaradi nepravilnosti, storjene v tem postopku, v slabšem položaju, z interesi drugih kandidatov, tako da mora upoštevati ne le nujnost, da se znova vzpostavijo pravice kandidatov, ki so bili postavljeni v slabši položaj, ampak tudi legitimna pričakovanja že izbranih kandidatov (glej v tem smislu sodbi z dne 6. julija 1993, Komisija/Albani in drugi, C‑242/90 P, EU:C:1993:284, točka 14, in z dne 26. marca 2019, Španija/Parlament, C‑377/16, EU:C:2019:249, točka 83).

47      V ta namen mora to sodišče upoštevati naravo zadevne nepravilnosti in njene učinke ter različne možne ukrepe, da se uskladijo potreba tožeče stranke, da znova pridobi pravice, ki so ji bile kršene, položaj tretjih oseb in interes službe. Kot je pravilno opozoril predsednik Sodišča za uslužbence v postopku za izdajo začasne odredbe v tem sporu (sklep z dne 1. oktobra 2015, Galocha/Skupno podjetje Fusion for Energy, F‑117/15 R, EU:F:2015:114, točka 30), sta elementa, ki bi lahko bila upoštevna za to presojo, število oseb, ki jih je prizadela nepravilnost izbirnega postopka, in število uspešnih kandidatov.

48      Iz te sodne prakse je razvidno, da je treba posledice, ki izhajajo iz razglasitve ničnosti ukrepa v zvezi z izbirnimi postopki za osebje Unije, opredeliti ob upoštevanju posebnih okoliščin vsakega posameznega položaja. Iz tega sledi, da ne obstaja pravno pravilo, v skladu s katerim se rezultati natečaja nikoli ne bi mogli razglasiti za nične, ker bi taka razglasitev ničnosti nujno pomenila pretirano posledico storjene nepravilnosti.

49      Ta ugotovitev je podprta z nedavno sodno prakso Sodišča, zlasti v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 26. marca 2019, Španija/Parlament (C‑377/16, EU:C:2019:249, točka 86), s katero je Sodišče razglasilo ničnost razpisa za prijavo interesa za delovna mesta voznikov zaradi diskriminatornih pogojev v zvezi z jezikovnimi znanji kandidatov in tudi podatkovne zbirke z imeni kandidatov, ki bi jih bilo mogoče zaposliti, saj bi bilo mogoče šteti, da na to zbirko vplivajo isti diskriminatorni pogoji.

50      Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da Splošno sodišče z razglasitvijo ničnosti vseh rezultatov natečaja glede na okoliščine obravnavane zadeve ni napačno uporabilo prava.

51      Zato je treba prvi del edinega pritožbenega razloga podjetja Fusion for Energy zavrniti kot neutemeljen.

 Drugi del edinega pritožbenega razloga

 Trditve pritožnika

52      Podjetje Fusion for Energy z drugim delom edinega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno opredelilo naravo nezakonitosti, ki jo je samo storilo pri presoji posledic te nezakonitosti. Poudarja, da so bili vsi udeleženci izbirnega postopka obravnavani enako, da napaka ni vplivala na merila izbire in da je bilo upravičeno izvesti izbirni postopek brez pisnega preizkusa. Ne gre torej za bistveno nezakonitost, kakršna je tista iz sodbe z dne 27. novembra 2012, Italija/Komisija (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), s katero je bila utemeljena razglasitev ničnosti poznejših aktov, ki zadevajo tretje osebe.

53      Podjetje Fusion for Energy izpodbija stališče Splošnega sodišča iz točke 69 izpodbijane sodbe, v delu, v katerem je Splošno sodišče menilo, da razglasitev ničnosti poznejših odločb ni pretiran ukrep, saj je nepravilnost vplivala na ocenjevanje vseh kandidatov. Trdi, da je možno, da ta nepravilnost ni vplivala na nekatere kandidate ali da je imela negativne in pozitivne učinke. Okoliščine naj torej ne bi bile primerljive z okoliščinami natečaja, ki je bil razglašen za ničnega zaradi kršitve jezikovnih pravil, zaradi katerih so nekateri kandidati imeli prednost pred drugimi.

