Language of document : ECLI:EU:C:2019:378

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 8 maj 2019 (*)

”Överklagande – Personalmål – Tjänstemän – Uttagningsprov – Dom om ogiltigförklaring – Ogiltigförklaringens räckvidd – Intresseavvägning – Ogiltigförklaring av reservlistor – Ogiltigförklaring av besluten att anställa godkända sökande som har förts upp på dessa listor”

I mål C‑243/18 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som gavs in den 3 april 2018,

Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionskraft, företrätt av G. Poszler och R. Hanak, båda i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Yosu Galocha, Madrid (Spanien), företrädd av A. Asmaryan Degtyareva, abogada,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-C. Bonichot samt domarna C. Toader, A. Rosas (referent), L. Bay Larsen och M. Safjan,

generaladvokat: M. Bobek,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 29 januari 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionskraft (nedan kallat Fusion for Energy) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 25 januari 2018, Galocha/gemensamma företaget Fusion for Energy (T-561/16, EU:T:2018:29) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen de reservlistor som upprättats efter urvalsförfarandet F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 samt Fusion for Energys beslut att anställa godkända sökande som upptagits på dessa reservlistor.

 Bakgrund och de beslut som överklagades till tribunalen

2        Fusion for Energy, ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 45 i Euratomfördraget, inrättades genom rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 (EUT L 90, 2007, s. 58). Enligt artikel 4 i bilagan till detta beslut, med rubriken ”Juridisk person”, ska detta företag vara en juridisk person och ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen.

3        Yosu Galocha arbetade vid Fusion for Energy i Barcelona (Spanien) från den 23 april 2014 som tillfälligt anställd och från den 5 maj 2015 som extern uppdragstagare. I februari 2016 upphörde avtalet mellan Fusion for Energy och det företag som Yosu Galocha arbetade för. Sedan dess har han inte arbetat vid Fusion for Energy.

4        Den 5 februari 2015 offentliggjorde Fusion for Energy på sin hemsida meddelandet om lediga tjänster F4E/CA/ST/FGIV/2015/001, i syfte att upprätta två reservlistor för tillfällig anställning inom kostnadskontroll. Den ena skulle innehålla fyra godkända sökande, för bolagets verksamhet i Barcelona. Även den andra skulle innehålla fyra godkända sökande, för bolagets verksamhet i Cadarache (Frankrike).

5        De sökande som godkändes skulle anställas genom tillfälliga anställningsavtal enligt artikel 3 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade anställningsvillkoren), för en tidsperiod på maximalt tre år, som inte kunde förlängas. För att få ytterligare upplysningar om förfarandet för urval av tillfälligt anställda hänvisades det, i punkt 3 i det aktuella meddelandet om lediga tjänster, till en vägledning för sökande som fanns på Fusion for Energys webbplats, och till anställningsvillkoren.

6        Punkt 5 i vägledningen för sökande, som fanns tillgänglig under urvalsförfarandet, hade rubriken ”Översikt över urvalsförfarandet”.

7        Där angavs bland annat att en urvalskommitté skulle inrättas.

8        I punkt 5 första avsnittet i vägledningen, med rubriken ”Bedömning av sökandena”, angavs i tredje stycket att de behöriga sökande som hade de främsta profilerna skulle inbjudas till muntliga och skriftliga prov. I femte stycket angavs att närmare upplysningar om datum, tidpunkt och adresser där de muntliga och skriftliga proven skulle hållas skulle lämnas i de inbjudningar som lämnades till behöriga sökande. Slutligen angavs i sjätte stycket att det beroende på antalet sökande kunde bli fråga om att genomföra muntliga och skriftliga prov under samma dag eller under flera dagar i följd.

9        I punkt 5 andra avsnittet i vägledningen för sökande, med rubriken ”Urval”, fanns i tur och ordning underavsnitt med rubrikerna ”Muntligt prov”, ”Skriftligt prov” och ”Förfarande för proven”.

10      I avsnittet ”Muntligt prov” angavs att provet utformats i syfte att hjälpa ledamöterna i urvalskommittén att bedöma de sökandes allmänna lämplighet och motivation, förmåga att utföra de arbetsuppgifter som angetts under rubriken ”Ansvarsområden” i det ifrågavarande meddelandet om lediga tjänster, specialkunskaper på det ifrågavarande området, förmåga att uttrycka sig på Fusion for Energys olika arbetsspråk och förmåga att anpassa sig till en mångkulturell miljö.

11      I avsnittet ”Skriftligt prov” angavs att vid detta prov skulle särskild hänsyn tas till specifika kunskaper angående den vakanta tjänst för vilket urvalsförfarandet inletts, sökandens förmåga att uttrycka sig genom skriftlig presentation, allmänna lämplighet och språkliga förmåga, i den mån de var nödvändiga för att utföra arbetsuppgifterna.