 Presoja Sodišča

54      V zvezi s tem je treba opozoriti, da nezakonitost izbirnega postopka, ki se očita podjetju Fusion for Energy, ni diskriminacija kandidatov v tem postopku, temveč dejstvo, kot je razvidno iz točke 46 izpodbijane sodbe, da izbirna komisija ni spoštovala določb iz razpisa prostega delovnega mesta, ki jih je bila dolžna upoštevati.

55      Dalje, podjetje Fusion for Energy ni dokazalo, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je na trditev, da naj bi podjetje Fusion for Energy bilo upravičeno izvesti izbirni postopek brez pisnega preizkusa, v točki 53 izpodbijane sodbe odgovorilo, da je pravni okvir, glede na katerega bi moralo primerjati ustreznost kandidatov, zadevni razpis prostega delovnega mesta, ne pa objava, ki jo je želelo oziroma bi jo lahko objavilo.

56      Poleg tega je bil Y. Galocha, kot je razvidno iz točke 14 te sodbe, z elektronsko pošto z dne 17. aprila 2015 povabljen na razgovor, da bi se članom izbirne komisije omogočilo oceniti njegovo splošno predstavitev in motivacijo, njegovo sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod naslovom „Odgovornosti“ razpisa prostega delovnega mesta, njegova posebna znanja na zadevnem področju, njegovo sposobnost izražanja v delovnih jezikih podjetja Fusion for Energy in njegovo sposobnost prilagajanja multikulturnemu okolju. Ta merila ustrezajo merilom ustnega preizkusa, opisanim v navodilih za prijavo kandidatov, ki so omenjena v točki 10 te sodbe.

57      Vendar je bilo, kot je navedeno v točki 11 te sodbe, v navodilih za prijavo kandidatov določeno, da se pri pisnem preizkusu upoštevajo posebne sposobnosti za prosto delovno mesto, za katero je bil uveden postopek, sposobnost pisnega izražanja kandidata in njegova predstavitev ter njegove splošne in jezikovne sposobnosti, če so potrebne za opravljanje njegovih nalog.

58      Iz zgoraj navedenega izhaja, da je bil namen vsakega od preizkusov drugačen, tako da so bili kandidati, ker pisnega preizkusa ni bilo, ocenjeni samo na podlagi dela elementov, ki jih je bilo treba upoštevati glede na navedena navodila.

59      Zato graja podjetja Fusion for Energy, ki se nanaša na točko 69 izpodbijane sodbe, ne more omajati ugotovitve, da je storjena nepravilnost vplivala na ocenjevanje vseh kandidatov. Neobstoj učinkov ali obstoj pozitivnih ali negativnih učinkov, ki bi izhajali iz izvedbe pisnega preizkusa, bi namreč lahko povzročil razlike pri izbiri ali uvrstitvi kandidatov, vpisanih na rezervna seznama.

60      Iz tega izhaja, da je treba drugi del edinega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

 Tretji del edinega pritožbenega razloga

 Trditve pritožnika

61      Podjetje Fusion for Energy s tretjim delom edinega pritožbenega razloga trdi, da Splošno sodišče ni pravilno pretehtalo interesov Y. Galoche, zaposlenih kandidatov ali kandidatov, vpisanih na rezervna seznama, ter interesa službe. Za Y. Galocho naj izpodbijana sodba ne bi imela nobenega pozitivnega učinka, ker ni uveljavljal odškodninskega zahtevka in ker Splošno sodišče ni ugodilo predlogu za izvedbo novega izbirnega postopka. Nasprotno pa bi tretje osebe utrpele negativne učinke izpodbijane sodbe. Prekiniti naj bi bilo namreč treba pogodbe, sklenjene z nekaterimi od njih, drugi kandidati pa bi izgubili mesto na rezervnem seznamu.

62      Podjetje Fusion for Energy Splošnemu sodišču očita, da je v točki 68 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se uspešni kandidati, vpisani na rezervna seznama, tudi tista, ki jima je podjetje Fusion for Energy ponudilo zaposlitev, ne morejo sklicevati na legitimno pričakovanje, ker je bilo v zadevnem razpisu prostega delovnega mesta določeno, da bo izveden pisni preizkus, in ker takega preizkusa ni bilo, preden sta bili odposlani ponudbi za zaposlitev.

63      Tak argument – ki temelji na dejstvu, da so se ti kandidati morali zavedati storjene nezakonitosti, saj niso opravili pisnega preizkusa – naj bi bil v nasprotju s sodno prakso, v skladu s katero odločbe, ki so ugodne za tretje osebe, niso bile razglašene za nične v okoliščinah, ko je bila storjena napaka precej resnejša od napake podjetja Fusion for Energy. To podjetje v zvezi s tem navaja sodbi z dne 5. junija 1980, Oberthür/Komisija (24/79, EU:C:1980:145), in z dne 27. novembra 2012, Italija/Komisija (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). Podjetje Fusion for Energy trdi, da je v tej zadevi kršilo lastna pravila, in sicer navodila za prijavo kandidatov, ne pa hierarhično višjih predpisov, ki jih kandidati bolje poznajo in se lahko zato bolje zavedajo obstoja nezakonitosti.

64      V zvezi z interesom službe podjetje Fusion for Energy trdi, da pomeni dejstvo, da bi moralo odpovedati pogodbo uslužbenca, ki se bo moral preseliti v drugo državo članico, očitno grožnjo v smislu poslabšanja medsebojnih odnosov v zadevni instituciji.

 Presoja Sodišča

65      Kot je v bistvu razvidno iz sodne prakse, navedene v točkah 46 in 47 te sodbe, se – kadar ponovna vzpostavitev položaja pred razglasitvijo ničnosti akta zahteva razglasitev ničnosti poznejših aktov, ki pa se nanašajo na tretje osebe – taka posledična razglasitev ničnosti izvede, le če ob upoštevanju zlasti narave storjene nezakonitosti in interesa službe ni pretirana. Načeli sorazmernosti in zaupanja v pravo namreč določata, da je treba uskladiti interes stranke, ki je žrtev nezakonitosti, da ponovno pridobi svoje pravice, in interese tretjih oseb, katerih pravni položaj je lahko pri njih vzbudil upravičena pričakovanja.

66      V obravnavanem primeru Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava, ko je v točki 68 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se uspešni kandidati, vpisani na rezervna seznama, tudi tista, ki jima je podjetje Fusion for Energy ponudilo zaposlitev, ne morejo sklicevati na legitimno pričakovanje, ker je bilo v zadevnem razpisu prostega delovnega mesta določeno, da bo izveden pisni preizkus, rezervna seznama pa sta bila sestavljena in ponudbi za zaposlitev poslani, ne da bi ti kandidati opravili tak preizkus.

67      Poleg tega je treba poudariti, da je Y. Galocha ničnostno tožbo, katere predmet in predlogi so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije z dne 5. oktobra 2015 (UL 2015, C 328, str. 37), in predlog za izdajo začasne odredbe, na podlagi katerega je bil izdan sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 1. oktobra 2015, Galocha/Skupno podjetje Fusion for Energy (F‑117/15 R, EU:F:2015:114), vložil pred začetkom dela enega od uspešnih kandidatov, v tem sklepu pa je predsednik tega sodišča navedel, da je tožbeni razlog, ki ga je uveljavljal Y. Galocha ter ki se je nanašal na neupoštevanje zadevnega razpisa prostega delovnega mesta in navodil za prijavo kandidatov, „na prvi pogled“ utemeljen.

68      Splošno sodišče je upoštevalo interes službe, ko je v točki 69 izpodbijane sodbe presodilo, da razglasitve ničnosti rezervnih seznamov in odločb o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov ni mogoče šteti za pretirano posledico razglasitve ničnosti izbirnega postopka, ker je zadevna nepravilnost vplivala na ocenjevanje vseh kandidatov in je torej ni mogoče popraviti z ukrepi, ki se nanašajo le Y. Galocho. Poleg tega je Splošno sodišče upoštevalo zelo omejen obseg izbirnega postopka, na podlagi česar je mogoče sklepati, da bi bilo mogoče šteti, da je nadaljevanje izbirnega postopka ali nov izbirni postopek lahek.

69      Glede navedb podjetja Fusion for Energy o tem, da izpodbijana sodba nima pozitivnih učinkov za Y. Galocho, ker ni uveljavljal odškodninskega zahtevka in ker je bil zavrnjen njegov predlog za izvedbo novega izbirnega postopka, je treba navesti, da Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava s tem, da je v točki 74 te sodbe opozorilo, da v okviru tožbe, vložene na podlagi člena 270 PDEU in člena 91 Kadrovskih prepisov, sodišče Unije ni pristojno izdajati odredb upravi (glej v tem smislu sodbo z dne 9. avgusta 1994, Parlament/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, točka 71). Vendar, čeprav Splošno sodišče ni moglo ugoditi predlogu za izvedbo novega izbirnega postopka, ta vidik sam po sebi ne more pomeniti, da Y. Galocha nima več nikakršnega interesa za razglasitev ničnosti zadevnega izbirnega postopka.