12      I avsnittet ”Förfarande för proven” angavs i andra stycket att bedömningen av sökandena skulle ske först när var och en av dem hade genomfört de två proven, det muntliga och det skriftliga, och att denna bedömning skulle grundas på det resultat som uppnåtts efter båda dessa prov. I femte stycket angavs bland annat att all kontakt med medlemmarna i urvalskommittén var förbjuden.

13      Yosu Galocha lämnade den 26 februari 2015 in en ansökan om att delta i urvalsförfarandet enligt meddelandet om lediga tjänster.

14      Genom e-postmeddelande av den 17 april 2015 kallade personalenheten vid Fusion for Energy honom till ett möte. I en bilaga till meddelandet informerades sökanden om att mötet skulle vara i omkring 45 minuter och att det skulle genomföras huvudsakligen på engelska, i syfte att underlätta för medlemmarna i urvalskommittén att bedöma sökandens allmänna uppförande samt motivation, förmåga att utföra sysslorna beskrivna under rubriken ”Ansvarsområden” i det aktuella meddelandet om lediga tjänster, specifika kunskaper på området i fråga, förmåga att uttrycka sig på Fusion for Energys olika arbetsspråk och sökandens förmåga att anpassa sig till en mångkulturell miljö. I denna bilaga fanns ingen hänvisning till något skriftligt prov.

15      Den 11 maj 2015 deltog Yosu Galocha i det muntliga provet i det aktuella urvalsförfarandet.

16      Varken sökanden eller någon annan hade fått någon inbjudan till ett skriftligt prov.

17      Chefen för personalenheten vid Fusion for Energy underrättade genom ett e-postmeddelande av den 4 juni 2015 Yosu Galocha om att urvalskommittén, mot bakgrund av de skriftliga och muntliga prov han deltagit i, beslutat att inte föra upp hans namn på reservlistan.

18      Samma dag begärde Yosu Galocha att det beslutet skulle omprövas av urvalskommittén. I sin begäran gjorde han gällande att det inte anordnats något skriftligt prov och begärde att urvalsresultatet, som grundats enbart på det muntliga provet, skulle upphävas och att ett skriftligt prov skulle anordnas innan urvalskommittén fattade något slutligt beslut.

19      Samma dag ingav han också ett klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna), vilka är tillämpliga på tillfälligt anställda enligt artikel 117 i anställningsvillkoren, till den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallad AHCC), i detta fall direktören för Fusion for Energy. Hans klagomål grundades på samma argument och samma yrkanden om ogiltigförklaring och om nya uttagningsprov som framförts till urvalskommittén.

20      Genom e-postmeddelande av den 3 juli 2015 avslog urvalskommittén Yosu Galochas begäran om omprövning.

21      Den reservlista som upprättades utifrån resultatet av urvalsförfarandet innehöll namnen på de fyra sökande som valts ut. Yosu Galochas namn fanns inte med där.

22      Den 25 juni 2015 erbjöds en av de godkända sökandena på dessa listor anställning vid Fusion for Energy. Han trädde i tjänst den 1 augusti 2015 i Cadarache. Den 10 juli 2015 erbjöds en annan av de godkända sökandena anställning vid Fusion for Energy. Han trädde i tjänst den 1 november 2015 i Cadarache.

 Förfarandet i första instans

23      Genom ansökan som inkom till kansliet för Europeiska unionens personaldomstol den 18 augusti 2015, väckte Yosu Galocha talan och yrkade att personaldomstolen skulle

–      ogiltigförklara urvalsförfarandet för tjänsterna avseende kostnadskontroll, som anordnats av Fusion for Energy under referensnummer F4E/CA/ST/FGIV/2015/001,

–      ogiltigförklara den reservlista som upprättats efter det aktuella urvalsförfarandet,

–      ogiltigförklara utnämningen av de utvalda sökandena till lediga tjänster samt tillträdet till tjänsterna för de godkända sökande som föreslagits av urvalskommittén och valts ut av direktören för Fusion for Energy,

–      fastställa att ett nytt urvalsförfarande skulle anordnas för urval av tjänstemän inom kostnadskontroll,

–      fastställa att det var lämpligt att hålla ett skriftligt prov inom ramen för det nya urvalsförfarandet för tillfälligt anställda inom kostnadskontroll och att ett sådant skulle genomföras omgående för urval av sökande,

–      fastställa att det utgjorde en överträdelse av Fusion for Energy att inte anordna något skriftligt prov under urvalsförfarandet, såsom angetts i den uppdaterade lydelsen av vägledning för sökande, och förplikta Fusion for Energy att anordna ett skriftligt prov,

–      besluta om varje nödvändig åtgärd för att anordna ett nytt urvalsförfarande i enlighet med de bestämmelser som angetts i det aktuella meddelandet om lediga anställningar och i vägledningen för sökande som nämns i det meddelandet, varvid anordnande av muntligt och skriftligt prov skulle vara obligatoriskt, och

–      förplikta Fusion for Energy att ersätta rättegångskostnaderna.

24      I enlighet med artikel 51.2 i personaldomstolens rättegångsregler av den 21 maj 2014 (EUT L 206, 2014, s. 1) publicerades ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning av den 5 oktober 2015 (EUT C 328, 2015, s. 37), med uppgifter om det datum när ansökan inkom, svarandens namn, saken i målet samt en beskrivning av tvisten och yrkandena i ansökan.

25      Genom en ansökan om interimistiska åtgärder som också gavs in den 18 augusti 2015 yrkade Yosu Galocha att personaldomstolens ordförande skulle förordna om uppskov med verkställigheten av Fusion for Energys beslut om anställningar inom kostnadskontroll eller, i andra hand, att dessa anställningar skulle suspenderas för det fall att de redan tillträtts.

26      Den 20 augusti 2015 sköts behandlingen av huvudfrågan upp, med tillämpning av artikel 91.4 andra meningen i tjänsteföreskrifterna, i avvaktan på att Yosu Galochas klagomål skulle prövas. Klagomålet avslogs den 30 september 2015.

27      I sin ansökan om interimistiska åtgärder hade Yosu Galocha bland annat hävdat att om de omtvistade utnämningarna ogiltigförklarades, skulle de anställda som tillsatts kunna dra nytta, i det nya urvalsförfarande som då skulle organiseras, av de teoretiska och praktiska kunskaper de skaffat sig i tjänsten sedan sin tillsättning. Enligt Yosu Galocha fanns det dessutom ”en risk” att Fusion for Energy i det nya urvalsförfarandet skulle behandla dessa anställda mer förmånligt, eftersom det skulle vara till fördel för företaget att anställa en sökande som redan hade erfarenhet av den tjänst som skulle tillsättas.

28      Begäran om interimistiska åtgärder avslogs genom beslut av den 1 oktober 2015, Galocha/gemensamma företaget Fusion for Energy (F-117/15 R, EU:F:2015:114). Det beslutades samtidigt att frågan om rättegångskostnader skulle anstå. I beslutet konstaterade personaldomstolens ordförande att det ”vid en första anblick” framstod som att Yosu Galocha kunde vinna framgång med grunden avseende att meddelandet om lediga tjänster och vägledningen för sökande hade åsidosatts, och att den således vid första påseendet framstod som faktiskt och rättsligt befogad (fumus boni juris). I punkt 30 i det överklagade beslutet fann ordföranden att ”den konstaterade rättsstridigheten vid första påseendet inte bara rör [Yosu Galochas] situation, utan påverkar hela urvalsförfarandet”.

29      Personaldomstolens ordförande slog fast följande:

”29      Enligt fast rättspraxis är beslut som fattas efter ett uttagningsprov som anordnats för att upprätta en anställningsreserv för framtida rekrytering inte av den art att de orsakar irreparabel skada för en sökande som drabbats av ett rättsstridigt fel i samband med detta. Om ett prov i en sådan uttagning bedöms vara rättsstridigt, är sökandens rättigheter nämligen tillräckligt skyddade om uttagningskommittén och tillsättningsmyndigheten omprövar sina beslut och söker efter en rimlig lösning på sökandens fall, utan att det för den skull är nödvändigt att ändra resultatet av uttagningsprovet som helhet eller att upphäva de tillsättningar som gjorts som en följd därav (beslut av den 1 februari 2007, Bligny/kommissionen, F-142/06 R, EU:F:2007:20, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

30      Den rättspraxis som nämnts i föregående punkt avser emellertid allmänna uttagningsprov och inte följderna av mera begränsade prov såsom det som [Yosu Galocha] deltog i. Även om sökanden i sin huvudansökan i målet har yrkat att reservförteckningen liksom de utnämningar som gjorts ska ogiltigförklaras, följer det dessutom av de faktiska omständigheterna i målet att det omtvistade urvalsförfarandet endast har lett till att två reservlistor med totalt åtta godkända sökande har upprättats och att en av dessa utnämnts till en tjänst, medan en andra utnämning pågick när förevarande yrkande framställdes. Rättsstridigheten vid första påseendet rör dock inte endast [Yosu Galochas] situation, utan påverkar hela urvalsförfarandet. Följaktligen kan den rättspraxis [enligt beslutet av den 1 februari 2007, Bligny/kommissionen (F-142/06 R, EU:F:2007:20),] som baseras på proportionalitetsprincipen inte tillämpas i detta fall och leda till avslag på ansökan om uppskov med verkställigheten på grund av att en situation som ställer krav på skyndsamhet inte föreligger.