70      V zvezi s tem je treba spomniti, da glede dodelitve odškodnine v skladu z ustaljeno sodno prakso člen 91(1), drugi stavek, Kadrovskih predpisov Splošnemu sodišču v zvezi s spori finančne narave daje neomejeno pristojnost, v okviru katere lahko toženi stranki, če je to potrebno, naloži plačilo odškodnine za škodo, ki jo je ta povzročila, in v takem primeru ob upoštevanju vseh okoliščin zadeve oceni ex aequo et bono utrpljeno škodo (glej zlasti sodbe z dne 5. junija 1980, Oberthür/Komisija, 24/79, EU:C:1980:145, točka 14; z dne 21. februarja 2008, Komisija/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, točka 58, in z dne 20. maja 2010, Gogos/Komisija, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, točka 44).

71      Vendar je iz predlogov Y. Galoche razvidno, da si je prizadeval za razglasitev ničnosti rezultatov izbirnega postopka, da bi lahko sodeloval v postopku, ki bi se ponovno začel ali nadaljeval, in ne za odškodnino. Poleg tega je Splošno sodišče s tem, da je po eni strani razglasilo ničnost odločbe o nevpisu imena Y. Galoche na rezervna seznama ter po drugi strani teh rezervnih seznamov in odločb o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov, implicitno štelo, da je treba v obravnavani zadevi ponovno vzpostaviti pravni položaj, v katerem je bil Y. Galocha, preden je prišlo do nepravilnosti, in ne, da mu je treba dodeliti odškodnino.

72      V zvezi s kandidatoma na rezervnih seznamih je treba poudariti, da če bi pritožnik ponovno začel ali nadaljeval izbirni postopek, bi imela možnost v njem sodelovati. Glede kandidatov, ki ju je pritožnik zaposlil, je treba poudariti, da čeprav pritožba v skladu s členom 60, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije nima odložilnega učinka, pritožnik ni predlagal odloga izvršitve odločbe Splošnega sodišča. Poleg tega, kot je bilo ugotovljeno v točki 68 te sodbe, se uspešna kandidata v obravnavani zadevi ne bi mogla sklicevati na legitimno pričakovanje, ki je še posebej upoštevno pri presoji interesov tretjih oseb. Vsekakor sta bili prvi pogodbi, od katerih je prva začela učinkovati 1. avgusta 2015 in druga 1. novembra 2015, sklenjeni za tri leta brez možnosti podaljšanja. Iz tega sledi, da glede pritožbenega razloga, ki se nanaša na varstvo dveh uspešnih kandidatov, ki ju je zaposlil pritožnik, ni več interesa.

73      Iz vsega navedenega izhaja, da Splošno sodišče – s tem, da je ugotovilo interese, ki jih je treba upoštevati, jih pretehtalo, razsodilo, da odločitev o razglasitvi ničnosti rezervnih seznamov iz izbirnega postopka in odločb podjetja Fusion for Energy o zaposlitvi uspešnih kandidatov s teh seznamov ni pretirana posledica razglasitve ničnosti izbirnega postopka, in razsodilo, da se ugodi drugemu in tretjemu delu predlogov Y. Galoche – ni napačno uporabilo prava.

74      Iz tega izhaja, da je treba tretji del edinega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

75      Ker edini pritožbeni razlog ni utemeljen, je treba pritožbo zavrniti.

 Stroški

76      Člen 184(2) Poslovnika Sodišča določa, da če pritožba ni utemeljena, o stroških odloči Sodišče. Člen 138(1) tega poslovnika, ki se za pritožbeni postopek uporablja na podlagi njegovega člena 184(1), določa, da se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

77      Ker Y. Galocha ni vložil odgovora na pritožbo, podjetje Fusion for Energy nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1.      Pritožba se zavrne.

2.      Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije nosi svoje stroške.

Podpisi


*      Jezik postopka: španščina.