31      Då så är fallet får de instanser som ska genomföra ett nytt urvalsförfarande eller återuppta ett urvalsförfarande efter att det meddelas en dom om ogiltigförklaring av de tillsättningar som skett till följd av detta förfarande inte vid bedömningen av sökandenas utbildningsbevis och meriter beakta den erfarenhet som dessa sökande förvärvat när de utförde de arbetsuppgifter som ingick i de tillsättningar som ogiltigförklarats. I en sådan situation ska nämligen den anställningstid och den erfarenhet som sökande vars utnämning har ogiltigförklarats anses aldrig ha förelegat. Om urvalsförfarandet återupptas ska nämnda instanser vid bedömningen av sökandenas meriter säkerställa att berörda personer inte ges en omotiverad fördel. Vad gäller ’risken’ att AHCC behandlar de anställda som tillsatts genom det omtvistade urvalsförfarandet mer förmånligt, är detta bara ett rent påstående, och det kan inte antas att AHCC skulle agera rättsstridigt genom att beakta de erfarenheter som förvärvats av personer som tillsatts genom ogiltigförklarade beslut.”

30      Personaldomstolen beslutade den 1 oktober 2015 att upphäva vilandeförklaringen av målet.

31      Med tillämpning av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2016/1192 av den 6 juli 2016 om överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan Europeiska unionen och dess anställda (EUT L 200, 2016, s. 137), överfördes målet till tribunalen i det skick det förelåg per den 31 augusti 2016.

32      I sitt svaromål har Fusion for Energy uppgett att endast två godkända sökande hade fått ett kontrakt. En av dem tillträdde den 1 augusti 2015 och den andra den 1 november 2015. Företaget signalerade också att det efter ansökan om interimistiska åtgärder hade beslutat att vänta med att använda sig av reservlistan i avvaktan på ett slutligt avgörande i förevarande mål. Som svar på en begäran från tribunalen preciserade Fusion for Energy att det bara fanns en reservlista, uppdelad i två delar – en med godkända sökande för Barcelona och en för Cadarache – och att samma framgångsrika sökande fanns med på var och en av dessa dellistor.

33      Förhandling i målet hölls den 14 september 2017.

 Den överklagade domen

34      Tribunalen fann att urvalskommittén, genom att bedöma Yosu Galocha och övriga behöriga sökande utan att anordna ett skriftligt prov, inte hade iakttagit det förfarande som föreskrivits i meddelandet om lediga tjänster i fråga, trots att den varit skyldig att göra det. Urvalsförfarandet i fråga var således rättsstridigt.

35      Tribunalen ogiltigförklarade följaktligen urvalskommitténs beslut att inte föra upp Yosu Galochas namn på reservlistan efter urvalsförfarandet F4E/CA/ST/FGIV/2015/001.

36      Vad gäller Yosu Galochas yrkanden om ogiltigförklaring av de reservlistor som upprättats efter urvalsförfarandet och ogiltigförklaringen av besluten att anställa godkända sökande som upptagits på dessa listor, erinrade tribunalen i punkt 65 i den överklagade domen om att Yosu Galocha i princip skulle försättas i den rättsliga situation han befann sig i innan den rättsstridighet som urvalskommittén begått skedde.

37      I punkt 66 i den överklagade domen erinrade tribunalen om att ett återupprättande av den situation som rådde före rättsstridigheten emellertid inte enbart innebar att en rättsakt som riktats till sökanden och som gått honom emot skulle ogiltigförklaras, utan även att senare rättsakter som riktats till och varit gynnande för tredje man skulle ogiltigförklaras. Därför skulle dessa senare rättsakter ogiltigförklaras endast för det fall att detta, utifrån den rättsstridighet som inträffat samt tredje mans och tjänstens intresse, inte framstod som orimligt (dom av den 31 mars 2004, Girardot/kommissionen, T-10/02, EU:T:2004:94, punkt 85).

38      Beträffande tredje mans intresse erinrade tribunalen i punkt 67 i den överklagade domen om att det, med hänsyn till principerna om proportionalitet och skyddet för befogade förväntningar, skulle beaktas vilket befogat intresse tredje man haft, vilket bland annat kunde avse upptagandet av dem i reservlistan och deras utnämning till framtida tjänster (dom av den 31 mars 2004, Girardot/kommissionen, T-10/02, EU:T:2004:94, punkt 86) eller i förekommande fall beslutet att erbjuda dem anställning.

39      I punkterna 68 och 69 i den överklagade domen prövade tribunalen situationen i fråga och kom fram till följande:

”68      Mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål kan de kandidater som upptagits i reservlistan, inklusive de som mottagit anställningserbjudanden från Fusion for Energy, inte åberopa några befogade förväntningar. I meddelandet om lediga tjänster angavs nämligen att ett skriftligt prov skulle anordnas. Reservlistan upprättades och erbjudanden om anställning gavs emellertid utan att det anordnats något sådant prov.

69      Med hänsyn till rättsstridighetens art kan det inte heller anses som en orimlig sanktion utifrån tjänstens intresse att upphäva reservlistan och ogiltigförklara besluten att anställa kandidater som upptagits i denna. Rättsstridigheten har nämligen, för det första, påverkat bedömningen av samtliga sökande och kan således inte korrigeras genom åtgärder som enbart riktar sig till [Yosu Galocha]. För det andra var urvalsförfarandet i fråga av mycket begränsad omfattning.”

40      Tribunalen biföll således Yosu Galochas yrkanden och ogiltigförklarade reservlistan efter urvalsförfarandet F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 samt besluten av Fusion for Energy att anställa godkända sökande från dessa reservlistor. Tribunalen ogillade talan i övrigt och förpliktade Fusion for Energy att ersätta rättegångskostnaderna.

 Yrkanden i överklagandet

41      Fusion for Energy har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska

–        upphäva den överklagade domen i den del tribunalen där ogiltigförklarade reservlistorna efter urvalsförfarandet F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 och Fusion for Energys beslut att anställa godkända sökande från dessa reservlistor, och

–        förplikta Yosu Galocha att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och i målet i första instans, i den mån domstolen slutligt upphäver den överklagade domen.

42      Yosu Galocha, sökande i första instans, har inte inkommit med någon svarsskrivelse med anledning av överklagandet.

 Prövning av överklagandet

43      Till stöd för sitt överklagande har Fusion for Energy anfört en enda grund, avseende åsidosättande av proportionalitetsprincipen. Enligt klaganden har tribunalen felaktigt ogiltigförklarat de reservlistor som upprättades efter det omtvistade urvalsförfarandet och besluten att anställa personer från denna reservlista.

 Den enda grundens första del

 Klagandens argument

44      Genom den första delen av sin enda grund har Fusion for Energy gjort gällande att tribunalen åsidosatte proportionalitetsprincipen, som stadfästs i rättspraxis, enligt vilken, när det gäller uttagningsprov för urval av tjänstemän, ogiltigförklaring av samtliga resultat i princip är en alltför långtgående sanktionsåtgärd för den oegentlighet som har förekommit, detta oavsett rättsstridighetens art och omfattningen av följderna för resultaten från uttagningsprovet. Endast i mål rörande befordran gör unionsdomstolen en prövning från fall till fall.

45      Fusion for Energy har hävdat att den principen borde ha tillämpats i förevarande fall, med tanke på likheterna mellan rekryteringen av tjänstemän och av övriga anställda. Dessa förfaranden har samma mål. De utgör början av förhållandet mellan unionsinstitutionen och sökanden, till skillnad från ett beslut om befordran, som inte förändrar förhållandet mellan en tjänsteman och dennes institution.

 Domstolens bedömning

46      Domstolen har erinrat om att när en unionsdomstol avgör frågor som rör följderna av en ogiltigförklaring av en åtgärd i samband med förfarandena för uttagning av EU-personal ska den försöka förlika intressena hos de sökande som har blivit förfördelade på grund av ett fel i samband med detta förfarande med intressena hos övriga sökande. Det betyder att det ankommer på domstolen att beakta inte bara behovet av att återställa rättigheterna för de sökande som har lidit skada, utan att den även ska beakta de redan uttagna personernas berättigade förväntningar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juli 1993, kommissionen/Albani m.fl., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, punkt 14, och dom av den 26 mars 2019, Spanien/parlamentet, C‑377/16, EU:C:2019:249, punkt 83).

47      För att göra detta ska unionsdomstolen beakta oegentlighetens art och effekter liksom olika tänkbara åtgärder som kan förlika behovet av att återupprätta sökandens kränkta rättigheter med situationen för tredje man och tjänstens intresse. Som personaldomstolens ordförande korrekt påpekade i det interimistiska förfarandet i förevarande tvist (beslut av den 1 oktober 2015, Galocha/gemensamma företaget Fusion for Energy, F-117/15 R, EU:F:2015:114, punkt 30), är antalet personer som berörs av oegentligheten i urvalsförfarandet och antalet godkända sökande faktorer som kan vara relevanta vid en sådan bedömning.

48      Det följer av denna rättspraxis att följderna av att en åtgärd inom ramen för ett urvalsförfarande för EU-personal ogiltigförklaras ska fastställas med beaktande av de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall. Det finns således ingen rättsregel som föreskriver att resultaten av ett uttagningsprov aldrig kan ogiltigförklaras, eftersom en sådan ogiltigförklaring ofrånkomligen skulle utgöra en orimlig följd av oegentligheten i fråga.

49      Denna slutsats stöds av domstolens senaste praxis, särskilt dom av den 26 mars 2019, Spanien/parlamentet (C‑377/16, EU:C:2019:249, punkt 86), där domstolen ogiltigförklarade inte bara en inbjudan till intresseanmälan för tjänster som chaufförer på grund av diskriminerande villkor med avseende på sökandenas språkkunskaper, utan även den databas som innehöll namnen på de sökande som kunde komma att rekryteras, eftersom den kunde anses påverkad av samma diskriminerande villkor.

50      Mot bakgrund av det ovan anförda konstaterar domstolen att tribunalens ogiltigförklaring av samtliga resultat från uttagningsprovet inte, under omständigheterna i förevarande fall, utgör felaktig rättstillämpning.

51      Följaktligen kan överklagandet inte bifallas avseende den första delen av Fusion for Energys enda åberopade grund.

 Den enda grundens andra del

 Klagandens argument

52      Genom den enda grundens andra del har Fusion for Energy gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid kvalificeringen av arten av den rättsstridighet som företaget begått, vid bedömningen av följderna av denna rättsstridighet. Fusion for Energy har betonat att alla deltagarna i urvalsförfarandet behandlades likadant, att felet inte påverkade urvalskriterierna och att företaget hade rätt att anordna ett urvalsförfarande utan skriftligt prov. Det är alltså inte fråga om en materiell rättsstridighet, såsom den i fråga i domen av den 27 november 2012, Italien/kommissionen (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), som kan motivera en ogiltigförklaring av efterföljande rättsakter avseende tredje man.

53      Fusion for Energy har kritiserat tribunalens ståndpunkt, uttryckt i punkt 69 i den överklagade domen, att det inte var orimligt att ogiltigförklara de efterföljande besluten, eftersom oegentligheten hade påverkat bedömningen av samtliga sökande. Företaget har gjort gällande att oegentligheten kanske inte påverkat vissa sökande eller haft såväl negativa som positiva effekter. Omständigheterna är därför inte jämförbara med ett uttagningsprov som ogiltigförklarats på grund av ett åsidosättande av språkreglerna som har gynnat vissa sökande framför andra.

 Domstolens bedömning

54      Domstolen vill påpeka att den rättsstridighet i urvalsförfarandet som Fusion for Energy klandras för inte består av diskriminering av sökande i förfarandet utan av att, som framgår av punkt 46 i den överklagade domen, uttagningskommittén inte iakttagit det förfarande som föreskrevs i meddelandet om lediga tjänster, trots att den varit skyldig att göra det.

55      Dessutom har Fusion for Energy inte visat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 53 i den överklagade domen besvarade argumentet att företaget hade rätt att anordna ett urvalsförfarande utan skriftligt prov med att det var meddelandet om lediga tjänster som utgjorde den rättsliga ramen för den jämförelse av sökandenas kvalifikationer som företaget skulle göra, inte det meddelande som det hade för avsikt att eller hade kunnat publicera.

56      Som framgår av punkt 14 ovan, hade Yosu Galocha genom e-postmeddelande av den 17 april 2015 kallats till ett möte som hölls i syfte att hjälpa ledamöterna i urvalskommittén att bedöma de sökandes allmänna lämplighet och motivation, förmåga att utföra de arbetsuppgifter som angetts under rubriken ”Ansvarsområden” i meddelandet om lediga tjänster, specialkunskaper på det ifrågavarande området, förmåga att uttrycka sig på Fusion for Energys olika arbetsspråk och förmåga att anpassa sig till en mångkulturell miljö. Dessa kriterier motsvarar de kriterier för det muntliga provet som anges i vägledningen för sökande, som nämns i punkt 10 ovan.

57      Som erinras om i punkt 11 ovan, föreskrevs det i vägledningen för sökande att särskild hänsyn skulle tas vid det skriftliga provet till specifika kunskaper angående den vakanta tjänst för vilket urvalsförfarandet inletts, sökandens förmåga att uttrycka sig genom skriftlig presentation, allmänna lämplighet och språkliga förmåga, i den mån de var nödvändiga för att utföra arbetsuppgifterna.

58      Av detta framgår att de respektive proven tjänade olika syften. Eftersom inget skriftligt prov ägde rum, bedömdes sökandena alltså enbart baserat på vissa av de faktorer som skulle beaktas enligt nämnda vägledning.

59      Följaktligen kan den kritik som Fusion for Energy framfört med avseende på punkt 69 i den överklagade domen inte påverka slutsatsen att oegentligheten i fråga påverkat bedömningen av samtliga sökande. Frånvaron av effekter, eller förekomsten av negativa eller positiva effekter till följd av organisationen av ett skriftligt prov hade kunnat få följder för urval och rangordning av de sökande som fördes upp på reservlistorna.

60      Talan kan således inte vinna bifall på den första grundens andra del.

 Den tredje delgrunden

 Klagandens argument

61      Genom den tredje delen av sin enda grund har Fusion for Energy gjort gällande att tribunalen inte gjorde en riktig avvägning mellan intressena för Yosu Galocha, de sökande som anställts eller tagits upp på reservlistorna, och tjänstens intresse. Vad gäller Yosu Galocha, har den överklagade domen ingen positiv effekt för honom, eftersom han inte begärt skadestånd och tribunalen inte biföll begäran att anordna ett nytt urvalsförfarande. Tredje man skulle däremot drabbas av de negativa effekterna av den överklagade domen. De kontrakt som ingåtts med vissa av dem skulle behöva sägas upp, och övriga godkända sökande skulle förlora sin plats på reservlistorna.

62      Fusion for Energy har kritiserat tribunalen för att den, i punkt 68 i den överklagade domen, fann att de godkända sökande vars namn togs upp på reservlistorna, inklusive de som mottagit anställningserbjudanden från Fusion for Energy, inte kan åberopa några befogade förväntningar, eftersom meddelandet om lediga tjänster angav att ett skriftligt prov skulle anordnas, och att inget sådant test hade ägt rum innan anställning erbjöds.

63      Ett sådant argument, grundat på att dessa sökande bör ha varit medvetna om den oegentlighet som skett, då de inte deltagit i något skriftligt prov, strider mot en rättspraxis i vilken beslut till förmån för tredje man inte har ogiltigförklarats ens i fall då de fel som administrationen begått har varit betydligt allvarligare än det fel som Fusion for Energy gjorde sig skyldigt till. Företaget har i detta avseende hänvisat till dom av den 5 juni 1980, Oberthür/kommissionen (24/79, EU:C:1980:145), och dom av den 27 november 2012, Italien/kommissionen (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). Det har gjort gällande att det i detta fall åsidosatte sina egna regler, nämligen vägledningen för sökande, snarare än bestämmelser av högre rang i normhierarkin, bättre kända av sökandena, vilka då skulle kunna vara medvetna om rättsstridigheten.

64      Med beaktande av tjänstens intresse har Fusion for Energy gjort gällande att om kontraktet måste sägas upp för en anställd, som då behöver flytta till en annan medlemsstat, riskerar det uppenbart att försämra det sociala klimatet på den berörda institutionen.

 Domstolens bedömning

65      Av den rättspraxis som nämnts i punkterna 46 och 47 ovan framgår att om återställandet av den situation som rådde innan en rättsakt ogiltigförklarades förutsätter ogiltigförklaring av efterföljande rättsakter som rör tredje man, ska sådan ogiltigförklaring ske endast om den med hänsyn bland annat till rättstridighetens art och tjänstens intresse inte framstår som orimlig. Enligt proportionalitetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar måste det intresse som den som lidit skada av det rättsstridiga handlandet har av att komma till sin rätt vägas mot det intresse som tredje man kan ha som på grund av den rättsliga situationen kan ha erhållit berättigade förväntningar.

66      I förevarande fall har tribunalen inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att, i punkt 68 i den överklagade domen, finna att de godkända sökande som upptagits på reservlistan, inklusive de som mottagit anställningserbjudanden från Fusion for Energy, inte kan åberopa några befogade förväntningar, eftersom meddelandet om lediga tjänster angav att ett skriftligt prov skulle anordnas när reservlistan upprättades och erbjudanden om anställning lämnades utan att det hade anordnats något sådant prov.

67      Det kan tilläggas att Yosu Galocha också hade väckt talan om ogiltigförklaring, och att saken och yrkandena i målet hade offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning av den 5 oktober 2015 (EUT C 328, 2015, s. 37), samt gett in en ansökan om interimistiska åtgärder som ledde till ett beslut av personaldomstolens ordförande den 1 oktober 2015, Galocha/gemensamma företaget Fusion for Energy (F-117/15 R, EU:F:2015:114), det vill säga innan en av de godkända sökandena tillträdde sin tjänst. I det beslutet angavs att det ”vid en första anblick” fanns fog för den grund som Yosu Galocha hade anfört om att meddelandet om lediga tjänster och vägledningen för sökande hade åsidosatts.

68      Vad gäller tjänstens intresse, togs det i beaktande av tribunalen när den, i punkt 69 i den överklagade domen, fann att en ogiltigförklaring av reservlistorna och av besluten att anställa godkända sökande som upptagits på de listorna inte kan anses vara en orimlig följd av ogiltigförklaringen av urvalsförfarandet, eftersom oegentligheten i fråga hade påverkat bedömningen av samtliga sökande och således inte kan korrigeras genom åtgärder som enbart rör Yosu Galocha. Tribunalen tog också hänsyn till urvalsförfarandets mycket begränsade storlek, som tyder på att det skulle kunna vara enkelt att återuppta urvalsförfarandet eller att genomföra ett nytt förfarande.

69      Vad gäller Fusion for Energys argument att Yosu Galocha inte åtnjuter några positiva effekter av den överklagade domen, eftersom han inte begärt skadestånd och hans yrkande om att ett nytt urvalsförfarande ska anordnas ogillades, konstaterar domstolen att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 74 i sin dom erinrade om att vid en talan som väckts enligt artikel 270 FEUF och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna är unionsdomstolarna inte behöriga att utfärda förelägganden för administrationen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 augusti 1994, parlamentet/Meskens, C‑412/92 P, EU:C:1994:308, punkt 71). Även om tribunalen därför inte kunde bifalla yrkanden om ett nytt urvalsförfarande, förtar det inte i sig Yosu Galochas berättigade intresse av att få det berörda urvalsförfarandet ogiltigförklarat.

70      Vad gäller skadestånd ger artikel 91.1 andra meningen i tjänsteföreskrifterna enligt fast rättspraxis tribunalen obegränsad behörighet i tvister av ekonomisk art och den kan, om nödvändigt, inom ramen för denna behörighet ex officio förplikta svaranden att betala ersättning för den skada denne vållat. Tribunalen kan i det fallet värdera skadan utifrån rätt och billighet (ex aequo et bono), med hänsyn tagen till samtliga omständigheter i målet (se, bland annat, dom av den 5 juni 1980, Oberthür/kommissionen, 24/79, EU:C:1980:145, punkt 14, dom av den 21 februari 2008, kommissionen/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punkt 58, och dom av den 20 maj 2010, Gogos/kommissionen, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punkt 44).

71      Det framgår emellertid av Yosu Galochas yrkanden att han inte önskade skadestånd, utan att resultatet av urvalsförfarandet skulle ogiltigförklaras så att han kunde delta i ett återupptaget eller nytt förfarande. Dessutom har tribunalen, genom att ogiltigförklara dels beslutet att inte föra upp Yosu Galocha på reservlistorna, dels dessa reservlistor liksom besluten att anställa godkända sökande som upptagits på listorna, underförstått funnit det lämpligt i förevarande fall att återställa den rättsliga situation som Yosu Galocha befann sig i före den begångna rättsstridigheten snarare än att tillerkänna honom skadestånd.

72      När det slutligen gäller de två godkända sökandena på reservlistorna, ska det noteras att om klaganden hade inlett eller återupptagit ett urvalsförfarande under iakttagande om meddelandet om lediga tjänster, hade de haft möjlighet att delta. Vad gäller de godkända sökande som anställts av klaganden, bör det noteras att fastän ett överklagande inte har suspensiv verkan, i enlighet med artikel 60 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, har klaganden inte begärt uppskov med verkställigheten av tribunalens avgörande. Vidare, såsom angetts i punkt 68 ovan, kan de godkända sökandena inte i förevarande fall åberopa skydd för berättigade förväntningar, vilket är särskilt relevant vid bedömningen av tredje mans intressen. I vilket fall som helst gällde de första två kontrakt som trädde i kraft, den 1 augusti respektive den 1 november 2015, för en period på tre år som inte kunde förlängas. Argumentet om skydd för de två godkända sökande som anställts av klaganden har således helt förlorat sitt intresse.

73      Av alla dessa omständigheter följer att det inte utgjorde felaktig rättstillämpning när tribunalen bestämde vilka intressen som skulle beaktas, gjorde en avvägning mellan dem, fann att beslutet att ogiltigförklara reservlistorna från urvalsförfarandet liksom Fusion for Energys beslut att anställa godkända sökande från dessa reservlistor inte var en orimlig följd att ogiltigförklaringen av urvalsförfarandet och beslutade att bifalla Yosu Galochas andra och tredje yrkanden.

74      Härav följer att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den enda grundens tredje del.

75      Eftersom överklagandet inte kan bifallas på den enda anförda grunden, ska det ogillas.

 Rättegångskostnader

76      Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.

77      Eftersom Yosu Galocha inte har gett in någon svarsskrivelse, ska Fusion for Energy bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1)      Överklagandet ogillas.

2)      Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionskraft ska bära sina rättegångskostnader.

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: spanska.